WEB AEAT – NOVETATS TRIBUTÀRIES EN BOE DE 30-12-2020

El web de l’AEAT publica, amb data 30-12-2020, dins de l’apartat NOVETATS, una relació de disposicions tributàries publicades en el BOE de 30-12-2020:

 

30-12-20 Obligació d’informació sobre mecanismes transfronterers de planificació fiscal

Es modifica la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en transposició de la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que es refereix a l’intercanvi automàtic i obligatori d’informació en l’àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d’informació.

 • Llei 10/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en transposició de la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l’intercanvi automàtic i obligatori d’informació en l’àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d’informació.
  (BOE, 30-desembre-2020)

 

30-12-20 Es modifica el Reglament de l’Impost sobre Societats

S’ha publicat el Reial Decret 1178/2020, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol.

 

30-12-20 Mesures financeres de suport social i econòmic

Amb la finalitat de reduir la fiscalitat dels beneficiaris de l’ingrés mínim vital es declara la seva exempció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en els mateixos termes que les prestacions econòmiques establertes per les comunitats autònomes en concepte de renda mínima d’inserció.

 

30-12-20 Publicació d’ordres ministerials de contingut tributari

Al BOE de 30 de desembre de 2020 s’han publicat diverses ordres ministerials en l’àmbit tributari.

En primer lloc, en referència a l’IVA, l’Ordre HAC/1274/2020, de 28 de desembre, per la qual es modifiquen determinats models. l’Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s’aproven els models 322 d’autoliquidació mensual, model individual, i 353 d’autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de Comunicació de dades, corresponents al Règim especial del Grup d’Entitats en l’Impost sobre el Valor Afegit, l’Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s’aprova el model 303 Impost sobre el Valor Afegit, Autoliquidació i l’Ordre EHA/769/2010, de 18 de març, per la qual s’aprova el model 349 de declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.

En segon lloc, es publica com cada any, l’Ordre per la qual s’aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre determinats mitjans de transport (ordre HAC/1275/2020).

En tercer lloc, es publica l’Ordre HAC/1276/2020, de 28 de desembre, per la qual es modifiquen determinades declaracions informatives.

Finalment, es publica l’Ordre HAC/1277/2020, de 28 de desembre, per la qual s’aprova el model 602 de Taxa per la gestió administrativa del joc.

 • Ordre HAC/1274/2020, de 28 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s’aproven els models 322 d’autoliquidació mensual, model individual, i 353 d’autoliquidació mensual , model agregat, i el model 039 de Comunicació de dades, corresponents al Règim especial del Grup d’Entitats en l’Impost sobre el Valor Afegit, l’Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s’aprova el model 303 Impost sobre el Valor Afegit, Autoliquidació i l’Ordre EHA/769/2010, de 18 de març, per la qual s’aprova el model 349 de declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
  (BOE, 30-desembre-2020)
 • Ordre HAC/1275/2020, de 28 de desembre, per la qual s’aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre determinats mitjans de transport.
  (BOE, 30-desembre-2020)
 • Ordre HAC/1276/2020, de 28 de desembre, per la qual es modifiquen determinades declaracions informatives, l’Ordre de 20 de novembre de 2000, per la qual s’aproven els models 115, en pessetes i en euros, de declaració document d’ingrés, els models 180, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans, l’Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova el model 198, de declaració anual d’operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris, l’Ordre EHA/3021/2007, de 11 d’octubre, per la qual s’aprova el model 182 de declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades, l’Ordre EHA/3481/2008, de 1 de desembre, per la qual s’aprova el model 189 de declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes, l’Ordre HAP/1608/2014, de 4 de setembre , per la qual s’aprova el model 187, de declaració informativa d’accions o participacions representatives de capital o del patrimoni de les institucions d’inversió col·lectiva, i l’Ordre HAP/1695/2016, de 25 d’octubre, per la qual s’aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua.
  (BOE, 30-desembre-2020)
 • Ordre HAC/1277/2020, de 28 de desembre, per la qual s’aprova el model 602 de Taxa per la gestió administrativa del joc. Autoliquidació, i es determinen la forma, terminis i els procediments de presentació.
  (BOE, 30-desembre-2020)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies