RESOLUCIONS TEAR CLM 02015 i ASTÚRIES 00880 i 00831

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

 

 

Criteri 1 de la resolució 45/02015/2016/00/00 del 06/09/2019 – TEAR de Castella-La Manxa
Procediment de constrenyiment. Concurrència amb processos concursals. Límits de l’Administració per dictar provisions de constrenyiment contra un deutor tributari respecte a crèdits contra la massa.

Criteri:

Un cop oberta la fase de liquidació del concurs, no és possible dictar providències de constrenyiment, d’acord amb el criteri establert pel Tribunal Suprem en sentència de data 20-03-2019 (recurs de cassació núm 2020/2017).

RES TEAR CASTELLA LA MANXA 45-02015-2016-00-00, de 06-09-19

 

Criteri 1 de la resolució 33/00880/2017/00/00 del 05/09/2019 – TEAR d’Astúries
Impost sobre successions. Interrupció del termini de presentació de la declaració quan s’ha promogut judici de testamentaria. Represa automàtica del termini a partir de l’endemà en què adquireix fermesa la resolució que posa fi a el procediment judicial.

Criteri:

En el supòsit que preveu l’apartat 1 de l’article 69 de el Reglament de l’Impost sobre Successions, no cal la sol·licitud expressa de l’obligat tributari perquè operi de forma automàtica la interrupció del termini de presentació de la declaració, que començarà a comptar de nou des del dia següent a aquell en què adquireixi fermesa la resolució judicial que posi fi al plet o des del desistiment de tots els interessats del judici promogut.

RES TEAR ASTÚRIES 33-00880-2017-00-00, de 05-09-19

 

Criteri 1 de la resolució 33/00831/2018/00/00 del 03/09/2019 – TEAR d’Astúries
IRPF. Aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat. Acreditació de l’especial necessitat vital del discapacitat.

Criteri:

Per tal de no perdre el dret a la reducció prevista per a les aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, s’ha d’acreditar que les disposicions que d’aquestes aportacions s’efectuïn, durant el període impositiu en què es realitzen o en els quatre anys següents , estan motivades per les especials necessitats vitals del discapacitat i no per despeses essencials a què està obligat qualsevol progenitor amb fill menor. I això perquè, en relació amb les despeses ordinàries ocasionats per un descendent discapacitat, la normativa de l’IRPF preveu un mínim familiar per descendent per discapacitat incrementat, sent una altra la finalitat del patrimoni protegit amb dret a reducció en aquest impost.

RES TEAR ASTÚRIES 33-00831-2018-00-00, de 03-09-19

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies