RESOLUCIONS TEAC 06719, 00757 i 05429

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès.

 

Criteri 1 de la resolució 00/06710/2019/00/01 del 24/09/2020 – TEAC
Execució de fallades. Determinació del termini de què disposa l’Administració per executar una resolució econòmic administrativa que, estimant en part per raons de fons, anul·la la sanció inicial dictada, havent de practicar una altra en substitució d’aquella. Data d’inici (dies a quo). Caducitat.

Criteri:

A l’execució d’una resolució, dictada per un òrgan revisor dels actes de naturalesa tributària, que obliga a imposar una nova sanció, ja sigui pels òrgans de gestió o d’inspecció dels tributs, sí li és d’aplicació, a falta de regulació específica, el termini de 6 mesos que estableix l’article 211.2 LGT. Aquest termini, a més, es compta a partir de la data en què la resolució a executar té entrada en el registre de l’òrgan competent per a la seva execució.

Es reitera criteri de RG 813/13/50, de 15 de juliol de el 2019.

 

Criteri 1 de la resolució 00/00757/2018/00/00 del 17/09/2020 – TEAC
Procediment econòmic-administratiu. Acumulació. Quantia. Impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs. Competència / incompetència de TEAC en recurs d’alçada. Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts i rectificació d’autoliquidació realitzades en el mateix període.

Criteri:

Sol·licitud de la devolució d’ingressos indeguts per les quotes suportades pel concepte Impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs repercutit en les factures emeses pel proveïdor.

En els casos de sol·licitud de devolució de quotes les repercutides en factura i que suporta el reclamant, a l’efecte de l’article 229.2 de la Llei General Tributària i 35 del Reglament de revisió per determinar si se supera la quantia dels 150.000 euros, la quantia que s’ha de prendre en consideració és la corresponent a l’import de les quotes suportades pel reclamant en cada un dels períodes de liquidació de l’impost. Per tant, no superant en 150.000 euros, les quotes que el proveïdor va repercutir en factura en cap dels períodes de liquidació només hi ha la reclamació en única instància davant el TEAR.

Reitera criteri de RG 00/05702/2015 (20-11-2018).

 

Criteri 1 de la resolució 00/05429/2017/00/00 del 17/09/2020 – TEAC
Contribuent que pretén renunciar al Règim Especial de el Grup d’Entitats (REGE) dins el termini extraordinari habilitat pel RD 529/2017, incompliment del termini de permanència mínim en el REGE que estableix l’article 163 sis.un de la Llei de l’IVA.

Criteri:

L’article 163 sis.un de la Llei de l’IVA, relatiu a les condicions per a l’aplicació del Règim Especial del Grup d’Entitats (REGE), partint del caràcter voluntari d’aquest règim especial, imposa l’obligació que totes aquelles entitats que optin per el mateix romanguin en ell durant, al menys, tres anys. A partir del transcurs dels tres anys, comptats des del primer any natural en què aquest règim sigui aplicable a la respectiva entitat, es pot acordar l’exclusió de la mateixa del grup mitjançant la presentació de la corresponent renúncia en el termini establert a l’efecte.

Mitjançant Reial Decret 529/2017, de 26 de maig, pel qual es va modificar el Reglament de l’IVA, es va afegir a l’esmentat Reglament una disposició addicional quarta, en virtut de qual s’habilitava un termini excepcional de renúncia al REGE.

Aquesta habilitació d’un termini addicional per a la renúncia no va modificar les condicions legals requerides per a l’exercici de la mateixa, de manera que, no havent-se esgotat el termini de tres anys previst a l’efecte, ha de considerar-se la renúncia sol·licitada com improcedent.

Criteri encara no reiterat que no constitueix doctrina vinculant a l’efecte de l’article 239 LGT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies