RESOLUCIONS TEAC 06542, 06250 i 02297

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/06542/2019/00/00 del 16/02/2021 – TEAC
Sancions tributàries. Reducció de les sancions. Concessió d’ajornament o fraccionament en el pagament de la sanció amb dispensa de garanties basat en l’article 82.2.b) LGT. Procedència de la reducció del 25 per cent de la sanció regulada a l’article 188.3 LGT.

Criteri:

Resulta procedent el manteniment de la reducció del 25 per 100 practicada en les sancions imposades, regulada a l’article 188.3 de la Llei 58/2003, General Tributària (LGT), quan els interessats sol·licitin i obtinguin l’ajornament o fraccionament del seu pagament, en aquells casos en què aquestes ajornaments o fraccionaments quedin dispensats de l’obligació de constituir garantia amb base en l’article 82.2.b) de la Llei 58/2003, General Tributària, és a dir, per no tenir l’obligat al pagament de béns suficients per garantir la deute i l’execució del seu patrimoni pugui afectar substancialment al manteniment de la capacitat productiva i del nivell d’ocupació de l’activitat econòmica respectiva o pogués produir greus pèrdues per als interessos de la Hisenda Pública.

Unificació de criteri

 

Criteri 1 de la resolució 00/06250/2020/00/00 del 11/02/2021 – TEAC
IRPF. Determinar si a la pensió pública per jubilació percebuda de la Seguretat Social pels antics treballadors de TABACALERA, SA li resulta aplicable el que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (LIRPF).

Criteri:

No procedeix aplicar el que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (LIRPF), a la pensió pública per jubilació percebuda de la Seguretat Social pels antics treballadors de TABACALERA, SA, que haurà de integrar-se al 100 per 100 a la base imposable de l’impost com rendiment de la feina.

 

Criteri 1 de la resolució 00/02297/2020/00/00 del 26/01/2021 – TEAC
Impost sobre Societats. Sol·licitud de rectificació d’autoliquidació. Errors comptables.

Criteri:

En cas d’apreciació d’errors comptables en un exercici posterior a la formulació dels comptes anuals corresponents a aquell, l’error se solucionarà en l’exercici en que es detecti. No procedint, en conseqüència, la modificació del resultat comptable de l’exercici en què es va produir l’error, la base imposable de l’Impost sobre Societats, determinada a partir d’aquest resultat, no ha de modificar-se. L’error comptable tindrà efectes sobre els comptes anuals de l’exercici en què es detecti i, per tant, afectarà l’Impost sobre Societats de l’exercici.

Aprovats els comptes d’un exercici (X0) la rectificació en un exercici posterior (X1) dels comptes corresponents a aquell (X0) té efecte comptable en l’exercici en què s’aprecien i corregeixen els errors comesos (X1).

Aquest criteri ha estat mantingut reiteradament per aquest Tribunal (entre d’altres RG 3851-12 i 6124-13)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies