RESOLUCIONS TEAC 05023, 00970 i 02661

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions en UNIFICACIÓ DE CRITERI.

 

Criteri 1 de la resolució 00/05023/2018/00/00 del 24/09/2020 – TEAC
Notificacions. Validesa de les notificacions expedides en un únic document a nom de tots els destinataris, obligats solidàriament, que convisquin en una mateixa residència habitual. Efectes de la manca de notificació a un dels obligats solidaris coneguts, amb qui no es va iniciar el procediment de comprovació o investigació, de l’inici d’aquest procediment, per tal que pugui comparèixer en ell si ho desitja. Efectes de la manca de notificació a algun dels obligats solidaris coneguts, que no va voler comparèixer en el procediment de comprovació o investigació, de la liquidació final resultant de la mateixa.

Criteri:

Als efectes del que disposa l’article 106 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs (Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, des d’ara RGAT), és vàlida la notificació de la comunicació d’inici de procediment de comprovació o investigació o de la liquidació resultant de la mateixa, expedides en un únic document a nom de tots els destinataris, obligats solidàriament, que convisquin en una mateixa residència habitual d’acord amb la informació de què disposi l’Administració Tributària en aquest moment, amb independència que en el justificant de recepció figuri només un dels destinataris. En aquesta situació el que té lloc és una notificació simultània a tots.

Als efectes del que disposa l’article 106 del RGAT la manca de notificació a algun dels obligats solidaris coneguts, amb qui no es va iniciar el procediment de comprovació o investigació, de l’inici d’aquest procediment, per tal que pugui comparèixer en ell si ho desitja, tal com estableix l’article 106.2 del RGAT, constitueix un defecte formal d’aquest únic procediment iniciat per l’Administració que determina l’anul·lació de la liquidació amb la consegüent retroacció de les actuacions a fi d’esmenar aquesta deficiència generadora d’indefensió.

Als efectes del que disposa l’article 106 del RGAT la manca de notificació a algun dels obligats solidaris coneguts, que no va voler comparèixer en el procediment de comprovació o investigació, de la liquidació final resultant de la mateixa, no determina l’anul·lació de la liquidació notificada als restants. En aquest cas, l’obligat a qui no es va notificar la liquidació pot impugnar en reposició o en via econòmic-administrativa des del moment en què tingués coneixement de la seva existència. I si l’Administració, davant la falta de pagament de la liquidació per l’obligat a què es va notificar, notifiqués la provisió de constrenyiment a l’obligat a qui no es va notificar la liquidació, aquest últim podrà impugnar aquesta providència sobre la base de la manca de notificació de la liquidació.

Unificació de criteri

 

Criteri 1 de la resolució 00/00970/2019/00/00 del 23/09/2020 – TEAC
Procediment de recaptació. Responsabilitat solidària de l’apartat a) de l’article 42.2 de la Llei 58/2003 General Tributària. Possibilitat de declarar la responsabilitat quan la meritació dels deutes que constitueixen el seu abast es produeix amb posterioritat als actes d’ocultació.

Criteri:

Conseqüentment és possible la declaració de responsabilitat solidària que regula l’article 42.2.a) de la LGT en aquells supòsits en els quals la meritació dels deutes que constitueixen el seu abast es produeix amb posterioritat als actes d’ocultació, sempre que es provi l’existència d’un acord previ o pla d’actuació que pretengui aquesta finalitat d’impedir la trava del patrimoni del deutor.

Unificació de criteri

 

Criteri 1 de la resolució 00/02661/2019/00/00 del 23/09/2020 – TEAC
Procediment de recaptació. sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament de tributs repercutits Compliment de determinats requisits. Supòsits en què procedeix practicar requeriment per l’Administració. Supòsits d’inadmissió/denegació.

Criteri:

  • En les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament de tributs repercutits, procedeix la inadmissió en el cas que l’interessat no en motivi la sol·licitud en què les quotes repercutides no han estat cobrades i no aporti documentació tendent o que pretengui acreditar la concurrència d’aquesta circumstància en el moment de presentació de la sol·licitud.
  • Només en el cas en què s’hagin produït els dos requisits -alegar que les quotes repercutides no han estat cobrades i més aportar documentació tendent a acreditar aquesta circumstància-, però aquesta documentació es consideri insuficient, és procedent el requeriment d’esmena per part de la Administració perquè es completi la sol·licitud.
  • Si formulat requeriment d’esmena, aquest no s’atén pels interessats, procedirà la inadmissió d’acord amb la que preveu l’article 47 del RGR; mentre que si el requeriment ha estat objecte de contestació en termini per l’interessat però no s’entenen esmenats els defectes observats, procedirà la denegació de la sol·licitud d’ajornament/fraccionament.

Unificació de criteri

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies