RESOLUCIONS TEAC 04878, 01627 i 02027

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès.

 

Criteri 1 de la resolució 00/04878/2018/00/00 del 10/06/2020 – TEAC
ITP i AJD. Habitatges de protecció oficial (HPO) i Habitatges protegits amb preu de venda lliure. Exempcions. Requisits i límits.

Criteri:

L’exempció regulada en l’apartat d) de l’article 45.IB).12 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats ( TRLITPAJD), resulta aplicable no només respecte d’aquells habitatges de protecció oficial que tenen un preu màxim de venda, sinó també respecte d’habitatges protegits amb preu de venda lliure; en aquest últim cas, l’exempció de la constitució del préstec hipotecari tindrà com a límits que l’import del préstec no superi el preu de l’habitatge, i també que aquest últim no superi el preu màxim establert per als habitatges de protecció oficial vigent en la data de la transmissió de l’habitatge.

Unificació de Criteri

 

Criteri 1 de la resolució 00/01627/2017/00/00 del 09/06/2020 – TEAC
Permuta. Resolució de l’operació en la qual s’havia suportat IVA per pagament anticipat, emetent-se factura rectificativa, sense reintegrament de l’IVA per part del repercutidor. El receptor de la factura no rectifica la deducció practicada en l’operació inicial. Liquidació tributària a receptor de la factura. Procediment correcte.

Criteri:

El 2007 la interessada participa en una operació de permuta com a part cedent, suportant i deduint les quotes d’IVA que li han estat repercutides pel cessionari, al meritar l’IVA del lliurament de les edificacions compromeses amb ocasió del pagament anticipat conseqüència de la permuta.

El 2011 es resol l’operació de permuta assenyalada. El 2012 s’emet pel cessionari factura rectificativa i es remet a la cedent, que no rectifica la deducció practicada, el que dóna lloc a la corresponent liquidació administrativa.

El crèdit tributari és indisponible. El procediment de rectificació és adequat a dret i procedeix la rectificació de deduccions d’acord amb l’article 114 de la llei de l’IVA. La qüestió de l’efectiu reintegrament de les quotes per part del repercutidor no és una qüestió de naturalesa tributària. En conseqüència, resolt un contracte de permuta, qui suportés el tribut s’ha de rectificar la deducció practicada, això amb independència que es restitueixi l’IVA o no.

Criteri encara no reiterat que no constitueix doctrina vinculant a l’efecte de l’article 239 LGT, pel que fa a la validesa del procediment de rectificació seguit per l’Administració i, excepte pel que fa a la no disponibilitat del crèdit, ja que fa que la qüestió del reintegrament efectiu no és de naturalesa tributària

És doctrina reiterada el caràcter indisponible del crèdit tributari, el deure de rectificar a deducció practicada amb independència que es restitueixi l’IVA o no: RG 00/03223/2010 (20-09-2012) i RG 00/06076/2013 (12-05-2015).

Reitera criteri pel que fa que la qüestió de l’efectiu reintegrament de les quotes per part del repercutidor no és una qüestió de naturalesa tributària: RG 00/06076/2013 (12-05-2015).

 

Criteri 1 de la resolució 00/02027/2017/00/00 del 09/06/2020 – TEAC
Operacions d’assegurança. No deduibilitat de les quotes suportades en despeses per sinistres. Inclusió del premi de cobrament del Consorci de Compensació d’Assegurances en el sector diferenciat d’activitat asseguradora. Aplicació de la regla de prorrata general o especial en el sector diferenciat d’operacions d’assegurança.

Criteri:

Les quotes suportades per sinistres, sent d’aplicació obligatòria la prorrata especial dins el sector diferenciat de les operacions d’assegurança, no són deduïbles en cap mesura ni quantia quan els esmentats serveis es fan servir en operacions no generadores del dret a la deducció. Aquesta aplicació obligatòria resulta de la comparació de l’IVA deduïble a prorrata general amb el deduïble a prorrata especial, superant aquell a aquest en més d’un 20% (situació prèvia a 2015).

La controvèrsia se suscita per la inclusió del premi de cobrament del consorci de compensació d’assegurances en el sector diferenciat de les operacions d’assegurança, el que no es discuteix.

El que discuteix la inspecció és que les despeses per sinistres, dins el referit sector diferenciat de les operacions d’assegurança, s’hagin de considerar afectes al conjunt de l’activitat asseguradora, incloent la de gestió de cobrament dels recàrrecs, o exclusivament a la realització d’operacions d’assegurança, exemptes com a tals i, per tant, no generadores del dret a la deducció. Així es conclou i es considera encertat per aquest TEAC. Sent l’IVA així deduïble superior en més d’un 20% a què resultaria d’aplicar la regla de prorrata especial dins el sector diferenciat, aquesta aplicació esdevé en obligatòria, com així disposa l’Art.103.dos.2º de la Llei de l’IVA. Amb base en les anteriors consideracions, es confirma la liquidació practicada.

 Reitera criteri de RG 00/01178/2017 (21-11-2019).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies