RESOLUCIONS TEAC 04603, 07624 i 02992

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criterio 1 de la resolució 00/04603/2016/00/00 del 10/09/2019 – TEAC
Impost sobre societats. Període de generació guany patrimonial. Venda de finques adquirides mitjançant contracte d’arrendament financer.

Criteri:

El període de generació del guany patrimonial, derivada de la venda per una societat patrimonial de finques adquirides mitjançant contracte d’arrendament financer no afectes a cap activitat econòmica, comença a comptar de la data en què s’exercita l’opció de compra, i no des la data en què es va celebrar el contracte de leasing.

Es reitera criteri de RG 2344/09 confirmat per SAN  de 24-10-2013 (rec. nº. 444/2010).

RES TEAC 00-04603-2016-00-00, de 10-09-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/07624/2015/00/00 del 22/05/2019 – TEAC
IVA. Modificació de la base imposable per crèdits totalment o parcialment incobrables. Requisits perquè el crèdit sigui considerat incobrable. Requeriment notarial instant el cobrament.

Criteri:

A l’efecte del que preveu l’art. 80.Quatre de la Llei d’IVA, no pot equiparar-se l’acta notarial de remissió de documents per correu al requeriment notarial al deutor. Les actes de remissió de documents es limiten a acreditar el fet de l’enviament, el contingut del document i la data de lliurament o la tramesa per procediment tècnic, i no confereixen dret a contestar en la mateixa acta. Les actes de requeriment tenen per objecte transmetre una informació o decisió a una persona intimant al requerit perquè adopti una determinada conducta i es notifiquen mitjançant personació del notari en el lloc de notificació (o per correu certificat si no ho impedeix una norma legal) i contenen una diligència en la qual es fa constar l’intent de trasllat de la petició pel notari, el mitjà emprat i el seu resultat, així com la contestació del requerit.

Criteri reiterat en RG 00/09776/2015  (15-10-2019).

En el mateix sentit s’ha pronunciat reiteradament la Direcció General de Tributs.

RES TEAC 00-07624-2015-00-00, de 22-05-19

 

 

Criteri 1 de la resolució 00/02992/2016/00/00 del 14/05/2019 – TEAC
IRPF. Indemnització per resolució de mutu acord del contracte laboral. Reducció. Interpretació finalista. Evitació de l’abús de dret. El treballador és immediatament re-contractat, encara que amb una relació mercantil, per a exercir tasques anàlogues.

Criteri:

En el cas analitzat és molt clar que la reducció no compleix amb la finalitat de la norma que la regula.

  1. Amb la finalitat (protegir al treballador que ha perdut la feina) que orienta la minoració de la tributació en l’IRPF de les indemnitzacions pel cessament de la relació laboral (tant l’exempció de l’article 7. e) si el cessament no va ser pactat, com amb la reducció del 12.1.f) del Reglament, si va ser de mutu acord). No es necessita protecció si, immediatament, es torna a contractar al acomiadat, encara que sigui sota una relació mercantil, i per realitzar les mateixes tasques.
  2. La compensació de la progressivitat. En el cas concret, donat el volum de renda rebuda, la seva concentració en un sol exercici no augmenta la tributació.

Reitera criteri de RG 899/2016, de 11-03-2019, pel que fa a la no existència de desvinculació quan es continua amb una relació laboral o d’altre tipus.

RES TEAC 00-02992-2016-00-00, de 14-05-19

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies