RESOLUCIONS TEAC 03176 i 04260 i RESOLUCIÓ TEAR VALÈNCIA 03492

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DYCTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/03176/2018/00/00 del 18/02/2021 – TEAC
IVA. Devolucions a no establerts. Quotes indegudament repercutides.

Criteri:

Es denega la sol·licitud de devolució de quotes d’IVA suportades per determinats empresaris o professionals no establerts en el territori IVA, en considerar que es tracta de quotes indegudament suportades, ja que els serveis formatius es localitzen en seu del destinatari, d’acord amb la regla general de localització de les prestacions de serveis (article 69.uno.1º de la Llei de l’IVA).

Les activitats de naturalesa formativa en què els destinataris són empresaris o professional actuant com a tals s’han de localitzar acord amb el que disposa la norma especial continguda en l’article 70.Uno.3º de la Llei de l’IVA, és a dir, on es desenvolupen materialment, això en línia amb la sentència del TJUE de 13 de març de 2019, SRF Konsulterna, assumpte C-647/17, relativa específicament a formació professional, pel que ha de considerar-se correcta la devolució sol·licitada.

Reitera criteri de RG 00/03646/2017(22-07-2020).

 

Criteri 1 de la resolució 00/04260/2018/00/00 del 18/02/2021 – TEAC
IVA. Tipus reduït corresponent als lliuraments d’aigua aptes per a l’alimentació humana o animal o per al reg, fins i tot en estat sòlid, que preveu l’article 91.uno.1.4º de la Llei de l’IVA. Aplicació a un contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’una dessaladora.

Criteri:

La concessió administrativa de construcció i explotació s’ha de considerar com una única prestació, que comprèn tant la reversió de la pròpia obra com la prestació de servei de dessalinització objecte de la concessió.

No sent la reclamant concessionària de l’aprofitament de l’aigua, no pot transmetre el poder de disposició sobre la mateixa, de manera que només cal qualificar l’operació com a prestació de serveis consistent en dessalar aigua marina a través de l’explotació d’una planta dessaladora, no resultant aplicable, en conseqüència, el tipus reduït del 10%.

Criteri encara no reiterat que no constitueix doctrina vinculant a l’efecte de l’article 239 LGT.

 

Criteri 1 de la resolució 12/03492/2017/00/00 del 17/02/2021 – TEAR de València
IRPF. Exempció 7 p) per treballs realitzats a l’estranger. Còmput de les retribucions percebudes els dies de desplaçament. * Canvi de criteri.

Criteri:

Procedeix aplicar l’exempció incloent l’import de les retribucions obtingudes per treballs realitzats a l’estranger els dies de desplaçament.

La inclusió de l’import exempt corresponent als dies de desplaçament es fa en base a la sentència de TSJCV 1880/2020 (recurs 1666/2019) de data 12/11/2020 i constitueix canvi de criteri d’aquest TEAR, que es fa constar en la present ponència.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies