RESOLUCIONS TEAC 02689, 02836 i 01984

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels TEA (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/02689/2020/00/00 del 22/02/2021 – TEAC
IRPF. Simulació. Societats de professionals. Prestació de servei pels propis socis i no per les societats interposades creades a l’efecte pels professionals.

Criteri:

Es constitueix una societat de professionals, els quals signen les factures que giren als clients i, al seu torn, aquests serveis els facturen a aquesta societat principal per mitjà d’altres societats, que són les que perceben aquests pagaments directament de la societat de professionals; aquesta facturació no respon a un servei prestat per aquestes societats, sinó pel soci.

Per tant, s’admet l’existència de la simulació en aquests supòsits en què es presta el servei professional pels mateixos socis, advocats en aquest cas, però a través d’entitats de les quals són al seu torn socis. Es considera que aquestes societats són mers artificis juridicoformals que no persegueixen altra finalitat que la de minorar la càrrega fiscal que ha de suportar l’obligat tributari.

Reitera criteri de RG 7092/2008, de 7-04-2010.

 

Criteri 1 de la resolució 00/02836/2020/00/00 del 22/02/2021 – TEAC
Impost sobre Societats. Pagaments fraccionats mínims. Efectes temporals de la Sentència de Tribunal Constitucional de 1 de juliol de 2020, recaiguda en la qüestió d’inconstitucionalitat 1021-2019 (en endavant STC), declarant la inconstitucionalitat del Reial decret llei 2/2016, de 30 de setembre.

Criteri:

La declaració d’inconstitucionalitat del Reial Decret Llei 2/2016 efectuada per la STC implica la seva expulsió de l’ordenament jurídic, amb efectes ex tunc, estenent la inconstitucionalitat declarada només als pagaments fraccionats efectuats de conformitat amb aquesta norma, però NO als pagaments fraccionats efectuats en l’àmbit normatiu de la Llei 6/2018 i de la Llei 8/2018. La tatxa d’inconstitucionalitat afecta només a aquesta norma, i en tant que vehicle jurídic inadequat, és a dir, per la indeguda utilització de l’instrument del decret llei, de manera que no autoritza, de cap manera, a estendre el pronunciament als pagaments fraccionats per la regulació no ha estat emprat aquest instrument.

Es reitera criteri de RG 6355/2020, de 11/02/2021

 

Criteri 1 de la resolució 00/01984/2018/00/00 del 18/02/2021 – TEAC
LGT. Procediment d’inspecció. Obligació d’adequació de l’abast de les actuacions a la comprovació efectivament realitzada. Conseqüències de l’incompliment de respectar l’abast. Esmena.

Criteri:

Constitueix un defecte procedimental transcendent l’incompliment de l’obligació d’adequació de l’abast de les actuacions a la comprovació efectivament realitzada. Aquesta obligació, que constitueix l’adequada delimitació de l’abast de les actuacions efectivament realitzades, resulta rellevant als efectes que preveu l’article 148 de la LGT, que prohibeix una nova regularització en relació amb l’objecte comprovat, llevat que es doni alguna de les circumstàncies a que es refereix el paràgraf a) de l’apartat 4 de l’article 101 de la LGT i exclusivament en relació amb els elements de l’obligació tributària afectats per aquestes circumstàncies. La seva esmena exigeix ​​retrotreure les actuacions perquè es dicti acord en el que de forma motivada s’ampliï l’abast de les actuacions i es notifiqui degudament dit acord a l’obligat tributari.

Aquest incompliment és causa d’anul·labilitat de l’acte dictat i no de nul·litat de ple dret, ja que aquest no s’ha dictat prescindint totalment i absolutament de procediment legalment establert.

Reitera criteri de RG 00/01943/2018 (22/07/2020)

En el mateix sentit RG 00/03063/2013 (15/12/2015) i RG 00/04030/11 (12/12/2013) referits al procediment de comprovació limitada.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies