RESOLUCIONS TEAC 00217 i 09398

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC), publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00217/2018/00/00 del 26/02/2019 

Procediment de recaptació. Compensació d’ofici. Crèdits contra la massa.

Criteri: 

1.- La prohibició d’execucions prevista en l’art. 55 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, opera tant sobre crèdits concursals com sobre els crèdits contra la massa.

2.- No és possible executar singularment un deute contra la massa un cop oberta la fase de liquidació, de conformitat amb la doctrina del Tribunal Suprem segons la qual no hi cap una interpretació simplement literal de la regla de l’apartat 4 de l’article 84 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sinó que és precisa la seva interpretació sistemàtica amb la resta dels preceptes de la Llei Concursal i en particular amb els articles 8.3º, 55, 56 i 57.3.

3.- La compensació d’ofici constitueix un acte d’execució singular contra el patrimoni del deutor que no pot ser dictat per l’Administració tributària sense plantejar prèviament un incident concursal davant del jutge del Concurs.

-Sentència del Tribunal Suprem de 12 de desembre de 2014 (recurs cassació 2500/2013).

-Sentència del Tribunal de Conflictes de Jurisdicció de 9 de desembre de 2014 (conflicte 10/2014).

Unificació de criteri.

RES TEAC 00217-2018-00-00, de 20-02-19

 

Criteri 1 de la resolució 09398/2015/00/00 del 20/02/2019
IIEE. Impost especial sobre hidrocarburs. Eficàcia de la sol·licitud d’alta en el Cens de beneficiaris de la devolució de gasoil professional per comunitaris no residents a Espanya. Termini de resolució.

Criteri: 

Des del moment en què es presenta una sol·licitud d’inclusió en el Cens de beneficiaris de la devolució de gasoil professional per comunitaris no residents a Espanya, l’Administració Tributària disposa del termini de sis mesos per a la seva tramitació. Durant aquest termini, podrà realitzar les comprovacions necessàries per determinar si procedeix o no l’alta en aquest cens. Un cop acordada la procedència de l’alta, aquesta podrà realitzar-se amb efectes des de la data sol·licitada per l’obligat tributari.

Reitera criteri de RG 00-09392-2015 (29-01-2019).

RES TEAC 09398-2015-00-00, de 20-02-19

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies