RESOLUCIÓ TEAC 1980 -criteris 1 al 4-

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica els següents criteris relatius a la Resolució que es cita.

 

Criteri 1 de la resolució 00/01980/2017/00/00 del 17/09/2020 – TEAC
Exempcions. Serveis promoció i publicitat que no poden ser qualificats com a serveis de mediació en operacions financeres. Art 20.Un.18º.m).

Criteri:

IVA. Una entitat gestora d’un fons luxemburguès contracta amb una entitat a Bermudes la distribució dels seus productes d’inversió. L’entitat a Bermudes nomena una altra entitat a Luxemburg per a la subdistribució dels fons en els països europeus. Aquesta entitat opera mitjançant diverses sucursals, una de les quals es troba a Espanya. Aquesta sucursal presta serveis a la seva casa central a Luxemburg que fa a la distribució de fons a Espanya, Portugal i Andorra, pels que no repercuteix IVA.

Pel que fa a la possible qualificació dels serveis prestats com a mediació en la realització d’operacions financeres, exempta d’acord amb l’article 20.Un.18ºm) de la Llei de l’IVA, analitzats per aquesta tribunal els contractes de distribució i subdistribució celebrats, comprova que els mateixos es refereixen a un conjunt de serveis relacionats amb la distribució, el màrqueting, la promoció i l’assessorament dels productes del fons d’inversió.

L’objecte del contracte que dóna lloc a la retribució és sufragar les despeses incorregudes en el desenvolupament d’una tasca tendent a donar a conèixer en cada un dels mercats europeus els productes del fons d’inversió, a l’efecte d’aconseguir la captació d’inversors per al mateix, sense que pugui apreciar-se que l’entitat realitzi una activitat pròpia d’intermediació, sinó una més propera a la promoció i publicitat dels productes en qüestió, exclosa, doncs, de l’exempció.

Reitera criteri de RG 00/00028/2016 (21-11-2019) i RG 00/006260/2015 (21-11-2019).

 

Criteri 2 de la resolució 00/01980/2017/00/00 del 17/09/2020 – TEAC
Subjecció. Determinació del règim de tributació de les operacions realitzades per una entitat luxemburguesa amb un establiment permanent en el territori d’aplicació de l’impost. Presa en consideració de les operacions efectuades per l’entitat i no només per l’establiment permanent.

Criteri:

IVA. Una entitat gestora d’un fons luxemburguès contracta amb una entitat a Bermudes la distribució dels seus productes d’inversió. L’entitat a Bermudes nomena una altra entitat a Luxemburg per a la subdistribució dels fons en els països europeus. Aquesta entitat opera mitjançant diverses sucursals, una de les quals es troba a Espanya. Aquesta sucursal presta serveis a la seva casa central a Luxemburg que fa a la distribució de fons a Espanya, Portugal i Andorra, pels que no repercuteix IVA.

Pel que fa a la no subjecció dels serveis prestats per la sucursal a la seva matriu per constituir les mateixes una mateixa unitat jurídica, no discuteix aquest tribunal que la sucursal a Espanya constitueix un establiment permanent de la casa matriu en aquest territori. No obstant això, quant al seu règim de tributació, s’han de tenir en compte les activitats desenvolupades per la seva casa central, segons indica la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 24-01-2019, Morgan Stanley, assumpte C-165/17, considerant, a més, que en el cas que ens ocupa els serveis facturats per la matriu al seu client s’han prestat de forma efectiva, en el que a el territori d’aplicació de l’impost es refereix, per la sucursal espanyola.

Criteri encara no reiterat que no constitueix doctrina vinculant a l’efecte de l’article 239 LGT.

 

Criteri 3 de la resolució 00/01980/2017/00/00 del 17/09/2020 – TEAC
Serveis de promoció i publicitat prestats en el territori d’aplicació de l’impost. Lloc de realització segons el lloc de difusió. Aplicació de regles proporcionals de repartiment.

Criteri:

IVA. Una entitat gestora d’un fons luxemburguès contracta amb una entitat a Bermudes la distribució dels seus productes d’inversió. L’entitat a Bermudes nomena una altra entitat a Luxemburg per a la subdistribució dels fons en els països europeus. Aquesta entitat opera mitjançant diverses sucursals, una de les quals es troba a Espanya. Aquesta sucursal presta serveis a la seva casa central a Luxemburg que fa la distribució de fons a Espanya, Portugal i Andorra, pels que no repercuteix IVA.

Pel que fa a la clàusula de utilització efectiva, sent que els serveis es qualifiquen com de promoció i publicitat, així com que la finalitat és la contractació dels productes de el fons, pel que fa a la sucursal espanyola es refereix, per inversors radicats a Espanya, Portugal i Andorra, procedeix considerar l’explotació i utilització efectiva dels mateixos en el territori IVA en la proporció dels serveis destinats a inversors espanyols, resultant és possible l’aplicació parcial de la norma amb base a un criteri de repartiment segons la documentació aportada per la interessada.

De la mateixa manera, davant les manifestacions que l’aplicació requereix que la utilització es dugui a terme pel destinatari directe del servei i no per un altre, considerant que seria en aquest cas el fons el que fa ús dels mateixos, el cas presenta la peculiaritat de tractar-se de serveis englobats en el concepte de publicitat, per als quals el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha atès el lloc en el qual la mateixa es difon (sentència de 19-2-2009, Athesia Druck, C-1/08).

Reitera criteri de 00/01532/2017  RG (22-07-2020) pel que fa a la consideració de la utilització efectiva en el territori de l’IVA.

 

Criteri 4 de la resolució 00/01980/2017/00/00 del 17/09/2020 – TEAC
Subjectes passius. Sucursal establerta en el territori d’aplicació de l’impost (TAI) que compta amb mitjans materials i humans per al desenvolupament de les activitats encomanades (activitats que es presten al TAI).

Criteri:

IVA. Una entitat gestora d’un fons luxemburguès contracta amb una entitat a Bermudes la distribució dels seus productes d’inversió. L’entitat a Bermudes nomena una altra entitat a Luxemburg per a la subdistribució dels fons en els països europeus. Aquesta entitat opera mitjançant diverses sucursals, una de les quals es troba a Espanya. Aquesta sucursal presta serveis a la seva casa central a Luxemburg que fa a la distribució de fons a Espanya, Portugal i Andorra, pels que no repercuteix IVA.

Pel que fa a la intervenció de la sucursal a la prestació de servei, s’ha de considerar aquesta com indubtable ja que la mateixa s’encarrega de dur a terme la tasca encomanada a casa matriu en el territori d’aplicació de l’impost. En aquest sentit, incorre en costos que suposen que compta amb els mitjans materials i/o humans necessaris per al desenvolupament de la mateixa i no s’ha acreditat que la tasca desenvolupada es limiti a tasques administratives auxiliars. Provada la intervenció i atès que la sucursal, des de la qual es presten els serveis, està establerta en el territori IVA, es constitueix en subjecte passiu d’acord amb l’article 84.Dos de la Llei de l’IVA.

Criteri encara no reiterat que no constitueix doctrina vinculant a l’efecte de l’article 239 LGT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies