RESOLUCIÓ TEAC 00529, de 14-02-19 – MODEL 720

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA) publica, amb aquesta mateixa data, la següent Resolució i Criteris, de particular importància en relació amb el Model 720:

 

Criteri 1 de la resolució 00/00529/2016/00/00 del 14/02/2019 – TEAC
Liquidació de guany de patrimoni no justificat per l’import dels béns situats a l’estranger, i no declarats en termini en el Model 720.

Criteri: 

Les presentació fora de termini del Model 720 suposa l’obligació d’autoliquidar el guany del patrimoni del 39.2 de la LIRPF.

En aquest cas, segons el precepte, el guany es produeix “en tot cas”, de manera que vincula a l’Administració tributària i els contribuents.

 

Criteri 2 de la resolució 00/00529/2016/00/00 del 14/02/2019 – TEAC
Liquidació de guany de patrimoni no justificat per l’import dels béns situats a l’estranger, i no declarats en termini en el Model 720. Règim de la prescripció.

Criteri: 

No suposa tracte discriminatori prohibit pel dret comunitari la imputació de l’existència de guany de patrimoni no justificada en l’exercici en què s’hagi incomplert l’obligació de declarar els béns a l’estranger (en el més antic entre els no prescrits), per justificar-se com a mesura necessària per evitar el frau i garantir l’eficàcia dels controls fiscals.

El TJUE ha acceptat terminis especials de prescripció grans, (sense establir límits), per a “(…) actius estrangers i els rendiments que d’ells s’obtenen s’oculten a les autoritats”.

És viable un termini de prescripció el còmput s’iniciï en el moment en què l’Estat tingui (o hagi de tenir) la informació sobre l’existència dels béns ocults.

Només si no es van declarar els béns situats a l’estranger, com a contrapartida a la impossibilitat de conèixer la titularitat d’aquests béns ocults, el còmput del termini de prescripció s’iniciarà més tard, a partir de la finalització del període reglamentari de declaració en la qual es van haver de declarar.

 

Criteri 3 de la resolució 00/00529/2016/00/00 del 14/02/2019 – TEAC
Liquidació de guany de patrimoni no justificat per l’import dels béns situats a l’estranger, i no declarats en termini en el Model 720.No vulneració del Dret de la Unió Europea relatiu als drets de llibertat de circulació de capitals i persones.

Criteri: 

L’establiment d’aquesta obligació d’informar, que no afecta béns situats a Espanya, no suposa tracte discriminatori prohibit pel dret comunitari, en situar dins dels límits de l’article 65 del TFUE, per justificar-se com a mitjà necessari per evitar el frau i garantir l’eficàcia dels controls fiscals.

-No és genèric i indeterminat, sinó que se centra en un grup particular de contribuents amb risc fiscal: els que fossin titulars de béns a l’estranger que podrien haver estat adquirits amb rendes no declarades al Fisc espanyol.

-Les mesures normatives espanyoles no es basen en una presumpció generalitzada de frau respecte als béns de l’estranger: el contribuent pot aportar proves de la seva adquisició amb rendes degudament declarades.

-La informació que es pretén aconseguir amb la declaració informativa no suposa una càrrega excessiva per al contribuent, i constitueix en qualsevol cas una informació a la qual a l’Administració tributària espanyola no li és possible accedir per altres mitjans.

RES TEAC 00-00529-2016-00-00, de 14-02-2019

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies