RDL 10/2021- MESURES FISCALS (BORRASCA FILOMENA)

El web de l’AEAT publica, en l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER, la següent referència d’interès:

 

21-05-21 Reial Decret Llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca «Filomena» (BOE 19 de Maig 2021)

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

L’article 4 (beneficis fiscals) del Reial Decret-llei 10/2021, en el seu apartat 2 concedeix una reducció en l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l’exercici 2020 per als sinistres que hagin tingut lloc en 2020, i a l’exercici 2021 per als sinistres que tinguin lloc en 2021.

Aquesta reducció es concedeix a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, marítim-pesquers, turístics i professionals els locals de negoci o béns afectes a aquesta activitat dels quals que hagin estat danyats com a conseqüència directa dels sinistres causats per pluges torrencials, neu, calamarsa, pedra , vent, inundacions, desbordaments de rius i torrents, fenòmens costaners, incendis forestals o altres fets catastròfics esdevinguts des de 1 d’abril de 2020 fins al 30 de juny de 2021, sempre que hagin hagut de ser objecte de reallotjament o s’hagin produït danys que obliguin al tancament temporal de l’activitat.

Aquesta reducció és proporcional al temps transcorregut des del dia en què s’hagi produït el cessament de l’activitat fins al seu reinici en condicions de normalitat, ja sigui en els mateixos locals, ja sigui en altres habilitats a l’efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts hi doni origen, el supòsit de cessament en l’exercici d’aquella, que té efectes des del dia 31 de desembre de 2019 quan el sinistre hagi tingut lloc el 2020, i des al 31 de desembre de 2020 quan el sinistre esdevingui en 2021.

Aquesta reducció en la quota d’IAE també s’estendrà als recàrrecs legalment autoritzats.

Els contribuents que, tenint dret a aquests beneficis hagin satisfet els rebuts corresponents als esmentats exercicis fiscals podran demanar la devolució de les quantitats ingressades.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

L’article 4 del Reial Decret-llei 10/2021 en el seu apartat 7 concedeix l’exempció de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a les ajudes excepcionals per danys personals a què es refereix l’article 2.

L’article 2 de la mateixa norma es refereix a les ajudes destinades a pal·liar danys personals: en l’apartat contempla els supòsits de defunció i d’incapacitat causats directament pels fets esmentats a l’article 1 (episodi “Filomena” 1/2021), i danys materials en habitatge i estris, en què s’assenyala que es concediran les ajudes previstes en el Reial Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica , i s’estableix el procediment per a la concessió que serà finançada amb càrrec al pressupost del Ministeri de l’Interior.

Reial Decret-llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca “Filomena”. (BOE, 19-maig-2021)

Per la seva banda, el portal IBERLEY – COLEX (https://www.iberley.es/noticias/nuevo-beneficios-fiscales-medidas-laborales-afectados-borrasca-filomena-30731), resumeix les mesures fiscals del RDL 10/2021 de la següent manera:

 

Mesures fiscals

A què sinistres afecten aquests beneficis fiscals?

Disposa l’article 1 del mencionat Reial Decret-llei 10/2021, de 18 de maig, el següent:

“1. Aquest Reial Decret-llei té per objecte l’adopció de mesures complementàries a les previstes en l’Acord de Consell de Ministres, de 19 de gener de 2021, pel qual es declaren determinades comunitats autònomes zona afectada greument per una emergència de protecció civil, com a conseqüència de l’episodi «Filomena» 1/2021, ampliant aquesta declaració i l’aplicació de les esmentades mesures a les Comunitats Autònomes de Canàries, Cantàbria, Catalunya, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana.

  1. Mitjançant Acord de Consell de Ministres, a proposta de les persones titulars dels Ministeris competents per raó de la matèria, es pot acordar, amb delimitació de les zones afectades, l’aplicació de les mesures necessàries que preveu aquest Reial decret-llei a successos causats per pluges torrencials, neu, calamarsa, pedra, vent, inundacions, desbordaments de rius i torrents, fenòmens costaners, incendis forestals o altres fets catastròfics esdevinguts des de 1 d’abril de 2020 fins al 30 de juny de 2021″.

Exempció de la quota en l’IBI

Es concedeix l‘exempció de les quotes de l’Impost sobre Béns Immobles corresponents a l’exercici 2020 per als sinistres que hagin tingut lloc en 2020, i a l’exercici 2021 per als sinistres que ocorrin en 2021 relacionats amb la borrasca «Filomena» que afecten vivendes, establiments industrials, turístics, mercantils, marítim-pesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de treball i similars, danyats com a conseqüència directa dels sinistres de l’article 1 abans esmentat, quan s’acrediti que tant les persones com els béns que s’hi ubiquen han hagut de ser objecte de reallotjament total o parcial en altres habitatges o locals diferents fins a la reparació dels danys soferts, o pèrdues en les produccions agrícoles i ramaderes que constitueixin sinistres la cobertura dels quals no sigui possible mitjançant formula alguna d’assegurament públic o privat.

Reducció en l’IAE

Es concedeix una reducció en l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l’exercici 2020 per als sinistres que hagin tingut lloc en 2020, i a l’exercici 2021 per als sinistres que ocorrin en 2021 a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, marítim-pesquers, turístics i professionals els locals de negoci o béns afectes a aquesta activitat que hagin estat danyats com a conseqüència directa dels sinistres de l’esmentat article 1, sempre que hagin hagut de ser objecte de reallotjament o s’hagin produït danys que obliguin al tancament temporal de l’activitat.

Aquesta reducció serà proporcional al temps transcorregut des del dia en què s’hagi produït el cessament de l’activitat fins al seu reinici en condicions de normalitat, ja sigui en els mateixos locals, ja sigui en altres habilitats a l’efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts hi doni origen, el supòsit de cessament en l’exercici d’aquella, que té efectes des del dia 31 de desembre de 2019 quan el sinistre hagi tingut lloc el 2020, i des del 31 de desembre de 2020 quan el sinistre esdevingui en 2021.

Exempció en l’IRPF de les ajudes destinades a pal·liar danys personals i altres

Es concedeix una exempció en l’IRPF de les ajudes destinades a pal·liar la destrucció o danys personals -inclosos els de mort o incapacitat-, danys materials en habitatge i estris, i en establiments industrials, mercantils, marítim-pesquers, turístics i d’altres serveis , i per prestacions personals o de béns de persones físiques o jurídiques.

Es concediran ajuts pels danys enunciats causats directament pels sinistres recollits a l’article 1 de l’esmentat Reial Decret llei. De la mateixa manera s’estableixen les següents particularitats:

  • En el cas de destrucció o dany d’estris o habitatge, s’haurà d’acreditar la titularitat sobre ells amb qualsevol mitjà de prova vàlid.
  • En el cas de destrucció o dany d’establiments industrials, mercantils, etc., si es va haver percebut indemnització del Consorci d’Assegurances amb franquícia, es podrà concedir una subvenció del 7% de la quantia dels danys indemnitzats fins a l’import de 9.224 euros, no superant en conjunt -la indemnització i la subvenció- el valor dels béns danyats. El sol·licitant haurà de presentar certificat que no ha estat indemnitzat, en tot o en part, per la seva entitat asseguradora.

Normes comunes a l’exempció en l’IBI i la reducció en l’IAE

S’estableixen una sèrie de normes comunes a les exempcions i reduccions en la seva aplicació:

  • Les exempcions i reduccions de quotes en els tributs comprendran les dels recàrrecs legalment autoritzats sobre els mateixos.
  • Els contribuents que, tenint dret als beneficis, hagin satisfet els rebuts corresponents als esmentats exercicis fiscals podran demanar la devolució de les quantitats ingressades.
  • Estaran exemptes de les taxes de l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit que estableix la Ley 16/1979, de 2 d’octubre, la tramitació de les baixes de vehicles sol·licitades com a conseqüència dels danys produïts pels sinistres, i l’expedició de duplicats de permisos de circulació o de conducció destruïts o extraviats por les causes, sempre que la persona titular del vehicle acrediti disposar de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil de l’automòbil en el moment en què es va produir el dany
  • Estaran exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les ajudes excepcionals per danys personals a què es refereix l’article 2.

Beneficis fiscals específics per a les activitats agràries en règim d’estimació objectiva

S’estableixen per a aquest tipus d’activitats els següents beneficis fiscals:

Per a les explotacions i activitats agràries en què s’hagin produït danys com a conseqüència directa dels sinistres, d’acord amb les previsions contingudes en l’article 37.4.1º del RIRPF i en l’article 38.3 del RIVAla persona titular del Ministeri d’Hisenda, a la vista de los informes del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció de los índexos de rendimient net.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies