PROVES D’ACCÉS A LA PROFESSIÓ DE GESTOR ADMINISTRATIU 2020

El Butlletí Oficial de l’Estat de dia 25 de setembre de 2020 publica la Resolució de 22 de setembre de 2020, de la Secretaria General de la Funció Pública, per la qual es convoquen les proves d’aptitud per a l’accés a la professió de Gestor Administratiu.

BOE-A-2020-11239

Podran concórrer els qui reuneixin, entre altres, els següents requisits: ser major d’edat i estar en possessió d’algun dels següents títols: Llicenciat en Dret, Llicenciat en Ciències Econòmiques, Llicenciat en Ciències Empresarials o Llicenciat en Ciències Polítiques.

Així mateix, podran concórrer els alumnes que hagin superat un Màster Oficial Universitari adscrit a la branca de coneixement de les Ciències Socials i Jurídiques i vinculat a l’àmbit disciplinar d’alguna de les llicenciatures requerides per l’Estatut Orgànic de la Professió; un grau en el  procés de verificació del qual, la Universitat hagi declarat específicament que aquests estudis de Grau substitueixen una de les llicenciatures especificades anteriorment, o posseir una titulació universitària oficial obtinguda en altres estats que acrediti la seva equivalència al nivell MECES 3 i la seva homologació respecte a alguna de les titulacions anteriors.

Les sol·licituds s’hauran d’emplenar i remetre en el termini de dos mesos des de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE, és a dir, fins al 25 de novembre.

 

Les presentacions de les sol·licituds a les proves d’accés a la professió de gestor administratiu es podran realitzar:

  • En suport paper i es podran lliurar a les oficines del Consell General i en aquest Col·legi Oficial.
  • De forma telemàtica, a través de la pàgina web del Consell General https://www.consejogestores.org.

La presentació telemàtica simplifica i fa més eficient la gestió dels inscrits, per la qual cosa recomanem l’ús d’aquesta.

Posteriorment, al BOE es publicarà una Resolució anunciant les llistes provisionals d’admesos i exclosos, així com la data i lloc de celebració d’aquestes proves.

 

Per a aquesta convocatòria cal tenir en compte especialment les següents qüestions:

  • Per inscriure’s a les proves en aquesta convocatòria cal estar en possessió d’una titulació amb Nivell MECES 3 (Llicenciatura, Màster Oficial Universitari, etc.). En canvi, no serà admesa la inscripció de les persones que únicament tinguin un Grau, és a dir, amb Nivell MECES 2.
  • L’examen d’accés consistirà en la realització d’un exercici tipus test de 250 preguntes i un cas pràctic.
  • El termini de presentació d’instàncies a les proves finalitza el proper 25 de novembre (inclòs). Amb posterioritat a aquesta data, al BOE es publicarà la resolució anunciant la publicació de les llistes provisionals d’admesos i no admesos, així com la data i lloc de celebració d’aquestes proves. La informació amb la relació de les persones admeses, seran també publicades al web de Consell General.
  • Us recordam que, com en anteriors anys, el Consell General disposarà d’una eina informàtica per a la preparació de l’exercici tipus test, el preu serà de vuitanta euros. La persona que desigi disposar d’aquesta eina haurà de fer una transferència per l’import al compte ES64-0081-7110-9000-0222-4225. A continuació, l’interessat haurà de remetre un correu a Consell General (informacion@consejogestores.net) sol·licitant l’alta en l’eina i adjuntat el justificant de la transferència. Finalment, des del Consell General li enviarà un correu a l’interessat amb les contrasenyes per poder accedir a aquesta eina.

 

 

Si vols ser Gestor Administratiu, presenta’t a les proves d’accés a la professió 2020.

El Col·legi de Gestors Administratius de Balears t’ajuda a preparar l’examen.
Informa’t al nostre Col·legi o a secretaria@colgestors.com

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies