ORDRE ÍNDEX RENDIMENT MÒDULS – ACTIVITATS AGRÍCOLES I RAMADERES

El BOE de 30-04-19 publica la següent disposició de particular interès i amb efectes en la declaració de l’IRPF 2018:

I. Disposicions generals

MINISTERI D’HISENDA

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Ordre HAC / 485/2019, de 12 d’abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2018, els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

 

ENLLAÇOS:

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6340.pdf

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6340

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies