NOTA DE PREMSA: MULTINACIONALS ESPANYOLES I IS

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat NOTES DE PREMSA, la següent:

 

26-11-2019 Les multinacionals espanyoles paguen per l’Impost sobre Societats a nivell mundial el 12,6% del seu benefici

 

Anàlisi de la informació declarada en l’Informe país per país – CBC ‘

 • Espanya, país pioner en publicar una explotació estadística del ‘Country by Country report’ referit a 2016
 • Mesurat en termes de meritació, no de caixa, l’impost va arribar al 15,5% de l’benefici. L’estadística reflecteix una gran dispersió de tipus efectius
 • L’anàlisi recull de manera agregada la informació subministrada per 134 multinacionals amb facturació anual superior a 750 milions i que tenen matriu espanyola
 • L’informació afecta més de 16.000 filials, d’elles gairebé 11.000 estrangeres, amb una facturació global de més de 934.000 milions d’euros, uns beneficis nets globals de més de 91.800 milions i un impost sobre societats pagat a nivell mundial de 11.600 milions

26 de novembre de 2019.- Les 134 multinacionals espanyoles que el 2016 comptaven amb una facturació anual de més de 750 milions d’euros van pagar aquest any a tot el món 11.594.000 d’euros per l’impost sobre societats, un 12,6% de la seva benefici global, que va arribar als 91.849.000 d’euros. Mesurat en termes de meritació, no de caixa, l’impost va aconseguir un total de 14.260 milions per a aquests grups, un 15,5% del benefici.

Aquestes dades figuren en l’anàlisi elaborat per l’Agència Tributària a partir de la informació subministrada per les empreses a través de el model 231 de declaració d’informació ‘País per país’ ( ‘Country by country report’, CBC per les seves sigles en anglès) referit a 2016, primer any en què era vigent aquesta obligació d’informació que té per objecte recopilar dades agregades del col·lectiu per a l’intercanvi d’informació entre administracions tributàries establert en els acords ‘BEPS’ ( ‘Erosió de Bases i Trasllat de Beneficis’) de l’OCDE. L’estudi es troba publicat a la pàgina web de l’Agència, www.agenciatributaria.es .

L’anàlisi efectuada per l’Agència Tributària, pioner a nivell mundial, ofereix de manera agregada la informació dels 134 grups i els seus 16.160 filials, d’elles 10.967 estrangeres, per mantenir l’exigència de confidencialitat establerta en els propis acords BEPS.

Amb vocació de transparència, es pretén així aportar informació útil per als estudis i anàlisis de el públic en general, i dels investigadors en particular, contribuint a el debat internacional sobre la tributació dels grans grups societaris, sobre com distribuir-la entre els països en els quals operen i sobre l’establiment d’un sòl de tributació.

Tributació mundial efectiva i distribució per tipus impositius

L’anàlisi elaborat afecta grups de matriu espanyola que globalment van sumar 934.408.000 d’euros de facturació mundial el 2016, amb uns beneficis nets globals incorporats per les empreses a l’CBC que van totalitzar 91.849.000 d’euros.

L’impost pagat per aquests 134 grups va sumar 11.594.000 en termes de caixa. Els resultats mostren una gran dispersió de tipus efectius sobre beneficis. L’estadística reflecteix que només 43 multinacionals van sumar el 49,1% de l’benefici de tot el col·lectiu i, no obstant això, només van representar el 10,5% de la quota total pagada pel conjunt de multinacionals.

L’anàlisi de l’CBC s’efectua també en termes d’impost meritat. Els impostos meritats i els pagats no coincideixen pel fet que el criteri de còmput és diferent.

En meritació, l’impost serà la quota líquida de l’exercici fiscal 2016, formada per la suma dels pagaments fraccionats i la quota diferencial de el mateix any fiscal 2016. En canvi, l’impost “pagat” és la combinació dels pagaments fraccionats de 2016 i la quota diferencial de 2015. Aquesta diferència fa que, per exemple, els crèdits fiscals aplicats que s’inclouen en un o altre concepte (meritat i pagat), siguin diferents.

Diferències entre les estadístiques espanyoles i el CBC

Aquest estudi ve a complementar la informació que publica l’Agència sobre les dades declarades en Societats per les empreses individuals i els grups consolidats espanyols.

Fins ara, l’Agència Tributària ha publicat estadístiques basades en les dades declarades en l’impost sobre societats a Espanya, que presenten els tipus efectius als quals tributen les empreses i grups a casa nostra, calculant aquests tipus tant sobre les bases imposables de l’impost com sobre els resultats comptables declarats, incloent aquests últims també les rendes obtingudes a l’exterior i susceptibles d’haver tributat en altres països.

Per tant, en el cas de les empreses globalitzades la informació presentada no era completa al no disposar encara d’informació sobre la seva tributació en la resta dels països. Amb aquesta anàlisi de l’CBC es completa la informació ja que, per primera vegada, es publiquen els impostos meritats i els que es consideren pagats pels grans grups espanyols a tot el món gràcies a la declaració ‘País per país’.

En tot cas, la informació referida al CBC no és comparable amb l’existent en les estadístiques publicades per l’AEAT sobre la tributació a Espanya, a l’existir grans diferències metodològiques.

La principal diferència rau en el concepte de ‘benefici’ que recull el CBC i el que figura en els Comptes anuals consolidats de Societats que publica l’Agència. Al CBC es fa referència a un benefici net; és a dir, un cop descomptades les pèrdues de totes les filials d’un grup en una mateixa jurisdicció fiscal.

En canvi, en els Comptes Anuals es pren com a referència el benefici brut (no considera les pèrdues), que s’entén com una magnitud més precisa i propera a la filosofia d’un impost que només pretén gravar els resultats positius.

En prendre els beneficis nets, descomptant les pèrdues, els tipus impositius resultants són superiors als que s’obtindrien si el CBC inclogués el benefici brut.

Què és el ‘CBC’?

El ‘Country by country’ (CBC),

o informació ‘País per país’, és un model de declaració informativa que han de presentar, en el seu domicili fiscal de residència, les matrius de multinacionals amb xifra neta de negocis consolidada a nivell mundial superior a 750 milions d’euros. La informació, que ha d’afectar el conjunt d’entitats que formen part de el grup fiscal, es presenta a Espanya a través d’el model 231 de declaració i li correspon la presentació a les multinacionals de matriu espanyola.

L’objectiu de l’CBC és recopilar dades agregades i anonimitzades d’aquest col·lectiu de grans multinacionals per a l’intercanvi d’informació que estableix les accions 11 i 13 dels ‘Acords BEPS’ (sigles en anglès de Erosió de Bases i Trasllat de Beneficis, de manera que es proporcioni als Estats d’una perspectiva global de l’activitat intragrup de les seves majors multinacionals.

La informació remesa per les matrius de totes les seves filials a l’estranger per a l’exercici fiscal iniciat a partir de l’1 de gener de 2016 inclou el detall de les següents variables per cadascuna de les jurisdiccions (països) en què operen:

 • Nombre d’entitats (filials) que formen part de el grup
 • Xifra de negocis
 • Beneficis (pèrdues) abans d’impostos
 • Impost sobre Societats (pagat i en meritació)
 • Capital i reserves
 • Nombre de treballadors
 • Actius tangibles (immobilitzat material)

Les multinacionals espanyoles paguen per l’Impost sobre Societats a nivell mundial el 12,6% del seu benefici(176 KB)

NP Societats CBC

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies