LPGE’21 – NOVETATS AEAT

El web de l’AEAT publica, en l’apartat LI INTERESSA CONÈIXER, la següent informació d’interès:

 

04-01-21 Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 11/2020, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021 (BOE de 31 de desembre)

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Escala general del IRPF

Amb efectes des del 1 de gener de 2021, es modifica l’escala que s’aplica a la part de la base liquidable general per determinar la quota íntegra estatal afegint-se un nou tram a la part de la base liquidable que excedeixi de 300.000 euros a què s’aplicarà un tipus del 24,50%.

La nova escala general aplicable és la següent:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0.00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 240.000,00 22,50
300.000,00 62.950,75 Endavant 24,50

(Es modifica l’article 63.1 de la LIRPF per l’article 58 de la LPGE per a 2021)

Tipus de gravamen de l’estalvi en l’IRPF

Amb efectes de 1 de gener de 2021, es modifica l’escala que s’aplica a la part de la base liquidable de l’estalvi per a determinar la quota íntegra estatal afegint-se un nou tram a la part de la base liquidable de l’estalvi que excedeixi de 200.000 euros a que s’aplicarà un tipus del 13,00%.

La nova escala aplicable a la base liquidable de l’estalvi és la següent:

Base liquidable del estalvi

Fins euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 6.000 9,5
6.000,00 570 44.000 10,5
50.000,00 5.190 150.000 11,5
200.000,00 22.440 Endavant 13,00

Així mateix, també es modifica en els mateixos termes assenyalats l’escala aplicable a la base liquidable de l’estalvi per a determinar la quota íntegra autonòmica.

L’escala aplicable en aquest cas serà la mateixa anteriorment reproduïda.

Per la seva banda, es modifica l’escala que s’aplica a la part de la base liquidable de l’estalvi per a determinar la quota íntegra estatal en el cas d’aquells contribuents que tinguin la residència habitual a l’estranger perquè es dóna alguna de les circumstàncies assenyalades en els articles 8.2 i 10.1 de la LIRPF. En aquest cas, s’afegeix un nou tram a la part de base liquidable de l’estalvi que excedeixi de 200.000 euros a què s’aplicarà un tipus del 26,00%

Així, en aquest cas, l’escala aplicable a la base liquidable de l’estalvi serà la següent:

Base liquidable del estalvi

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 6.000 19
6.000,00 1.140 44.000 21
50.000,00 10.380 150.000 23
200.000,00 44.880 Endavant 26

(Es modifiquen els articles 66 i 76 de la LIRPF per l’article 59 de la LPGE per a 2021)

Escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes de la feina

Amb efectes des de 1 de gener de 2021, es modifica l’escala aplicable per determinar el percentatge de retenció que escaigui practicar sobre els rendiments de la feina derivats de relacions laborals o estatutàries i de pensions i havers passius. S’afegeix un nou tram a la part de la base per calcular el tipus de retenció que excedeixi de 300.000 euros a què s’aplicarà un tipus de retenció del 47,00%.

Així, l’escala per aplicar i determinar el tipus de retenció serà la següent:

Baseper calcular el tipus de retenció

Fins a euros

Quota de retenció

Euros

Resta base per calcular el tipus de retenció

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 19,00
12.450,00 2.365,50 7.750,00 24,00
20.200,00 4.225,50 15.000,00 30,00
35.200,00 8.725,50 24.800,00 37,00
60.000,00 17.901,50 240.000,00 45,00
300.000,00 125.901,50 Endavant 47,00

(Es modifiquen l’article 101.1 de la LIRPF per l’article 60 de la LPGE per a 2021)

Escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol

En el règim fiscal especial previst en l’article 93 LIRPF per als treballadors desplaçats a territori espanyol, amb efectes des del 1 de gener de 2021, es modifiquen els tipus aplicables per determinar la quota íntegra. Es distingeixen dos supòsits:

Primer, a la base liquidable, llevat de la part de la mateixa que correspongui a dividends, interessos o altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis i guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de transmissió d’elements patrimonials, se li aplica l’escala següent:

Base liquidable

Euros

Tipus aplicable

Percentatge

Fins a 600.000 24
Des de 600.000,01 47

(Amb anterioritat el percentatge aplicable a la base liquidable a partir de 600.000 euros era el 45%).

Segon, a la part de la part liquidable que correspongui a dividends, interessos o altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis i guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de transmissió d’elements patrimonials se li aplica l’escala següent:

Base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 6.000 19
6.000,00 1.140 44.000 21
50.000,00 10.380 150.000 23
200.000,00 44.880 Endavant 26

(Es crea un nou tram per a la base liquidable a partir de 200.000 euros a la qual s’aplicarà un tipus del 26%).

Així mateix, es modifica en aquest règim especial -amb efectes des del 1 de gener de 2021- el percentatge de retenció o ingrés a compte sobre rendiments de la feina. En concret, quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments de la feina durant l’any natural excedeixin de 600.000 euros, el percentatge de retenció aplicable a l’excés serà el 47 per cent (amb anterioritat era el 45%).

(Es modifica l’article 93 de la LIRPF per l’article 61 de la LPGE per a 2021).

Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

Amb efectes de 1 de gener de 2021, es modifiquen diferents límits en relació amb els sistemes de previsió social.

Assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència:

El conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a favor d’un mateix contribuent, incloses les del mateix contribuent, no podran excedir de 2.000 euros anuals (amb anterioritat el límit era de 8.000 euros anuals).

Aportacions als sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent:

El contribuent el cònjuge del qual no obtingui rendiments nets de la feina ni d’activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podran reduir en la base imposable les aportacions realitzades als sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular dit cònjuge.

Aquestes aportacions tindran un límit màxim de 1.000 euros anuals (amb anterioritat el límit era de 2.500 euros).

Límit màxim conjunt:

Com a límit màxim conjunt per les aportacions o contribucions a sistemes de previsió social, s’aplicarà la menor de les quantitats següents:

 1. El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets de la feina i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici.
 2. 2.000 euros anuals (amb anterioritat el límit era 8.000 euros)

A partir de 1 de gener de 2021, aquest límit s’incrementarà en 8.000 euros, sempre que l’increment provingui de contribucions empresarials.

Les aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions d’ocupació o mutualitats de previsió social, dels que al seu torn sigui promotor i partícip o mutualista, així com les que realitzi a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència dels que al seu torn sigui prenedor i assegurat, es consideraran com a contribucions empresarials, a efectes del còmput d’aquest límit.

A més, es manté el límit de 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l’empresa, que ja existia amb anterioritat.

(Es modifiquen els articles 51.5 i 7 i 52 de la LIRPF per l’article 62 de la LPGE per a 2021).

Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva

Es prorroguen per a l’exercici 2021 els límits quantitatius que es vénen aplicant en exercicis anteriors i que delimiten l’àmbit d’aplicació de mètode d’estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest mètode, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos.

Per tant, les magnituds excloents de caràcter general seran per a l’exercici 2021 les següents:

 • Volum de ingresos en l’any immediat anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran la totalitat de les operacions, hi hagi o no obligació d’expedir factura. Les operacions en què hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 125.000 euros.
 • Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
 • Volum de compres en béns i serveis en l’any immediatament anterior, excloses les adquisicions de l’immobilitzat, superior a 250.000 euros.

(Es modifica la DT 32a de la LIRPF per l’article 63 de la LPGE per a 2021).

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 1 de gener de 2021 que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica la regulació de la limitació en la deduïbilitat de les despeses financeres, establint que per a la determinació del benefici operatiu no es tindrà en compte l’addició dels ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends, quan el valor d’adquisició de les participacions sigui superior a 20 milions d’euros.

(Es modifica l’apartat 1 de l’article 16 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats).

Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 1 de gener de 2021 que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida:

 • Es modifica l’exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents, establint que estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d’entitats, quan es compleixi el requisit que el percentatge de participació , directament o indirecta, en el capital o en els fons propis de l’entitat sigui, a el menys de el 5 per cent, eliminant el requisit alternatiu que el valor d’adquisició de la participació és superior a 20 milions d’euros.

(Es modifiquen el primer paràgraf de la lletra a) de l’apartat 1 i la lletra a) de l’apartat 6 a l’article 21 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats).

 • L’import que resultarà exempt serà del 95 per cent de l’esmentat dividend o renda. Les despeses de gestió referides a tals participacions no són deduïbles del benefici imposable de contribuent, fixant-se que la seva quantia sigui del 5 per cent del dividend o renda positiva obtinguda.

Aquesta limitació NO s’aplicarà a empreses que tinguin un INXN inferior a 40 milions d’euros i que no formin part d’un grup mercantil, durant un període limitat a tres anys, quan procedeixin d’una filial, resident o no en territori espanyol, constituïda amb posterioritat al 1 de gener de 2021.

(S’afegeixen els apartats 10 i 11, nous, a l’article 21 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, del Impost sobre Societats).

 • Es modifica la regulació que estableix que no s’integraran a la base imposable els dividends o participacions en beneficis en la part que correspongui a la renda positiva que hagi estat inclosa a la base imposable, incorporant-se, que a aquests efectes, l’import dels dividends o participacions en beneficis es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a aquestes participacions, llevat que concorrin les circumstàncies establertes en l’apartat 11 de l’article 21 d’aquesta Llei.

(Es modifica l’apartat 10 de l’article 100 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats).

 • D’altra banda, es modifica la regulació que estableix que per a calcular la renda derivada de la transmissió de la participació, directa o indirecta, el valor d’adquisició s’incrementarà en l’import dels beneficis socials que, sense distribució efectiva, es corresponguin amb rendes que hagin estat imputades als socis com a rendes de les seves accions o participacions en el període de temps comprès entre la seva adquisició i transmissió incorporant, a aquests efectes, que l’import dels beneficis socials a què es refereix aquest paràgraf es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a aquestes participacions.

(Es modifica l’apartat 12 de l’article 100 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats).

 • Es regula el règim transitori de tributació de les participacions amb un valor d’adquisició superior a 20 milions.

(S’afegeix una disposició transitòria quarantena a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats).

Doble imposició econòmica internacional: dividends i participacions en beneficis

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 1 de gener de 2021 que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, en relació amb la deducció per evitar la doble imposició econòmica internacional: dividends i participacions en beneficis:

 • En la regulació que conté la LIS, on s’estableix com a requisit per a l’aplicació d’aquesta deducció que la participació directa o indirecta en el capital de l’entitat no resident sigui, al menys, de el 5 per cent, s’elimina el requisit alternatiu que el valor d’adquisició de la participació, sigui superior a 20 milions d’euros.

(Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 32 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats).

 • D’altra banda, s’afegeix que, per calcular la quota íntegra dels dividends o participacions en els beneficis es reduiran en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a aquestes participacions. Aquesta reducció no es practicarà en el cas dels dividends o participacions en els beneficis en què concorrin les circumstàncies establertes en l’apartat 11 de l’article 21 d’aquesta Llei. L’excés sobre aquest límit no tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble, sense perjudici del que estableix l’apartat 2 del article 31 d’aquesta Llei.

(Es modifica l’apartat 4 de l’article 32 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats).

 • S’incorpora un paràgraf segon que estableix que no seran objecte d’eliminació els imports que s’hagin d’integrar en les bases imposables individuals per aplicació del que estableix l’apartat 10 de l’article 21 d’aquesta Llei.

(Es modifica l’article 64 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats).

Deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries

En relació amb la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental:

 • S’estableix que per a l’aplicació d’aquesta deducció els certificats requerits són vinculants per a l’AEAT amb independència de la seva data d’emissió. D’altra banda, es crea un apartat 7 en l’article 39 de la Llei 27/2014 pel qual s’estén l’aplicació de la deducció dels apartats 1 i 3 de l’article 36 de la Llei 27/2014 a contribuents que participin en la finançament d’aquestes produccions.

(La disposició Final trenta-una de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 36 de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats).

 • S’estableix que el límit incrementat de la deducció a el 50% s’aplica també (a més de per a R + D + I) per a les deduccions de produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals quan aquestes deduccions superin el 10% de la quota íntegra reduïda en les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.

(La Disposició Final trenta-una de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021, igualment, modifica els apartats 1 i 5 de l’article 39 de la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats).

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Modificacions introduïdes en la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l’IVA per la Llei de PGE 2021:

Localització de prestacions de serveis: regla d’ús efectiu

L’article 68 de la LPGE per 2021 estableix que, amb efectes des de 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifica l’article 70. Dos LIVA, per deixar d’aplicar la regla especial d’ús efectiu als serveis que s’entenen realitzats, d’acord amb les regles de localització, a les Canàries, Ceuta i Melilla.

(Es modifica l’article 70 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit).

Tipus impositiu aplicable a les begudes amb edulcorants afegits

L’article 69 de la LPGE 2021 estableix que, amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifica l’article 91.uno.1.1º LIVA, incrementant el tipus impositiu aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits, que passen de tributar el 10 per cent a fer-ho al 21 per cent.

(Es modifica el número 1, de l’apartat u. De l’article 91 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit).

Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca

L’article 70 de la LGPE 2021 estableix que, amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifica la disposició transitòria tretzena LIVA per tal de prorrogar per al període 2021 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca.

Més informació:

A qui s’aplica el règim simplificat de l’IVA?

A qui s’aplica el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca?

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Escala de gravamen de l’Impost sobre el Patrimoni

Amb efectes des del 1 de gener de 2021, es modifica l’escala que s’aplica a la part de la base liquidable de l’Impost de manera que el tipus aplicable a l’últim tram passa a ser el 3,5% (amb anterioritat era el 2,5 %)

Així, la nova escala aplicable és la següent:

Base liquidable

Fins a euros

Quota

Euros

Rests base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 167.129,45 0,2
167.129,45 334,26 167.123,43 0,3
334.252,88 835,63 334.246,87 0,5
668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9
1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3
2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7
5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1
10.695.996,06 183.670,29 Endavant 3,5

(Es modifica l’article 30 de la Llei de l’Impost sobre el Patrimoni per l’article 66 de la LPGE per a 2021).

Caràcter indefinit del Impost sobre el Patrimoni

Després de la derogació de l’apartat segon de l’article únic de el Reial Decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’Impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal, es restableix el caràcter indefinit de l’Impost sobre el Patrimoni.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica el Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de la següent manera:

 • Es classifiquen de forma específica les activitats de comercialització dels subministraments de caràcter general (electricitat i gas):
  • Es modifica el títol de l’Agrupació 15 de la Secció Primera de les Tarifes introduint la comercialització i queda redactat de la manera següent: Agrupació 15. Producció, transport, distribució i comercialització d’energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta.
  • Es modifica el títol del grup 151, de l’Agrupació 15, de la Secció Primera de les Tarifes, afegint la comercialització. Queda redactat de la manera següent: Grup 151. Producció, transport, distribució i comercialització d’energia elèctrica.
  • S’afegeix un nou epígraf, dins el grup 151 de l’Agrupació 15, de la Secció Primera de les Tarifes: Epígraf 151.6. Comercialització d’energia elèctrica.
  • Es modifica el grup 152, de l’Agrupació 15 de la Secció Primera de les Tarifes (incorporant la comercialització) que queda redactat de la manera següent: Grup 152. Fabricació, distribució i comercialització de gas.
  • A més, s’introdueixen dos nous epígrafs en el grup 152:
   • Epígraf 152.1. Fabricació i Distribució de Gas.
   • Epígraf 152.2. Comercialització de Gas.
 • Es crea un epígraf per a les grans superfícies comercials que no es dediquen principalment a la roba o a l’alimentació i que fins ara no tenien epígraf propi. Se’ls dóna un tractament similar als altres centres comercials, dins el Grup 661, «Comerç mixt integrat o en grans superfícies»:
  • S’afegeix un nou epígraf, en el grup 661, de la Secció Primera de les Tarifes, que queda així redactat:

Epígraf 661.9. Un altre comerç mixt o integrat en grans superfícies, entenent per tal el realitzat de forma especialitzada en establiments amb una superfície útil per a l’exposició i venda al públic igual o superior als 2.500 m² de productes com ara els relacionats amb el bricolatge i l’equipament de la llar, mobiliari per a la llar i l’oficina, articles electrònics i electrodomèstics, articles per a l’automòbil, articles per a l’esport o altres.

Nota: S’entendrà per superfície útil per a l’exposició i venda al públic aquella en què s’exposen articles per a la seva venda directa, estigui coberta o no i sigui utilitzable efectivament pel consumidor.

  • Es modifica la nota comuna 2a al grup 661, de la Secció Primera de les Tarifes, introduint gran superfície, que resta redactada de la manera següent:

2ª. A l’efecte de calcular les quotes d’aquest grup, es computarà la superfície íntegra de l’establiment (gran magatzem, hipermercat, magatzem popular o una altra gran superfície), incloent les zones destinades a oficines, aparcament cobert, magatzems, etc. Així mateix, es computaran les zones ocupades per tercers en virtut de cessió d’ús o per qualsevol altre títol. No es computaran, però, les superfícies descobertes qualsevol que sigui la seva destinació.

 • S’afegeix un nou epígraf en el grup 664, de la Secció Primera de les Tarifes, per a la nova activitat de subministrament d’energia a vehicles elèctrics a través de punts de recàrrega instal·lats en qualsevol lloc, ja sigui a la via pública, gasolineres, garatges públics i privats o en qualsevol altre emplaçament, amb la redacció següent:

Epígraf 664.2. Punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

de Pressuposts Generals del Estat per a l’any 2021

(BOE, 31-desembre-2020)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies