IVA – NOVETATS CAP D’ANY

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es), publica, en l’apartat IMPOSTOS-IVA-NOVETATS EN IVA PUBLICADES 2019, la següent informació d’interès:

 

 

Models 390 i 347. Ordre HAC/1274/2019, de 18 de desembre

  • Supressió presentació mitjançant missatge SMS. Es modifica l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre amb la finalitat d’homogeneïtzar el sistema de presentació de totes les declaracions informatives, suprimint-se la presentació telemàtica mitjançant missatge SMS dels models 390 i 347.
  • Nova denominació casella 662 del model 390. Aquesta casella té per objecte reflectir les quotes a compensar generades en l’exercici en algun dels períodes de liquidació diferents del darrer, quan no estiguin incloses a la casella 97 de el mateix model 390, és a dir, quan no s’haguessin traslladat a la resta de períodes de liquidació de l’exercici. Amb l’objectiu d’evitar confusions es canvia la seva denominació per la de «Quotes pendents de compensació generades en l’exercici i diferents de les incloses a la casella 97».
  • Ordre HAC/1274/2019, de 18 de desembre,  per la qual es modifiquen l’Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre, per la qual s’aprova el model 390 de declaració-resum anual de l’Impost sobre el Valor Afegit i l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.
    (BOE, 31-desembre-2019)

 

Model 318. Ordre HAC/1270/2019, de 5 de novembre, per la qual s’aprova aquest model

L’article 29 de la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s’aprova el Concert Econòmic amb el País Basc, va ser modificat per l’article únic de la Llei 10/2017, de 28 de desembre.
La nova redacció estableix que en els supòsits en què els contribuents haguessin estat sotmesos a la competència exaccionadora d’una Administració tributària, foral o comú, en els períodes de liquidació anteriors al moment en què iniciïn la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis i a una altra diferent en els períodes de liquidació posteriors, o quan hi hagi variat substancialment la proporció en què tributen a les diferents administracions, comuna o forals, en els esmentats períodes de liquidació, han de procedir a la regularització de les quotes retornades en els termes que preveu l’apartat nou de l’esmentat article 29.

La regularització s’efectuarà de conformitat amb els percentatges de tributació a cadascuna de les administracions afectades corresponents al primer any natural complet posterior a l’inici de la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a la seva activitat.

Per a això, els subjectes passius presentaran una declaració específica davant totes les administracions tributàries afectades per la regularització, en el mateix termini en què correspongui presentar la darrera declaració-liquidació del primer any natural complet posterior a l’inici de la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a la seva activitat.

Per fer efectiu el compliment de la nova obligació l’Ordre HAC/1270/2019, aprova el model 318 de declaració a presentar davant l’Administració tributària de l’Estat. Els models de declaració a presentar davant les diputacions forals del País Basc seran els que corresponguin d’acord amb la normativa foral.

La disposició final primera d’aquesta Ordre HAC/1270/2019 modifica l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per incloure al model 318 en la relació de declaracions informatives i entre aquells models per als quals, en el cas d’obligats tributaris persones físiques, excepte en els supòsits assenyalats en l’article 13.1 de la pròpia ordre HAP/2194/2013, es pot realitzar la presentació mitjançant el sistema Cl@ve.

  • Ordre HAC/1270/2019, de 5 de novembre, per la qual s’aprova el model 318, «Impost sobre el Valor Afegit. Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de serveis» i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació
    (BOE, 31-desembre-2019)

 

 

Límits i terminis per a l’aplicació de el règim simplificat i de el règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca en 2020

Límits en règim simplificat i especial de l’agricultura

L’article 4 de Reial Decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social, prorroga per al període impositiu 2020 els límits per a l’aplicació dels règims simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca. Amb efectes de 1 de gener de 2020, es modifica la disposició transitòria tretzena de la LIVA, que queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria tretzena. Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en els exercicis 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

Per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, la magnitud de 150.000 euros a què es refereix el primer guió del nombre 2º i el número 3r de l’apartat dos de l’article 122, i el número 6è de l’apartat dos de l’article 124 d’aquesta Llei, queda fixada en 250.000 euros. »

Per tant, en règim simplificat el volum d’ingressos en l’any anterior no pot superar pel conjunt d’activitats empresarials o professionals, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes, 250.000 euros anuals i les adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de activitats empresarials o professionals, exclòs l’immobilitzat, no ha de superar en l’any anterior l’import de 250.000 euros anuals, exclòs l’IVA.

Per la seva banda, en el règim de l’agricultura les adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt d’activitats empresarials o professionals, exclòs l’immobilitzat, no haurà de superar l’any anterior l’import de 250.000 euros anuals, exclòs l’IVA.

Terminis renúncies i revocacions al règim simplificat i règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca en 2020

La Disposició transitòria primera de el Reial Decret llei 18/2019 estableix un nou termini de renúncia o revocació per a l’any 2020 al règim simplificat i règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Aquest termini és d’un mes a partir de l’endemà de la data de publicació al BOE del Reial Decret llei 18/2019, és a dir, fins el 29 de gener de 2020.

Les renúncies i revocacions presentades per a l’any 2020 a aquests règims durant el mes de desembre de 2019 s’entenen presentades en període hàbil, podent modificar aquesta opció fins el 29 de gener de 2020.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies