INFORMACIÓ DE COL·LEGIACIÓ

Una vegada superades les proves d’aptitud o el Màster Universitari en Gestió Administrativa reconeguda pel Consell General de Col·legis de Gestors Administratius d’Espanya, es pot sol·licitar el Títol Oficial de Gestor Administratiu, que podrà fer-se a través del nostre Col·legi o directament al Consell General .

Per a això s’haurà d’aportar:

 1. Sol·licitud d’obtenció del títol de gestor administratiu, segons model.
 2. Document Nacional d’Identitat, o algun altre document que acrediti la identitat i la nacionalitat.
 3. En cas d’haver superat el Màster Universitari Oficial en Gestió Administrativa reconegut per aquest Consell General, fotocòpia compulsada del títol o bé la certificació supletòria provisional que gaudeixi d’idèntic valor jurídic que aquell i que incorpori el número de Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials signada pel Rector.
 4. En cas d’haver superat les proves d’accés a la professió, fotocòpia compulsada del Títol Universitari requerit per a l’admissió a aquestes proves o bé la certificació supletòria provisional que gaudeixi d’idèntic valor jurídic que aquell i que incorpori el número de Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials signada pel Rector. Quan aquest títol hagi estat expedit a l’estranger, s’ha d’aportar la credencial de la seva homologació. Quan es tracti d’estrangers residents a Espanya procedents de tercers països, haurà d’aportar l’acreditació de la reciprocitat de títols i drets amb el seu Estat d’origen.
 5. Justificant de l’abonament de la taxa per l’expedició del Títol per import de 150 euros i que s’abonarà en el número de compte ES64 0081 7110 9000 0222 4225. (Beneficiari: Consejo General de Gestores Administrativos. Concepte: Nom i cognoms i “Título de Gestor “).

Una vegada verificada correctament aquesta documentació, el Consell General emetrà el Certificat Únic d’Expedició del Títol de Gestor Administratiu (CUE) i posteriorment expedirà el Títol Oficial de Gestor Administratiu. Amb qualsevol d’aquests documents, la persona interessada podrà sol·licitar la col·legiació en el nostre Col·legi Professional.

Requisits d’incorporació al Col·legi com COL·LEGIAT EXERCENT:

 • Instància dirigida al president del Col·legi, sol·licitant l’ingrés al mateix: Descarregar model de sol·licitud d’ingrés
 • Certificat de naixement.
 • Títol de Gestor Administratiu.
 • Sol·licitut d’ingrés a la Mutualitat General de Previsió dels Gestors Administratius o acreditació d’estar afiliat al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
 • Certificat d’antecedents penals.
 • Contracte d’inquilinat local o arrendament o, en cas de propietat, l’escriptura.
 • Certificat d’inscripció d’empadronament com a resident a la localitat.
 • Tres fotografies mida carnet.
 • Fotocòpia del D.N.I.
 • Justificant de l’abonament dels drets de col·legiació per import de 200 euros i que s’abonarà en el número de compte ES56 2038 3488 1660 0007 9061 (Beneficiari: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Balears. Concepte: Nom i cognoms i “Drets de Col·legiació “).
 • I la resta de documents que facilitarà el col·legi.

Una vegada incorporat aportarà l’assegurança de responsabilitat civil i Alta I.A.E

*Quotes de col·legiat exercent: 60.70€ / trimestre.

Requisits d’incorporació per a col·legiats no exercents

 • Instància dirigida al president del Col·legi, sol·licitant l’ingrés al mateix: Descarregar model de sol·licitud d’ingrés
 • Certificat de naixement.
 • Títol de Gestor Administratiu.
 • Certificat d’antecedents penals.
 • Tres fotografies mida carnet.
 • Fotocòpia del D.N.I.
 • Justificant de l’abonament dels drets de col·legiació per import de 200 euros i que s’abonarà en el número de compte ES56 2038 3488 1660 0007 9061 (Beneficiari: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Balears. Concepte: Nom i cognoms i “Drets de Col·legiació “).

*Quotes de col·legiat no exercent: 18.00 € / trimestre.


Per a aquells aspirants declarats aptes en alguna de les convocatòries de proves d’accés convocades pel Consell General, podran sol·licitar (segons model) un certificat acreditatiu d’haver superat les proves, però que no habilitarà per exercir la professió ni per sol·licitar la col·legiació. En aquest cas, l’import de la taxa per l’emissió d’aquest certificat és de 20 euros que igualment s’han d’abonar al número de compte ES64 0081 7110 9000 0222 4225. (Beneficiari: Consejo General de Gestores Administrativos. Concepte: Nom i cognoms i “Certificado acreditativo”). La resta de procediment i de documentació requerida és igual que per a l’emissió del CUE i del Títol de Gestor Administratiu establert anteriorment.

 

LISTADO PRECIOS COLEGIO

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies