CONSELL MINISTRES 15-03-19 – ACORD DE FISCALITAT AMB REGNE UNIT EN RELACIÓ AMB GIBRALTAR

El Consell de Ministres del passat 15-03-19 (veure referència íntegra en http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190315.aspx) incorpora el següent Acord d’interès:

 

Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat

  • ACORD pel qual s’aprova la signatura “ad referendum” de l’Acord Internacional en matèria de fiscalitat i protecció dels interessos financers entre el Regne d’Espanya i el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord en relació amb Gibraltar.

 

ACORD INTERNACIONAL EN MATÈRIA DE FISCALITAT I PROTECCIÓ DELS INTERESSOS FINANCERS AMB REGNE UNIT EN RELACIÓ AMB GIBRALTAR

El Consell de Ministres ha aprovat un Acord Internacional en matèria de fiscalitat i protecció dels interessos financers entre el Regne d’Espanya i el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord en relació amb Gibraltar.

Al llarg de 2018, en el marc del procés de retirada del Regne Unit de la Unió Europea, Espanya ha negociat amb el Regne Unit un acord internacional en matèria de fiscalitat i protecció dels interessos financers en relació amb Gibraltar.

Aquestes negociacions van culminar l’1 de març de 2019 amb l’acord de referència, el qual té com a principals objectius: eliminar el frau fiscal i els efectes perjudicials derivats de les característiques del règim fiscal gibraltareny; establir unes regles clares per a resoldre amb més facilitat els conflictes de residència fiscal de les persones físiques, i evitar la utilització de societats subjectes al règim fiscal de Gibraltar per residents fiscals a Espanya o per a la realització d’activitats econòmiques a Espanya.

Per a això, s’estableix un règim reforçat de cooperació administrativa entre les autoritats competents de les respectives administracions tributàries, que inclou l’intercanvi d’informació sobre determinades categories de rendes i actius d’especial importància per a la lluita contra el frau a la zona. Així mateix, es preveu l’adaptació dinàmica d’aquest règim especial de cooperació als nous estàndards de la Unió Europea i l’OCDE en matèria de transparència, cooperació administrativa, pràctiques fiscals perjudicials i de lluita contra el blanqueig de capitals.

L’Acord es va signar “ad referèndum” a Madrid i Londres, el 4 de març de 2018.

El Text consta d’un preàmbul i nou articles. En els considerants s’inclou una clàusula que deslliga l’Acord amb qualsevol qüestió relativa a la sobirania de Gibraltar i la posició de les parts referent a això.

  • En l’Article 1 es recull la protecció dels interessos financers i bona governança fiscal i s’estableix l’obligació de l’adaptació dinàmica de la legislació de Gibraltar als estàndards internacionals de la UE durant el període transitori en matèria de transparència, cooperació administrativa, pràctiques fiscals perjudicials i de lluita contra el blanqueig de capitals, comprometent-se a mantenir una legislació equivalent en aquests àmbits a l’existent en aquests moments, un cop que el dret de la Unió Europea ja no sigui aplicable a Gibraltar.

El Regne Unit no ha acceptat mantenir aquesta adaptació dinàmica de la seva legislació més enllà del període transitori de manera general amb tots els Estats membres, però sí que ho farà bilateralment amb Espanya, com es recull en l’article 3.

  • L’Article 2 estableix les regles de resolució de conflictes de residència fiscal per a les persones físiques, i els criteris de residència a Espanya per a determinades persones jurídiques i altres entitats gibraltarenyes.

Respecte dels conflictes de residència fiscal de les persones físiques, s’estableix una sèrie de criteris de resolució de conflictes a favor de la residència a Espanya, lligats a la presència i la localització del nucli d’interessos vitals i econòmics al nostre país. Com a clàusula de tancament quan els criteris anteriors no es puguin aplicar, s’estableix la presumpció a favor de la residència fiscal a Espanya i la inversió de la càrrega de la prova al contribuent de la seva residència a Gibraltar.

Addicionalment, s’inclouen unes regles especials de residència per als nacionals espanyols, en línia de l’Acord fiscal entre França i Mònaco de no permetre als seus nacionals ser residents fiscals a Mònaco (en el nostre cas a Gibraltar) als que canviïn la seva residència després de la signatura de l’Acord. També s’inclou una “quarantena fiscal” de quatre anys en què mantenen la residència fiscal a Espanya aquells estrangers que, sent residents fiscals a Espanya, canviïn la seva residència a Gibraltar. Aquesta “quarantena” s’aplica de manera atenuada als gibraltarenys.

Respecte dels criteris de residència de les persones jurídiques, s’estableix la residència fiscal a Espanya de les societats i altres tipus d’entitats gibraltarenyes quan aquestes tinguin una relació significativa amb Espanya basades en quatre supòsits: la localització de la majoria dels seus actius o la obtenció de la major part dels seus ingressos a casa nostra, o bé quan la majoria dels seus propietaris o la seva directius són residents fiscals a Espanya.

Els dos últims supòsits han representat una gran dificultat per als britànics, de manera que van insistir a establir una sèrie d’excepcions per a les empreses ja existents i que realitzaran activitats de forma gairebé exclusiva a Gibraltar i tributessin de manera efectiva en aquest territori.

El disseny de l’excepció i la data de tall (16 de novembre de 2018, quan es va acordar el contingut tècnic d’aquest Acord) han resultat complexos, però en la pràctica suposa el compromís de Gibraltar de proporcionar abans de final de 2019 un llistat de les companyies a les que se li aplicaria aquesta excepció per complir els requisits establerts a 31 de desembre de 2018, així com la identificació dels seus directius i propietaris.

  • L’Article 3 estableix el règim especial de cooperació administrativa entre les autoritats competents de les respectives administracions tributàries. Es garanteix la utilització bilateral dels estàndards internacionals més alts existents en cada moment, així com l’intercanvi d’informació sobre determinades persones, entitats o actius, especialment rellevants per a la lluita contra el frau a la zona: treballadors transfronterers, vehicles, embarcacions, beneficiaris efectius ( “beneficial ownership”) de tot tipus de societats i altres entitats, de les persones relacionades amb “trusts” lligats a Espanya, entre d’altres.
  • L’Article 4 regula la designació dels òrgans d’enllaç per a l’aplicació del règim de cooperació desenvolupat en l’article anterior.
  • L’Article 5 estableix la creació d’un Comitè Conjunt de Coordinació per a la supervisió i la coordinació de l’aplicació de l’Acord. També permetria una solució acordada per a determinats conflictes de residència, quan les dues parts així ho decideixin.
  • L’Article 6 recull una clàusula relativa les obligacions de confidencialitat i protecció de dades de la informació intercanviada.
  • L’Article 7 estableix la vigència indefinida de l’Acord, excepte denúncia d’alguna de les parts.
  • L’Article 8 estableix l’entrada en vigor de l’Acord Fiscal un cop es completin els respectius procediments interns.

L’intercanvi d’informació que preveu l’article 3 pot aplicar-se de forma retroactiva des de l’1 de gener de 2014 (per a l’intercanvi automàtic) i des l’1 de gener de 2011 per a les altres modalitats d’intercanvi d’informació.

  • L’Article 9 recull una clàusula d’aplicació territorial per aclarir que l’àmbit territorial per part del Regne Unit es circumscriu a Gibraltar.

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies