CONSELL DE MINISTRES 27-03-2020

El Consell de Ministres de 27-03-2020 ha aprovat les següents normes:

Enllaç: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200327.aspx

 

PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

REAL DECRET pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

PRÒRROGA DE L’ESTAT D’ALARMA

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret pel qual es prorroga l’Estat d’Alarma recollit en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’Alarma, així com la vigència de les mesures en ell contingudes, fins a les 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020.

 

TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

REIAL DECRET-LLEI pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l’COVID-19.

 

MMESURES EN L’ÀMBIT LABORAL PER A PAL·LIAR L’EFECTE DEL COVID-19

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19.

Es tracta d’una norma de caràcter complementari, que clarifica alguns efectes i conseqüències del Reial decret llei 8/2020 i que estableix nous continguts dirigits a assegurar una millor cobertura i una més eficaç aplicació del que s’hi estableix. També estableix mesures específiques per a alguns sectors d’activitat i configura un sistema més àgil per a la contractació pública durant la crisi sanitària.

Entre els seus principals aspectes caldria destacar:

  • Manteniment de l’activitat dels centres sanitaris i de cura de majors i dependents; s’estableix que són serveis essencials, que han de mantenir la seva activitat durant la situació de crisi sanitària, tant si són públics com si són privats, els centres sanitaris i d’atenció de majors i dependents.

 

  • Mesures extraordinàries per a la protecció de l’ocupació. Un dels principals objectius del Reial decret llei 8/2020 va ser establir mecanismes per assegurar que els contractes es mantinguessin durant la situació de crisi sanitària. Per reforçar-lo la present norma estableix que no estarà justificat l’acomiadament que es realitzi per causes relacionades amb el Covid-19.

 

  • S’agilita l’accés a la prestació d’atur i clarificant el seu abast; el present Reial decret llei concreta el mecanisme perquè la prestació d’atur se sol·liciti directament per part de l’empresari que ha tramitat l’ERTO.

S’especifica quina ha de ser la documentació i com ha de ser la comunicació per part de l’empresari al servei públic d’ocupació estatal perquè la prestació pugui ser reconeguda com més aviat millor.

Així mateix, s’estableix que la data d’inici de la prestació d’atur serà la del moment en què s’hagi produït la suspensió per força major o la data en què l’empresa comuniqui la seva decisió a l’autoritat, de manera que es garanteix la percepció des el moment en què es produeix la falta d’activitat.

 

  • Reforçament dels mecanismes de control. S’estableix que la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha d’incloure entre els seus plans d’actuació la comprovació de les causes al·legades per als ERTO. Així mateix s’estableix que en cas de sol·licituds amb falsedats i incorreccions, incloent la falta de causa o la manca de necessitat de l’ERTO, l’empresari podrà ser sancionat i haurà de retornar a l’entitat gestora les quanties percebudes en concepte de desocupació pels treballadors.

 

  • Mesures relacionades amb les societats cooperatives. Quan l’Assemblea General de les societats cooperatives no pugui ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals, el Consell Rector assumirà la competència per aprovar la suspensió total i/o parcial de la prestació de treball dels seus socis i sòcies i emetrà la corresponent certificació per a la seva tramitació.

 

  • Interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals. La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada d’aquests contractes com dels períodes de referència equivalents al període suspès en cadascuna d’aquestes modalitats contractuals.

 

Mesures per a facilitar la contractació pública:

S’estableix que la contractació pública per fer front al COVID-19 es tramitarà pel procediment d’emergència, així mateix s’estableixen mesures específiques per agilitzar la contractació durant la crisi sanitària, particularment amb l’exterior.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies