COM SER GESTOR ADMINISTRATIU

Per adquirir la condició de Gestor Administratiu es requereix:

  • Ser espanyol o estranger resident a Espanya de país que concedeixi reciprocitat de títols i categories.
  • Ser major d’edat.
  • No haver estat condemnat a penes que inhabilitin per a l’exercici de funcions públiques.
  • Superar les proves d’accés que s’exigeixin o el Màster Universitari Oficial en Gestió Administrativa, reconegut per el Consell General de Col·legis Oficials de Gestors Administratius d’Espanya.
  • Sol·licitar el títol de gestor administratiu.
  • Estar incorporat a qualsevol dels Col·legis Professionals de Gestors Administratius.

PROVES D’ACCÉS A LA PROFESSIÓ DE GESTOR ADMINISTRATIU 2019

El Butlletí Oficial de l’Estat de 9 d’agost de 2019 publica la Resolució de la Secretaria d’Estat de la Funció Pública de 29 de juliol de 2019 que modifica la de 4 d’abril de 2019, per la qual es convoquen proves d’aptitud per a accés a la professió de gestor administratiu.

L’anterior resolució, publicada el 17 d’abril passat, recollia un termini de presentació de sol·licituds que expirava el 17 de juny. En aquesta resolució hi havia un error pel que fa a les titulacions corresponents a graus substitutius de llicenciatures que, un cop advertit, procedeix a corregir-se en aquesta nova Resolució, que recull les titulacions no previstes i obre un nou termini per a la presentació de sol·licituds. Els aspirants que ja les hagin presentat no necessitaran tornar a registrar la sol·licitud.

El nou termini de dos mesos finalitza el 9 d’octubre.

BOE-A-2019-11765


El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar dimecres passat, 17 d’abril, la resolució de la Secretaria d’Estat de Funció Pública del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per la qual es convoquen noves proves d’accés a la professió de gestor administratiu. (Veure resolució).

Podran concórrer els qui reuneixin, entre altres, els següents requisits: ser major d’edat i estar en possessió d’algun dels següents títols: Llicenciat en Dret; Llicenciat en Ciències Econòmiques; Llicenciat en Ciències Empresarials; Llicenciat en Ciències Polítiques.

Així mateix, podran concórrer els alumnes que hagin superat un Màster Universitari adscrit a la branca del coneixement de les Ciències Socials i Jurídiques i vinculat a l’àmbit disciplinar d’alguna de les llicenciatures requerides per l’Estatut Orgànic de la Professió; un grau en el procés de verificació la Universitat hagi declarat específicament que aquests estudis de Grau substitueixen una de les llicenciatures especificades anteriorment, o posseir una titulació universitària oficial obtinguda en altres estats que acrediti la seva equivalència al nivell MECES 3 i la seva homologació respecte a alguna de les titulacions anteriors.

Les sol·licituds hauran d’emplenar i remetre en el termini de dos mesos des de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE, és a dir fins el 17 de juny (inclòs).

Les presentacions de les sol·licituds a les proves d’accés a la professió de gestor administratiu es podran realitzar:

 

Posteriorment, al BOE es publicarà una Resolució anunciant les llistes provisionals d’admesos i exclosos, així com la data i lloc de celebració d’aquestes proves.

Si vols ser gestor administratiu, presenta’t a les proves d’accés a la professió 2019.

El Col·legi de Gestors Administratius de Balears t’ajuda a preparar l’examen.
Informa’t al nostre Col·legi o en secretaria@colgestors.com

CONVOCATORIA PRUEBAS DE ACCESO A LA PROFESIÓN DE GESTOR ADMINISTRATIVO 2019

 

 

El DIJOUS 30 DE MAIG, a les 18: 00h, hem organitzat a la seu col·legial, una reunió informativa sobre aquest tema, on el President del Col·legi, Sr. Miguel Ángel García Albertí, explicarà en detall tots els requisits per inscriure a les proves, i, de la mateixa manera, podrem resoldre tots els dubtes existents, tant sobre les proves com de l’exercici de la professió de Gestor Administratiu.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies