BOE 07-04-2021

El BOE de 07-04-2021 publica les següents disposicions d’interès:

I. Disposicions generals

MINISTERI D’HISENDA
Procediments tributaris
Reial Decret 243/2021, de 6 d’abril, pel qual es modifica el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, en transposició de la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, de manera que es fa a l’intercanvi automàtic i obligatori d’informació en l’àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d’informació.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Ordre HAC/320/2021, de 6 d’abril, per la qual s’estableix un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a beneficiaris durant l’any 2020 de prestacions vinculades a expedients de Regulació Temporal d’Ocupació.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies