AJORNAMENTS RDL 7/2020 I RDL 5/2021 – CARÀCTER D’AJUDA ESTATAL

El web de l’AEAT publica, en l’apartat AVISOS IMPORTANTS, del banner específic sobre “MESURES TRIBUTÀRIES COVID-19”, la següent informació d’interès:

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Caracter_de_ayuda_estatal_de_los_aplazamientos_de_deudas_tributarias_regulados_en_el_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo___de_12_de_marzo_.shtml

 

Caràcter d’ajuda estatal dels ajornaments de deutes tributaris regulats en el Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, i en el Reial Decret llei 5/2021, de 12 de març.

Després de la declaració per l’Organització Mundial de la Salut de la pandèmia internacional provocada pel COVID-19 el passat 11 de març, la ràpida propagació, tant a nivell nacional com internacional, ha motivat la necessitat d’adoptar mesures urgents amb l’objectiu d’esmorteir l’impacte d’aquesta crisi sense precedents.

Des de la primera declaració de l’estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s’han adoptat mesures d’índole diversa en suport dels sectors més afectats, és a dir, PIMES i autònoms.

Amb aquesta finalitat, per evitar possibles tensions en tresoreria que poguessin experimentar aquests col·lectius, el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, va proposar una flexibilització en matèria d’ajornaments, concedint durant sis mesos aquesta facilitat de pagament d’impostos a PIMES i autònoms, prèvia sol·licitud, en uns termes equivalents a una carència de tres mesos.

Posteriorment, el Reial Decret-llei 35/2020, de 22 de desembre, ha aprovat nous ajornaments de deutes tributaris, com s’explica en l’Exposició de motius “concedint durant sis mesos aquesta facilitat de pagament de tributs que ja s’havia establert al Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19”.

També s’indica en l’Exposició de motius que “Les mesures que conté aquest Reial Decret-llei que constitueixin ajudes d’Estat s’establiran d’acord amb la normativa de la Unió Europea al respecte. En particular, quan es consideri d’aplicació, es configuraran d’acord amb el Marc Temporal d’Ajudes-COVID 19 i amb el Marc Nacional Temporal aprovat per les Decisions de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 d’abril de 2020, i SA.57019 (2020/N), de 24 d’abril de 2020 i les seves modificacions”.

Durant l’any 2021 ha estat aprovat el Reial Decret llei 5/2021, de 12 de març, a través de qual s’amplia a un quart mes sense interessos aquesta possibilitat d’utilització del mecanisme d’ajornament, en condicions anàlogues a les ja establertes en el Reial Decret llei 7/2020, després de la modificació que en el mateix va fer el Reial Decret llei 19/2020, de 26 de maig.

La Comunicació 2020/C 112 I/01 de la Comissió de Modificació del Marc temporal relatiu a les mesures d’ajuda estatal destinades a donar suport a l’economia en el context de l’actual brot de COVID-19, introdueix en el seu apartat 21 la secció 3.9 referida a les ajudes en forma d’ajornaments del pagament d’impostos o cotitzacions a la seguretat social, indicant que els ajornaments de pagament d’impostos que es circumscriuen, per exemple, a determinats sectors, regions o tipus d’empreses, constitueixen ajudes en el sentit de l’article 107 , apartat 1, del TFUE.

A més, estableix que la Comissió considera compatible amb el mercat interior, sobre la base de l’article 107, apartat 3, lletra b), del TFUE, els règims d’ajuda que consisteixin en ajornaments temporals de pagament d’impostos o cotitzacions a la seguretat social aplicables a les empreses (incloses les persones que treballen per compte propi) especialment afectades pel brot de COVID-19, per exemple, en sectors o regions específiques o en funció de la seva mida.

Afegeix que l’anterior també s’aplica a les mesures previstes en relació amb les obligacions fiscals i de seguretat social destinades a alleujar les dificultats de liquiditat a què s’enfronten els beneficiaris, inclosos, entre altres, l’ajornament dels pagaments a terminis, un accés més fàcil als plans de pagament del deute tributari i la concessió de períodes sense meritació d’interessos, la suspensió de la recaptació del deute tributari i les devolucions d’impostos accelerades.

En base a l’anterior, els ajornaments recollits en els Reials Decrets llei 7/2020, de 12 de març, i 5/2021, de 12 de març, donen lloc, pel seu caràcter selectiu ja que només es poden beneficiar determinats contribuents que realitzen activitats econòmiques, a ajudes estatals equivalents a l’import dels interessos de demora que s’estalvia el contribuent.

Si bé el Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, va ser aprovat abans que el Marc Temporal de la Comissió, el Marc Nacional ja contemplava les ajudes en forma d’avantatges fiscals, en preveure que quan l’ajut sigui atorgada en forma d’avantatges fiscals els efectes no regeixen per les mesures adoptades des de la seva primera autorització per la Comissió, sinó que l’ajuda es considerarà concedida en el moment de la presentació de la declaració dels impostos meritats en el període comprès entre el 13 de març i el 31 de desembre de 2020, tot i que la presentació de la declaració corresponent es realitzi en una data posterior al 31 de desembre de 2020. És a dir, en incloure expressament la data de 13 de març de 2020 el Marc Nacional comprèn l’ajuda derivada dels ajornaments aprovats en 2020. Respecte dels ajornaments que es puguin concedir a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al 30 d’abril de 2021, ambdós inclosos, cal destacar que la Comissió Europea va autoritzar, primer, en la seva decisió del 23 de desembre de 2020 la pròrroga del marc nacional temporal fins al 30 de juny de 2021 i més recentment en la seva decisió del 23 març 2021 ha autoritzat la pròrroga fins al 31 de desembre de 2021.

Per tant, les ajudes derivades dels ajornaments, és a dir, l’estalvi fiscal que obté el contribuent com a conseqüència de la manca d’interessos de demora, contemplades en el Marc Nacional Temporal notificat i autoritzat per la Comissió Europea, es consideren conformes amb la normativa comunitària i compatibles amb el mercat interior, tenint el rang d’ajuda estatal.

La subjecció de tots dos ajornaments per al pagament de deutes tributaris al Marc Nacional Temporal autoritzat per la Comissió Europea al costat de les seves modificacions posteriors comporta que els beneficiaris hauran de respectar les regles d’acumulació de les diferents categories d’ajuts, de manera que, per exemple, si resulten ser també beneficiaris d’ajuts en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals o de pagament, garanties, préstecs i capital, concedides tant per l’Administració General de l’Estat com per altres administracions públiques espanyoles, l’import brut màxim d’ambdues categories d’ajudes abans d’impostos i altres retencions (incloent l’estalvi fiscal obtingut per altres ajornaments de pagament d’impostos atorgats per altres administracions públiques), no podrà superar els següents límits segons el sector d’activitat (considerant el total d’ajudes rebudes entre 2020 i 2021 ):

  • 225.000 euros, en la producció primària de productes agrícoles;
  • 270.000 euros, en els sectors de la pesca i aqüicultura;
  • 1.800.000 euros, en els altres sectors.

Si l’empresa o autònom opera en diversos d’aquests sectors, haurà de poder acreditar comptablement que es respecten els límits màxims corresponents i que no es supera en total l’import més elevat possible.

Conforme s’estableix en el Marc Nacional Temporal, s’haurà d’efectuar un control a posteriori de manera que, si es detecta qualsevol incompliment de les condicions d’acumulació o dels imports o intensitats màxims d’ajuda, el beneficiari estarà sotmès a un procediment de reintegrament.

La informació relativa al Marc Temporal de la Comissió i al Marc Nacional Temporal es pot trobar a la secció “Marc Regulatori Ajudes COVID-19” del portal d’internet del’Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital: Competència (mineco.gob.es).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies