AEAT: INFORMACIÓ TELEFÒNICA DISPONIBLE

Entre la informació incorporada al banner específic sobre MESURES TRIBUTÀRIES COVID-19, s’ha incorporat la següent:

 • Informació tributària bàsica

Telèfon: 901 335 533 (accessible també a través del 91 554 87 70)

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores (fins a les 15 hores a l’agost)

Serveis disponibles

 • Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores (fins a les 15 hores a l’agost).

El servei telefònic d’informació tributària bàsica facilita informació sobre qüestions tributàries i duaneres, sobre impostos que configuren el sistema tributari estatal, terminis, models, serveis d’ajuda o programes informàtics per a emplenar declaracions, presentació telemàtica, o les qüestions tècniques que plantegin:

 • Impost sobre la Renda de las Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni
 • Impost sobre Societats, Impost sobre la renda de no residents, Impost sobre successions i donacions de no residents, Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats de no residents i taxes
 • Impost sobre el Valor Afegit
 • Impost sobre Activitats Econòmiques i censos
 • Impostos Especials. Impostos Mediambientals. Intrastat
 • Duanes
 • Qüestions informàtiques, portal d’Internet o programes d’ajuda
 • Altres qüestions sobre el sistema tributari estatal

 

 • Assistència sobre deutes i recaptació

Telèfon: 901 200 350 (accessible també a través del 91 553 68 01)

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Serveis disponibles

 • Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

En aquest servei telefònic es presta informació i ajuda per a:

 • Pagament telefònic de deutes inferiors a 18.000 euros (només per a persones físiques).
 • Emplenament del requeriment de dades sobre el compte bancari de domiciliació d’ajornament o fraccionament de pagament de deutes.
 • Modificació del compte de domiciliació bancària d’ajornament o fraccionament de pagament.
 • Quan l’import total dels deutes sigui inferior a 150.000 euros:
  • Informació sobre l’origen, concepte i notificació dels deutes constrets.
  • Sol·licitud d’ajornament / fraccionament de pagament de deutes en via executiva.
  • Sol·licitud de compensació de deutes en via executiva amb crèdits tributaris.
  • Informació sobre el document d’inici d’actuacions d’embargament.
  • Informació sobre notificació de diligències d’embargament de comptes corrents, sous, salaris i pensions, crèdits, vehicles i devolucions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies