AEAT – CONSULTES INCORPORADES AL PROGRAMA INFORMA (SETEMBRE 2019)

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es), publica en els respectius apartats de NOVETATS dels banners corresponents a IMPOSTOS-IS i IMPOSTOS-IVA, les consultes incorporades al Programa INFORMA durant el mes de setembre de 2019. No s’han produït incorporacions en l’àmbit de l’IRPF.

IMPOST SOBRE SOCIETATS
Novetats introduïdes en el INFORMA durant el mes de SETEMBRE

141907-DEDUCCIÓ PER INVERSIONS EN PRODUCCIONS CINEMATOGRÀFIQUES, SÈRIES AUDIOVISUALS I ESPECTACLES EN VIU D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. LÍMIT DEDUCCIÓ INVERSIONS EN PRODUCCIONS ESPANYOLES

El límit de 3 milions d’euros que estableix l’article 36.1 de la LIS per a la deducció en inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental és un límit fixat per a cada producció.

141908-RESERVA DE CAPITALITZACIÓ. APLICACIÓ BENEFICI A COMPENSAR PÈRDUES ACUMULADES

No es considera que en l’exercici s’ha produït un increment dels fons propis, que generés el dret a la reducció a la base imposable prevista en l’article 25 de la LIS, pel benefici obtingut destinat per obligació legal a la compensació de les pèrdues acumulades d’exercicis precedents.

141909-BASE IMPOSABLE. AJUDA PER PARALITZACIÓ DEFINITIVA ACTIVITAT

No s’integraran en la base imposable de l’Impost sobre Societats les rendes positives que es posin de manifest com a conseqüència de la percepció d’ajudes de la política pesquera comunitària per la paralització definitiva de l’activitat pesquera d’un vaixell, així com per l’abandó definitiu de l’activitat pesquera.

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
Novetats publicades al INFORMA durant el mes de setembre

141914-INVESTIGACIÓ BÀSICA REALITZADA PER CENTRE INVESTIGADOR PÚBLIC

Un centre investigador amb la consideració d’organisme públic no desenvolupa cap altra activitat diferenciada de la d’investigació científica. Les seves principals fonts de finançament són transferències de la Comunitat Autònoma de la qual depèn, subvencions públiques i contraprestacions per les activitats empresarials o professionals desenvolupades pel mateix subjectes a l’IVA. Exercici del dret a la deducció.

141915-VEHICLES: MODIFICACIÓ DEDUCCIÓ PRACTICADA Al 50 PER 100

Un contribuent adquireix un vehicle de turisme i dedueix el 50 per 100 de la quota suportada d’acord amb la presumpció legal. Posteriorment i atès que considera que és un vehicle d’utilització exclusiva en l’activitat professional que desenvolupa, es pregunta per la procedència de la deducció del 100 per cent de la quota suportada en l’adquisició, i si escau per la possibilitat de deduir el 50 per cent no deduït prèviament en l’adquisició del vehicle.

141916-NO ESTABLERTS: ARRENDADOR LOCAL MITJANÇANT AGÈNCIA

Una persona física amb residència fiscal a França és propietària d’un local al TAI que destina a l’arrendament a través d’agència. Deducció de les quotes suportades per despeses generals, reparacions, subministraments, adquisició d’immobilitzat i obres d’ampliació i millora en l’immoble.

141917-EDIFICACIONS. LLIURAMENT: EDIFICI SENSE DIVISIÓ HORITZONTAL

Tributació de la transmissió d’un edifici d’oficines constitutiu d’una única unitat registral, que no ha estat objecte de divisió horitzontal. La transmissió es realitza després d’acabades unes obres de rehabilitació, des de la finalització d’aquestes oficines ha estat objecte d’arrendament durant més de dos anys. L’adquirent de l’edifici serà un tercer diferent dels arrendataris.

141927-ASSISTÈNCIA SOCIAL: ATENDRE SITUACIONS DE NECESSITAT

Si és d’aplicació el tipus reduït del 10 per cent als serveis de formació de jugadors en l’àmbit dels videojocs, prestats a destinataris menors de 25 anys per una entitat mercantil que no té la condició d’establiment privat de caràcter social.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies