ACTUALITZACIÓ DE L’APARTAT “NOVETATS” A LA WEB DE L’AEAT

El web de l’AEAT publica, en l’apartat NOVETATS, les següents referències d’interès:

 

10-03-21 Informe de Vendes, Ocupació i Salaris a les Grans Empreses. Gener de 2021.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Ventas__Empleo_y_Salarios_en_las_declaraciones_tributarias/Ventas__Empleo_y_Salarios_en_las_declaraciones_tributarias.shtml

 

10-03-21 Modificacions en la Llei de l’Impost sobre Societats i en el text refós de la Llei de l’Impost Sobre la Renda de No Residents

Al BOE de 10 de març es publica el Reial Decret Llei 4/2021, de 9 de març, pel qual es modifiquen la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, i el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries híbrides.

Mitjançant aquest Reial decret llei s’incorporen al Dret espanyol les normes sobre asimetries híbrides de la Directiva (UE) 2016/1164 de Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior

El present Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat i tindrà efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir del 1 de gener de 2020 i que no hagin conclòs a la seva entrada en vigor .

pel qual es modifiquen la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, i el text refós de la Llei de l’Impost sobre la renda de no residents, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març , en relació amb les asimetries híbrides.

(BOE, 10-març-2021)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies