ACTUALITZACIÓ BANNER BREXIT A WEB AEAT – RESOLUCIÓ DGT 4-01-21

Com a conseqüència de la publicació al BOE de el passat 5 de gener de la Resolució de 4 de gener de 2021, de la Direcció general de Tributs, sobre la devolució de l’Impost sobre el Valor Afegit als empresaris o professionals establerts en els territoris del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, s’ha actualitzat el contingut de l’apartat “DEVOLUCIÓ IVA A EMPRESARIS ESTABLERTS EN REGNE UNIT”

 https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Informacion_General/El_IVA_y_el_BREXIT/Consecuencias_del_BREXIT_en_el_IVA_a_partir_del_1_de_enero_de_2021/Devolucion_IVA_empresarios_establecidos_en_Reino_Unido.shtml

 

Devolució IVA empresaris establerts al Regne Unit

Els empresaris establerts al Regne Unit i no establerts a Espanya ni a la Comunitat que adquireixin mercaderies i serveis en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol (Península i Balears) i vulguin sol·licitar la devolució de l’IVA suportat, ja no podran presentar la seva sol·licitud per via electrònica, de conformitat amb la Directiva 2008/9/CE de el Consell, i hauran de fer-ho d’acord amb la Directiva 86/560/CEE de Consell.

Caldrà que el sol·licitant nomeni un representant resident en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol i que hi hagi reciprocitat de tracte al Regne Unit pel que fa a les empreses espanyoles, excepte en els següents casos:

  1. Plantilles, motlles i equips adquirits o importats per ser utilitzats en la fabricació de béns que siguin exportats amb destinació a l’empresari o professional no establert o destruïts.
  2. Serveis d’accés, hosteleria, restauració i transport vinculats amb l’assistència a fires, congressos i exposicions de caràcter comercial o professional que se celebrin en el territori d’aplicació de l’Impost (Península i Illes Balears).
  3. Béns i serveis destinats a la prestació dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics per empresaris que apliquin la MOSS.

D’acord amb la Resolució de 4 de gener de 2021 de la Direcció General de Tributs hi ha reciprocitat de tracte al Regne Unit, sense que calgui que l’empresari aporti documentació que ho justifiqui. Tanmateix, cal tenir en compte que el Regne Unit no torna les quotes suportades o satisfetes:

  1. Per béns i serveis adquirits que no s’afectin a l’activitat empresarial o professional
  2. Per béns i serveis que es destinin a la revenda.
  3. Per béns i serveis que facin referència a espectacles o serveis de caràcter recreatiu.
  4. Per l’adquisició d’un vehicle automòbil.
  5. Del 50% de l’IVA suportat pel lloguer o l’arrendament financer d’un vehicle automòbil.

Per tant, tampoc és procedent la devolució de les quotes d’IVA suportades a Espanya en aquests supòsits.

Els empresaris establerts a Irlanda del Nord i no establerts a Espanya ni a la Comunitat podran seguir presentant la seva sol·licitud de devolució per via electrònica, de conformitat amb la Directiva 2008/9/CE del Consell, però només pel que fa a les quotes de l’IVA suportat en l’adquisició o importació de mercaderies en Península i Balears. La devolució de les quotes suportades per serveis localitzats en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol se sol·licitarà segons el procediment previst en la Directiva 86/560/CEE de Consell.

En el cas de l‘IVA suportat abans del 1 de gener de 2021 no és aplicable l’exigència de reciprocitat, l’obligació de nomenar representant, ni determinades limitacions i condicions addicionals. No obstant això, l’Administració podrà requerir al sol·licitant que provi la seva condició de subjecte passiu de l’impost i aporti les factures. La sol·licitud s’ha de presentar abans del 1 d’abril de 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies