RESOLUCIONS TEAR 00081 (extemporaneïtat provisió de constrenyiment) 05339 (indemnització cessament membre Consell Administració) i 00290 (model 720)

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), ha publicat recentment les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/00081/2017/00/00 del 24/04/2019 – TEAC
Procediment de recaptació. Es qüestiona la validesa d’una providència de constrenyiment dictada i notificada amb anterioritat a la interposició d’una reclamació economicoadministrativa contra l’acord d’imposició de sanció. La extemporaneïtat de la impugnació és una qüestió que haurà de decidir-se pel TEA davant el que se substància la mateixa.

Criteri: 

La interposició d’una reclamació economicoadministrativa contra un acord d’imposició de sanció, ja sigui amb anterioritat o amb posterioritat a la notificació de la providència de constrenyiment, determina l’aplicabilitat de la suspensió automàtica de l’execució de la sanció a què es refereix l’ article 212.3 de la LGT de 2003, no tenint l’Administració tributària de la possibilitat d’exigir el cobrament de la sanció amb anterioritat al pronunciament del Tribunal.

Completa el criteri del RG 4887/2002 de 26.02.2004 dictat en Unificació de criteri que al seu torn reitera el RG 4449/2000 de 27/09/2001

RES TEAC 00-00081-2017-00-00, de 24-04-2019

 

Criteri 1 de la resolució 00/05739/2015/00/00 del 14/02/2019 – TEAC
Indemnització per cessament de membre del Consell d’Administració, que tenia en suspens el seu anterior contracte laboral. Reducció del 40% per irregularitat. El 2010 s’acorda ‘ “una novació extintiva de determinats compromisos adquirits pel Banc”, disposant-substituir els drets de complements de pensió que percebrà l’interessat quan es jubili, per una compensació a tant alçat.

Criteri:

Segons precedent (Tribunal Suprem) el compromís de complement futur de la pensió només era una expectativa. La indemnització neix ex novo, amb l’acord de substitució. No hi ha període de generació.

Criteri relacionat amb RG 4689/2013, de 6-2-2014.

RES TEAC 00-05739-2015-00-00, de 14-02-2019

 

Criteri 1 de la resolució 00/00290/2015/00/00 del 16/01/2019 – TEAC
Liquidació de guany de patrimoni no justificat per l’import dels béns situats a l’estranger, i no declarats en termini en el Model 720.

Criteri: 

Les presentació fora de termini del Model 720 suposa l’obligació d’autoliquidar el guany del patrimoni del 39.2 de la LIRPF.

RES TEAC 00-00290-2015-00-00, de 16-01-2019

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies