RESOLUCIONS TEAC 06337, 10120 i 02625

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC) publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 06337/2015/00/00 del 21/01/2019
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. AJD. Base imposable en el supòsit de l’exercici anticipat de l’opció de compra.

Criteri: 

En el supòsit d’exercici anticipat d’opció de compra en els contractes d’arrendament financer, la base imposable de, ni és el valor de mercat de l’immoble ni tampoc el valor residual del mateix, sinó el valor del negoci jurídic documentat en l’escriptura, i aquest no és altre que el preu que s’ha fixat entre les parts per a, donant fi al finançament prèviament acordada, adquirir el bé en propietat.

RES TEAC 06337-2015-00-00, de 21-01-19

 

Criteri 1 de la resolució 10120/2015/00/00 del 21/01/2019
ITP i AJD. Aplicació de l’article 108 de la Llei del Mercat de Valors. Mercat primari.

Criteri: 

En tenir el Dret comunitari europeu eficàcia directa i caràcter prevalent, el gravamen que s’establia en l’art 108 Llei de Mercat de Valors relatiu a mercat primari -entès aquest com les operacions jurídiques no estrictament traslativas sinó relacionades amb el capital, especialment ampliacions de capital, que permetien la presa de control per noves persones o entitats- quedaven suprimides de tributació al contrariar l’anteriorment transcrita normativa comunitària continguda en la Directiva 2008/7 / CE relativa a la “imposició sobre les aportacions”.

RES TEAC 10120.2015-00-00, de 21-01-19

 

Criteri 1 de la resolució 02625/2018/00/00 del 16/01/2019
IRPF. Aplicació de l’exención de l’article 7.p) de la Llei 35/2006, de l’IRPF, a les retribucions obtingudes per un membre de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat pels treballs efectuats a l’estranger en la Missió de la Unió Europea “FRONTEX”.

Criteri: 

– Els agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat espanyol desplegats per FRONTEX en altres estats membres de la Unió Europea per a la realització d’operacions conjuntes, intervencions frontereres ràpides i en el marc dels equips de suport a la gestió de la migració, realitzen el seu treball per a l’Estat membre d’acollida, a través de l’ajuda i la coordinació prestada per FRONTEX, podent aplicar-se als rendiments d’aquest treball l’exempció prevista en l’article 7.p) de la LIRPF.

– De la mateixa manera, el treball realitzat per un membre de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat espanyol desplegat per FRONTEX com a guàrdia de fronteres en un país tercer, en el marc d’un conveni bilateral entre aquest últim i un Estat membre de la Unió Europea, s’entendrà prestat per al país tercer, podent aplicar-se als rendiments d’aquest treball l’exempció prevista en l’article 7.p) de la LIRPF

Unificació de criteri

RES TEAC 02625-2018-00-00, de 16-01-19

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies