RESOLUCIONS TEAC 03865, 08241, 10211 i 05305

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC), publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 03865/2016/00/00 del 16/01/2019
Impost sobre Societats. Deducció per evitar la doble imposició interna. Càlcul de la base.

Criteri: 

Als efectes d’aplicar el límit de la deducció per doble imposició prevista en l’30.5 TRLIS es tindrà en compte l’increment net dels beneficis no distribuïts, fins i tot els que hagin estat incorporats al capital social, que corresponguin a la participació transmesa, generats per la entitat participada durant el temps de tinença de la participació tenint en compte els resultats comptables obtinguts per la participada durant el període de permanència de les accions en la participant sense perjudici que, com a conseqüència d’una operació societària (fusió) els títols originals en una societat a (absorbida) s’hagin transformat en títols posseïts en una societat B (absorbent). En el mateix sentit es pronuncia la Direcció General de Tributs en la seva consulta V1447 – 13 de 25 d’abril de 2013.

RES TEAC 03865-2016-00-00, de 16 -01-19

 

Criteri 1 de la resolució 08241/2015/00/00 del 16/01/2019
Impost sobre Societats. Règim Especial de Cooperatives Fiscalment Protegides. Causes d’exclusió del règim especial.

Criteri: 

Només cal la concurrència d’una de les causes que determinen la pèrdua de la condició de cooperativa fiscalment protegida, regulades a l’article 13 de la Llei 20/1990, perquè es perdi aquesta condició; això puntualment en l’exercici en què concorren, no definitivament.

Criteri reiterat.

RES TEAC 08241-2015-00-00, de 16 -01-19

 

Criteri 1 de la resolució 10211/2015/00/00 del 16/01/2019
LGT. Practica de les notificacions tributàries. Dos intents de notificació contradictoris.

Criteri: 

No és vàlida la notificació de l’acord d’inclusió obligatòria en el sistema d’adreça electrònica habilitada realitzada després de dos intents de notificació incongruents: la direcció en què el servei postal va determinar que l’obligat tributari resultava “absent” és la mateixa en la qual, a dia següent, el servei postal va determinar que l’obligat tributari resultava “desconegut”, detectant amb això un resultat contradictori entre els dos intents, el que comporta que no poden donar per vàlids.

En aquest sentit resolució de 18-12-2012 (RG 3802/10).

RES TEAC 10211-2015-00-00, de 16 -01-19

 

Criteri 1 de la resolució 05305/2015/00/00 del 10/12/2018
Impost sobre Successions i Donacions. Adquisicions mortis causa. Defunció de l’hereu sense haver acceptat ni repudiat l’herència. Transmissió del ius delationis. Única transmissió successòria. CANVI DE CRITERI

Criteri: 

El TEAC assumeix el nou criteri del Tribunal Suprem el qual, en Sentència de 5 de juny de 2018 el Tribunal Suprem, rectifica la doctrina establerta en les seves sentències de 25 de maig i 14 de desembre de 2011, i estableix que en el cas d’exercici del ius transmissionis pels hereus del transmitent es produeix una sola transmissió -no dos-. En absència d’acceptació per l’hereu, i mort aquest, l’adquisició hereditària es produeix al seu hereu directament del primer causant.

RES TEAC 05305-2015-00-00, de 10 -12-18

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies