RESOLUCIONS TEAC 03337, 05969 i 04696

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/03337/2018/00/00 del 14/05/2019 – TEAC
Impost sobre Societats. Incidència de les valoracions realitzades per l’Administració a efectes d’altres tributs. Principi d’unicitat davant Principi d’estanqueïtat.

Criteri: 

Seguint el criteri jurisprudencial, el valor real dels béns adquirits, comprovat per tècnic competent de l’Administració autonòmica a l’efecte de la liquidació practicada a la societat pel concepte tributari Transmissions patrimonials oneroses, vincularia a la Inspecció en la determinació del valor de mercat corresponent a aquesta adquisició a l’efecte de determinar en l’Impost sobre Societats l’increment de base imposable derivat de la transmissió lucrativa per la diferència entre el valor escripturat i declarat.

RES TEAC 00-03337-2018-00-00, de 14-05-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/05969/2017/00/00 del 23/04/2019 – TEAC
Sancions de contraban. Valoracions de les mercaderies emeses pels perits. Falta de motivació. Tràmit essencial. Conseqüències en expedient sancionador. Nul·litat de ple dret.

Criteri: 

La manca de motivació de l’acte de valoració valorar dels paquets de marques que no figuren en el llistat del Comissionat per al Mercat de Tabac, així com d’aquelles altres, que figurant, hi ha diferents classes amb diferents preus, genera indefensió a l’interessat ja que no li permet exercir de manera efectiva els seus drets de defensa.

L’omissió d’aquest tràmit essencial en tot expedient sancionador, infringeixen manifestament el que estableixen els articles 24 i 25 de la Constitució, en quedar privat de qualsevol possibilitat de defensa és causa de nul·litat radical prevista en l’Art. 62.1.a) Llei 30 / 92 (actual 47 Llei 39/2015).

Reitera criteri de RG 00/4634/2014 (19-06-2018)

 

Relacionades:

Sentències Tribunal Suprem, entre altres, les dictades en data 7 d’octubre de 2000 i 26 de gener del 2002.
Sentència Tribunal Suprem, amb data 21 d’octubre de 2010, en el recurs de cassació per a unificació de doctrina nombre 34/2006.

RES TEAC 00-05969-2017-00-00, de 23-04-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/04696/2016/00/00 del 09/04/2019 – TEAC
Iniciat un procediment de comprovació limitada, es pretén iniciar un nou procediment mitjançant nou requeriment d’informació relativa a aquest tribut, sense haver finalitzat el primer procediment. Caducitat.

Criteri: 

No procedeix considerar iniciat un nou procediment de comprovació limitada amb un requeriment quan ja hi ha constància que s’havia donat inici a un procediment de la mateixa naturalesa i amb el mateix objecte i aquest no havia acabat ni per caducitat ni mitjançant resolució expressa quan es va produir la notificació d’aquest “nou” requeriment. Pel que cal concloure que totes les actuacions desenvolupades per l’Oficina Gestora formen part d’un mateix i únic procediment de comprovació limitada, iniciat, amb caràcter general, en la data en què va ser notificat el primer requeriment d’informació relativa a l’impost.

RES TEAC 00-04696-2016-00-00, de 09-04-19

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies