RESOLUCIONS TEAC 02506, 02392 i 03670

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

Criteri 1 de la resolució 00/02506/2017/00/00 del 08/10/2019 – TEAC
Impost sobre Societats. Diferiment de la imputació temporal de la despesa i deducibilidad. Requisits.

Criteri:

Com resulta de la normativa reguladora de l’impost, i sempre que no suposi una menor tributació, haurà d’admetre la deduïbilitat d’una despesa en un període posterior, resultant per contra, la impossibilitat d’ajornament de la imputació quan d’això es derivi una menor tributació.

En aquest supòsit, com es deriva de les autoliquidació per l’Impost de Societats dels exercicis 2008 i 2009, en aquests exercicis es van generar bases imposables negatives, de manera que la imputació d’una despesa a un exercici posterior al que correspon, suposa l’ampliació del termini per compensar aquestes bases negatives, donant lloc, per tant, a una menor tributació. Per això, resultaria improcedent reconèixer, el 2009, la deduïbilitat d’una despesa que va correspondre, en els termes exposats, a 2008.

Es reitera criteri de RG: 3431-2013

RES TEAC 00-02506-2017-00-00, de 08-10-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/02392/2016/00/00 del 10/09/2019 – TEAC

Interessos a reconèixer al subjecte passiu en el cas de liquidació administrativa de pagament fraccionat no deduït pel contribuent en la seva autoliquidació anual quan resulta ferm dita liquidació administrativa en data posterior a la presentació pel contribuent de la referida autoliquidació anual i el subjecte passiu ingressa la seva import.

Criteri:

L’ingrés de l’import de la liquidació administrativa es qualifica com derivat de la mecànica de l’impost a l’anar referida a un pagament fraccionat “a causa”, de manera que no se li abonaran interessos llevat excés del termini de 6 mesos a comptar des que es va sol·licitar la devolució, un cop ingressada la liquidació provisional, fins que se li va retornar el principal.

Criteri ja exposat en RG 2969/10 confirmada per SAN de 26-02-2015 (rec. nº. 14/2012).

RES TEAC 00-02392-2016-00-00, de 10-09-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/03670/2013/00/00 del 10/09/2019 – TEAC
Reclamacions economicoadministratives. Extensió de la revisió. Presa en consideració per l’òrgan economicoadministratiu de circumstàncies que consten en l’expedient però que són posteriors en el temps a la data en què es va dictar l’acte administratiu impugnat.

Criteri:

L’enjudiciament de la qüestió de què es tracti no ha de descansar exclusivament en les circumstàncies concurrents en el moment en què es va dictar l’acte administratiu impugnat sinó també aquelles circumstàncies que, encara que posteriors, li consten al TEA en l’expedient i resultin essencials per a resoldre la qüestió de fons plantejada.

RES TEAC 00-03670-2013-00-00, de 10-09-19

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies