RESOLUCIONS TEAC 02228, 09318 i 01088

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica, amb aquesta mateixa data, les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/02228/2016/00/00 del 18/09/2019 – TEAC
IVA. Deducció de l’IVA suportat per retribució de càrrecs administradors de filial. Desproporció entre l’import dels serveis facturats i la retribució dels administradors. Condició d’empresari o professional.

Criteri:
Una entitat holding amb una facturació per serveis de gestió de la seva única filial per uns 70.000 euros es dedueix l’IVA d’una retribució d’administradors per més de 2.000.000 euros, el que es denega per l’AEAT, denegació que dóna lloc a la reclamació que es coneix.

La jurisprudència comunitària relativa a les entitats holding admet el dret a la deducció de quotes suportades per aquestes quan es tracta de serveis refacturados a filials o relatius a la conformació del capital de les mateixes, sempre que es tracti d’entitats holding que presten serveis als seus filials (sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, TJUE, de 27-9-2001, assumpte C-16/00, 6-9-2012, assumpte C-496/11, 16-7-2015, assumpte C-108/14, y 5-7-2018, assumpte C320/17, a totes les quals es fa referència en la resolució aprovada).

En el cas controvertit, ocorre que els serveis facturats presenten tal desproporció amb tan sols una de les partides de cost, com és la retribució del consell d’administració, que ni tan sols cal qualificar a l’entitat prestadora com a empresari o professional per raó de la prestació , això amb base en la sentència del TJUE de 2016.05.12, assumpte C-520/14.

S’indica addicionalment que el fet que la recepció d’aquests serveis sigui obligatòria, per la necessària disposició d’un òrgan d’administració, no té conseqüències a aquests efectes (sentència del TJUE de 21-2-2013, assumpte C-104/12) i que, tenint en compte les circumstàncies del cas, no sembla que els serveis en qüestió estiguin relacionats amb els prestats a l’única filial existent, de manera que tampoc sembla que, de no existir aquests serveis prestats a la filial, s’hagués deixat de disposar del consell d’administració i retribuir en la forma que es fa (sentència de 8-2-2007, assumpte C-435/05).

Criteri encara no reiterat que no constitueix doctrina vinculant a l’efecte de l’article 239 LGT.

RES TEAC 00-02228-2016-00-00, de 18-09-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/09318/2015/00/00 del 18/09/2019 – TEAC
IVA. Base imposable en operacions vinculades. No admissible en l’IVA el càlcul del cost en base a la normativa comptable.

Criteri:

Fundació propietària d’un hospital que lloga a una altra, calculant la base imposable, en aplicació de l’article 79.cinc de la Llei de l’IVA, pel cost i d’acord amb criteris comptables. Sota pretext d’un error també comptable, presenta autoliquidacions complementàries, de les quals després es penedeix i demana devolució d’ingressos indeguts, aquesta última denegada per l’AEAT.

Cal tenir en compte que les operacions entre entitats vinculades es valoren a mercat quan hi ha alguna limitació en el dret a la deducció per a la destinatària, com és el cas (es tracta d’un hospital, els serveis estan generalment exempts d’acord amb l’article 20.uno .2º de la Llei de l’IVA), segons el art.79.cinco de la mateixa Llei de l’IVA. Aquesta valoració, d’acord amb la Directiva d’IVA, no pot ser inferior al cost de la prestació, com tampoc ho és la valoració de les operacions gratuïtes o sense contraprestació (articles 72 i 75).

En la seva sentència del TJUE de 14-12-2006, assumpte C-72/05, va assenyalar que, a aquests efectes, el període de temps que procedeix computar és el de la regularització de les quotes suportades per béns d’inversió, ja que és així com es garanteix la correcta neutralitat del tribut.

Sent que els béns d’inversió incorporen els seus costos als béns i serveis que comercialitzen els empresaris o professionals en el període que s’ha indicat, sembla lògic, i així ho aprecia el TJUE, que aquest sigui el període que s’hagi de prendre com a referència per la quantificació dels costos que serveixen de base imposable en aquest tipus d’operacions. Atesa la coincidència en la dicció del precepte en qüestió, l’article 75 de la Directiva 2006/112 / CE, amb el 72, regulador de la base imposable en operacions entre entitats vinculades, no pot sinó constatar la necessària interpretació conjunta dels mateixos.

No havent estat objecte de comprovació la base imposable, i no remetent la Llei de l’IVA a la normativa comptable, aquest Tribunal considera, com fa igualment el TJUE, d’atendre al període de regularització seria, si escau, el més prudent i garant del principi de neutralitat.

Segons el parer d’aquest TEAC, l’interessat pretén l’ajornament i la devolució de l’impost basant-se en una norma comptable nacional, a la qual la Llei de l’IVA no remet, pel que no hi ha un interès legítim que permeti la rectificació d’una autoliquidació, de conformitat amb l’article 120.3 de la Llei 58/2003 general tributària.

Criteri encara no reiterat que no constitueix doctrina vinculant a l’efecte de l’article 239 LGT.

RES TEAC 00-09318-2016-00-00, de 18-09-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/01088/2018/00/00 del 10/07/2019 – TEAC
Impost sobre Societats. Provisió per terminació d’obra. No deduïbilitat.

Criteri:
Tot i que es tracta d’un provisió correctament dotada des del punt de vista comptable, ja que la seva dotació està prevista en el compte 497 de l’Ordre de 27-01-1993,

per la qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla Genera de comptabilitat de les Empreses Constructores, recollint una despesa cert però indeterminat en la seva quantia, no pot ser considerada com fiscalment deduïble d’acord amb el que disposa l’article 13.1ª) del TRLIS, al tractar-se d’una obligació implícita o tàcita.

Reitera criteri de RG 14/2016, de 16 de gener de 2019

RES TEAC 00-01088-2018-00-00, de 10-07-19

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies