RESOLUCIONS TEAC 01397, 06451 i 03182

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/01397/2016/00/00 del 08/10/2019 – TEAC
Impost sobre Societats. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Règim FEAC (fusions, escissions, aportacions d’actius i bescanvi de valors). Es planteja la qüestió de si haver acceptat l’existència de motiu econòmic vàlid per a diverses operacions FEAC successives i relacionades entre si impedeix apreciar que falta aquest motiu econòmic vàlid en alguna d’elles.

Criteri:

La necessària valoració de cada operació FEAC (fusions, escissions, aportacions d’actius i bescanvi de valors) atenent el conjunt de circumstàncies que l’envolta, és a dir, dins del seu context (regla general de valoració de tot element de fet) no impedeix que tingui perfils i finalitats pròpies que, tot i haver estat realitzada amb ocasió d’una reestructaración més àmplia, s’apreciï que la seva existència concreta no té motiu econòmic vàlid. Pot ser una peça més de la reestructuració i participar del seu motiu econòmic vàlid, o haver-se limitat a prendre com a coartada o cobertura aquella reestructuració més gran.

Criteri encara no reiterat que no constitueix doctrina vinculant a l’efecte de l’article 239 LGT.

RES TEAC 00-01397-2016-00-00, de 08-10-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/06451/2016/00/00 del 12/11/2019 – TEAC
Impost sobre Societats. Procediment d’Inspecció. Dilacions imputables a l’obligat tributari. Incompareixença de el mateix durant totes les actuacions inspectores.

Criteri:

Per incompareixença de l’interessat es va iniciar el procediment amb la publicació de la citació en el Butlletí Oficial i, sense que comparegui, s’incoa l’Acta de disconformitat. S’entén que el simple fet de la incompareixença no justifica per si sola una dilació permanent imputable a l’interessat per tot el procediment inspector. Per computar dilació, s’ha de fer en l’Acta alguna referència a les actuacions desenvolupades per obtenir la informació que no es va poder obtenir de l’interessat i, per tant, l’acord de liquidació ha de raonar sobre el període a computar per aquesta incompareixença, sense que sigui admissible una referència genèrica i global.

Es reitera criteri de RG: RG 1236/11 de 11-04-2013

RES TEAC 00-06451-2016-00-00, de 12-11-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/03182/2016/00/00 del 18/09/2019 – TEAC
Infraccions i sancions. Expedició de factures o documents substitutius amb dades falses o falsejades. Requeriments d’informació o investigació. Iniciació d’expedient sancionador sense existència de procediment de comprovació.

Criteri:

L’inici d’un procediment sancionador en matèria tributària no sempre ha d’anar unit a un procediment de comprovació o investigació, sinó que pot tenir el seu origen en les dades i altra informació obtinguda com a conseqüència d’un requeriment d’informació, ja que aquest es troba regulat en l’article 93 de la LGT, això és, en el títol III de la mateixa. L’òrgan gestor (en aquest cas la Inspecció dels tributs) ha actuat d’acord amb les facultats que té atribuïdes i respectant els preceptes establerts en la normativa tributària en relació amb l’obtenció d’informació i les facultats que li atribueix la LGT.Reitera criteri de RG 00/00576/2014 (20-07-2017)

RES TEAC 00-03182-2016-00-00, de 18-09-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies