RESOLUCIONS TEA 05052/2017, 06504 i 05890

La Base de Dades de Criteris i Resolucions dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/05052/2017/00/00 del 11/06/2019 – TEAC
IRPF. Recurs d’alçada ordinari interposat per Director de Departament: no cal plantejar pretensions diferents de les plasmades per l’Administració en els actes impugnats en via economicoadministrativa en primera instància.

Criteri: 

El director recurrent en un recurs d’alçada ordinari que s’interposa davant aquest TEAC no pot plantejar arguments totalment diferents o, amb més precisió, sol·licituds o pretensions que siguin clarament diferents de les plasmades per l’Administració en els actes impugnats en via economicoadministrativa en primera instància i sobre les quals el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional o Local tampoc s’ha pronunciat.

Criteri reiterat.

RES TEAC 00-05052-2017-00-00, de 11-06-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/06504/2015/50/00 del 11/06/2019 – TEAC
Reclamacions economicoadministratives. Recurs d’anul·lació contra la resolució. Motius taxats. Motiu de “incongruència completa i manifesta”.

Criteri: 

Segons la resolució del TEAC de 13-09-2012, RG 00-3118-2009-51, que es reitera en la resolució de 17-03-2015, RG 00-06685-2012-50, en relació amb el motiu d’incongruència completa i manifesta del recurs d’anul·lació que regula l’article 239.6.c) de la LGT en la seva redacció original, que s’entén igualment aplicable a l’article 241 bis.1.c) de la Llei General Tributària en la redacció de la Llei 34 / 2015, “s’imposa una interpretació restrictiva, en aplicació del criteri d’aquest Tribunal, que ha de manifestar-se en el sentit de la no apreciació llevat que es donés el cas d’una completa manca d’adequació entre el plantejat en la reclamació i que s’ha resolt (absoluta desconnexió entre el demanat i el concedit), que a més ha de ser manifesta, és a dir, susceptible de ser apreciada de manera immediata i sense necessitat de raonament jurídic, és a dir, la incongruència completa i manifesta exigeix ​​una inatenció de les pretensions formulades que dete rmine que els raonaments de la resolució no facin cas en forma flagrant i palmària les pretensions adduïdes per l’interessat”.

RES TEAC 00-06504-2015-50-00, de 11-06-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/05890/2016/00/00 del 22/05/2019 – TEAC
LGT. Matèries susceptibles de reclamació econòmic-administrativa.Sanciones per incompliment d’obligació estadística en el sistema INTRASTAT.

Criteri: 

La sancions imposades per incompliment d’obligació estadística en el sistema INTRASTAT no són matèria susceptible de reclamació economicoadministrativa.

Reitera criteri de RG 00/1323/2017 (24-04-2019).

RES TEAC 00-05890-2016-00-00, de 22-05-19

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies