RESOLUCIONS TEA 03419, 00341 i 05355

La Base de Dades de Doctrica i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DYCTEA), publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/03419/2018/00/00 del 11/03/2019 – TEAC
Aplicació de l’anàlisi històrica-normatiu de la disposició transitòria segona de la Llei 35/2006, contingut en la resolució R.G. 7195-2016, dictada pel TEAC en unificació de criteri el 5 de juliol de 2017, amb caràcter general, als efectes de l’esmentada disposició transitòria segona de la Llei 35/2006, sense perjudici que es tinguin en compte les especialitats fàctiques i jurídiques de cada cas concret.

Criteri:

1.- A efectes de la disposició transitòria segona de la Llei 35/2006, de l’IRPF, només la part de la pensió de jubilació que es correspongui amb aportacions anteriors a 1 de gener de 1999 és la que pot gaudir de la reducció del 25 per 100, doncs sobre la part de la pensió que derivi de les aportacions posteriors a l’1 de gener de 1999 no cal cap reducció i ha d’integrar-se al 100 per 100.

2.- Un cop determinada la part de la pensió de jubilació que es correspon amb aportacions anteriors a 1 de gener de 1999 s’haurà d’analitzar la legislació vigent en cada moment per determinar d’aquestes aportacions anteriors a 1 de gener de 1999 quins van poder ser objecte de reducció o minoració en la base imposable de l’impost de l’aportant i quins no, ja que només a la part de la pensió de jubilació corresponent a aquelles aportacions anteriors a 1 de gener de 1999 que no van poder ser objecte de reducció o minoració li és aplicable la Disposició Transitòria Segona de la Llei 35/2006, en els apartats 2 i 3.

RES TEAC 00-03419-2018-00-00, de 11-03-19

 

Criteri 1 de la resolució 00/00341/2018/00/00 del 24/04/2019 – TEAC
Procediment de recaptació. Denegacions de sol·licituds d’ajornament formulades per societats dissoltes i en liquidació. Motius de la denegació. Existència de dificultats econòmiques estructurals.

Criteri: 

Les sol·licituds d’ajornament / fraccionament formulades per societats dissoltes i en liquidació poden ser denegades sense necessitat de realitzar anàlisis o estudi específic de les dificultats econòmiques al·legades, al poder-se qualificar aquestes en tot cas com estructurals, per ser aquest caràcter consubstancial a la situació de dissolució i liquidació.

Unificació de criteri

Sentències del Tribunal Suprem de 12 de novembre de 2009 Rec. Cassació 6984/2003; STS de 15 d’octubre de 2015 Rec. Cassació 387/2014; STS de 13 d’octubre de 2015 Rec. Cassació 3393/2013, STS de 2017.02.28 Rec. Cassació 402/2016;

  RES TEAC 00-00341-2018-00-00, de 24-04-2019

 

Criteri 1 de la resolució 00/05355/2018/00/00 del 09/04/2019 – TEAC
Infraccions i sancions tributàries. No inclusió en la declaració de rendes que no figuren en les dades fiscals facilicitados per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Criteri: 

En els supòsits en què es presenti la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de conformitat amb una informació errònia o no completa subministrada per l’Agència Estatal d’Administració Tributària en les dades fiscals, és possible que es produeixi una infracció tributària si existeix culpabilitat del contribuent.

RES TEAC 00-05355-2018-00-00, de 09-04-2019

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies