RESOLUCIONS TEA 03295, 07041, 02398 i 06094

La Base de Dades de Doctrina i Criteris dels Tribunals Econòmic Administratius (DICTEA) publica les següents Resolucions d’interès:

 

Criteri 1 de la resolució 00/03295/2016/00/00 del 09/04/2019 – TEAC
Impost sobre Societats. Despeses no deduïbles. Retribucions als administradors. Requisits per a la seva deduïbilitat.

Criteri: 

La deduïbilitat de les retribucions als administradors exigeix ​​que consti en els estatuts el caràcter retribuït del càrrec d’administrador i que aquesta retribució s’estableixi en els estatuts amb “certesa”. Això requereix que els estatuts necessitin el concret sistema retributiu; que en el cas que el sistema escollit sigui una participació en els beneficis de la societat es determini perfectament en els estatuts el percentatge, no bastant amb la fixació d’un límit màxim d’aquesta participació; i que en el cas que s’estipuli en els estatuts una quantitat fixa a concretar cada any per la Junta General d’Accionistes de l’entitat, ha d’admetre la deduïbilitat de la despesa corresponent a l’exercici, sempre que consti l’acord de la Junta en qual s’aprova tal dotació.

Es reitera el criteri de la Resolució d’aquest TEAC de 10 de maig de 2018 (RG 3319/16) que al seu torn reiterava criteri de la resolució de 5 d’abril de 2018 (RG 9996/15).

Sentències del Tribunal Suprem de 21 de gener de 2010 (Rec. Cassació Núm 4279/2004), de 30 d’octubre de 2013 (recurs de cassació 131/2012), de 2 de gener de 2014 (Recurs de Cassació per a la Unificació de la Doctrina Nº 4269/2012); i Sentències de la Sala Civil del Tribunal Suprem de 9 d’abril de 2015 (Recurs Cassació Nº 1785/2013), i de 25 de juny de 2013 (Rec. 1469/2011).

Resolució de la Direcció general dels Registres i Notariat de 26 de setembre de al 2014.

RES TEAC 00-03295-2016-00-00, de 09-04-2019

 

Criteri 1 de la resolució 00/07041/2015/00/00 del 09/04/2019 – TEAC
Procediment tributari. Recusació de l’inspector actuari que ha estat perit en el procediment penal seguit enfront de l’obligat tributari.

Criteri: 

El caràcter taxatiu de les causes d’abstenció i recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la LRJAP i PAC no permet la seva aplicació analògica i no pot assimilar la condició de “actuari” o membres d’un equip d’Inspecció a la de “perit” , raó per la qual “no pot apreciar-se cap causa d’abstenció o recusació en l’instructor de l’expedient pel fet d’haver intervingut amb anterioritat en el procediment de comprovació tributària seguit, no existint cap precepte que impedeixi aquesta actuació” (STS de 11- 12-2008, rec. Cas. 43/2004).

RES TEAC 00-07041-2015-00-00, de 09-04-2019

 

Criteri 1 de la resolució 00/02398/2018/00/00 del 28/03/2019 – TEAC
IIEE. Impost Especial sobre les Labors de Tabac. Fulles de tabac que no necessiten cap mena de transformació industrial per a ser fumades.

Criteri: 

A l’efecte de l’Impost sobre les labors del tabac, encaixen en l’àmbit objectiu de la mateixa aquelles fulles de tabac que, tot i no haver estat prèviament tallades o fraccionades, és evident que no necessiten cap mena de transformació industrial per a ser fumades. Si bé les fulles no estan preparades per ser fumades directament, és obvi que la seva finalitat última és servir per a això, pel que poden ser considerades dins la categoria de “els altres tabacs per fumar”, a què es refereix l’apartat 4 de l’ article 56 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials.

Sentència del TJUE de 6 d’abril de 2017, assumpte C-638/15, “Eko-Tabak s.r.o.”.

RES TEAC 00-02398-2018-00-00, de 28-03-2019

 

Criteri 1 de la resolució 00/06094/2016/00/00 del 28/03/2019 – TEAC
Procediment sancionador. Dret a la defensa. Nul·litat absoluta quan hi ha falta de pronunciament respecte a la sol·licitud de la pràctica de prova.

Criteri: 

s produeix un vici de nul·litat absoluta quan hi ha falta de pronunciament respecte a la sol·licitud de la pràctica de prova en el procediment sancionador ja que suposa el menyscabament de les garanties de l’interessat, fonamentalment lesiona el seu dret a la defensa, dret susceptible d’empara constitucional.

Reitera criteri de RG 7004/2016, de 21 de febrer de el 2019.

Reitera criteri de RG 4412/2018 (29-01-2019).

RES TEAC 00-06094-2016-00-00, de 28-03-2019

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies