NOVETATS INCORPORADES AL PROGRAMA INFORMA-AEAT – DESEMBRE 2018 (IRPF, IS i IVA)

Es remet relació de les consultes del Programa INFORMA de l’AEAT incorporades durant el mes de desembre, en l’IRPF, IS i IVA.

 

NOVETATS PUBLICADES AL PROGRAMA INFORMA DE L’AEAT DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 2018

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

Enllaç: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas__IRPF_/_INFORMACION/Novedades/Publicadas_en_2018/Novedades_publicadas_en_el_INFORMA_durante_el_mes_de_diciembre.shtml

 

136416-MOBILITAT GEOGRÀFICA: APROVA OPOSICIÓ

A l’efecte de poder aplicar l’increment de despesa deduïble per mobilitat geogràfica, s’exigeix que el contribuent es trobi desocupat i inscrit en l’oficina d’ocupació, circumstàncies que s’han de valorar abans de l’inici de procés per adquirir la condició de funcionari, és a dir, un cop publicada la relació definitiva d’aspirants aprovats en les proves selectives.

 

141146-MOBILITAT GEOGRÀFICA: FUNCIONARI DESTINAT EN PRÀCTIQUES

El contribuent que, complint aquests requisits exigits per aplicar l’increment per mobilitat geogràfica (desocupat i inscrit en l’oficina d’ocupació), és nomenat funcionari en pràctiques i trasllada la seva residència a un municipi diferent, podrà aplicar l’increment de despesa deduïble.

 

141147-MOBILITAT GEOGRÀFICA: FUNCIONARI REALITZA CURS SELECTIU

El contribuent que, complint aquests requisits exigits per aplicar l’increment per mobilitat geogràfica (desocupat i inscrit en l’oficina d’ocupació) i trasllada la seva residència a un municipi diferent per realitzar un curs selectiu, podrà aplicar l’increment de despesa deduïble.

 

141148-MOBILITAT GEOGRÀFICA: FUNCIONARI TRASLLAT DESPRÉS CURS SELECTIU

A l’efecte de poder aplicar l’increment de despesa deduïble per mobilitat geogràfica, s’exigeix ​​que el contribuent es trobi desocupat i inscrit en l’oficina d’ocupació. En la mesura que el nomenament de funcionari en pràctiques, que es produeix amb caràcter previ a la realització del curs, comporta la pèrdua de la condició de demandant d’ocupació, l’absència d’aquesta condició en la data en què comença a tenir efectes el nomenament de funcionari de carrera, que és el que exigeix ​​el trasllat de la seva residència habitual a un nou municipi), determinarà la impossibilitat d’aplicar l’increment de la despesa per mobilitat geogràfica.

 

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Enllaç: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Novedades_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades_publicadas_en_2018/Novedades_introducidas_en_el_INFORMA_durante_el_mes_de_DICIEMBRE.shtml

 

141136-PAGAMENTS FRACCIONATS. EMPRESES NAVIERAS CANÀRIES

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 en el cas de empreses navilieres a què sigui aplicable la bonificació establerta en l’article 76, apartats 1 i 2, de la Llei 19/1994, de modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries, per calcular el pagament fraccionat es prendrà com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no bonificades.

 

141135-RÈGIM FISCAL DE CANÀRIES. ZONA ESPECIAL CANÀRIA (ZEC). CONSOLIDACIÓ FISCAL A ENTITATS AMB SUCURSALS A LA ZEC

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2018 l’aplicació del tipus de gravamen especial en el cas de sucursals de la ZEC d’entitats amb residència fiscal a Espanya no impedirà a aquestes entitats formar part d’un grup fiscal que apliqui el règim de consolidació fiscal previst en el Capítol VI del Títol VII de la Llei 27/2014.

 

141134-RÈGIM FISCAL DE CANÀRIES. DEDUCCIÓ PER creacció D’OCUPACIÓ A CANÀRIES

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 aquelles entitats que contractin un treballador per realitzar la seva activitat a Canàries tindran dret a la deducció per creació d’ocupació que s’estableixi per la normativa fiscal d’acord amb els requisits que en ella s’estableixin, incrementant-los en un 30 per cent.

 

141133-RÈGIM FISCAL DE CANÀRIES. DEDUCCIÓ PER INVERSIONS A CANÀRIES. IMPORT MÍNIM DESPESES ESPECTACLES EN VIU

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 el import mínim de la deducció per despeses realitzades en la producció i exhibició d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals a què es refereix l’apartat 3 de l’article 36 de la Llei 27/2014 es fixa en 900.000 euros quan es tracti de despeses realitzades a Canàries.

 

141132-RÈGIM FISCAL DE CANÀRIES. DEDUCCIÓ PER INVERSIONS A CANÀRIES. DESPESES D’EXECUCIÓ DE SERVEIS D’UNA PRODUCCIÓ ESTRANGERA

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 el import mínim de despesa que estableix l’apartat 2 de l’article 36 de la Llei 27/2014, en cas d’execució de serveis de post-producció o animació de una producció estrangera, queda fixat per a les despeses realitzades a Canàries en 200.000 euros.

 

141131-RÈGIM FISCAL DE CANÀRIES. DEDUCCIÓ PER INVERSIONS A CANÀRIES. DEDUCCIÓ PER DESPESES en produccions ESTRANGERES

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 el import de la deducció per despeses realitzades a Canàries per produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals a què es refereix l’apartat 2 de l’article 36 de la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats, s’eleva de 4,5 a 5,4 milions d’euros.

 

141130-RÈGIM FISCAL DE CANÀRIES. DEDUCCIÓ PER INVERSIONS A CANÀRIES. INVERSIONS en produccions ESPANYOLES A LLARGMETRATGES

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 el import de la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, a què es refereix l’apartat 1 de l’article 36 de la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats, realitzades a Canàries s’incrementa de 4,5 a 5,4 milions d’euros.

 

141129-RÈGIM FISCAL DE CANÀRIES. DEDUCCIÓ PER INVERSIONS A CANÀRIES. LÍMIT CONJUNT EN QUOTA A LA PALMA, GOMERA I FERRO

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 s’eleva el límit conjunt sobre la quota a les illes del Palmell, La Gomera i El Hierro quan es tracti d’inversions contemplades en la Llei 2/2016 i altres lleis de mesures per a l’ordenació de l’activitat econòmica d’aquestes illes.

 

141128-FET IMPOSABLE. ACTIVITAT ECONÒMICA. ARRENDAMENTS: EXTERNALITZACIÓ GESTIÓ. MITJANS

Si s’externalitza la gestió dels arrendaments en una societat que compta amb mitjans materials i humans el rellevant, als efectes de determinar si existeix activitat econòmica, és que el gestor ha de disposar com a mínim d’una persona empleada amb contracte laboral i jornada completa per a la gestió dels arrendaments.

 

141122-FET IMPOSABLE. ACTIVITAT ECONÒMICA: CONTRACTACIÓ DE DUES PERSONES TEMPS PARCIAL

Una societat que es dedica a l’arrendament d’immobles i contracta dues persones a temps parcial no compleix els requisits de l’article 5.1 LIS als efectes de considerar que existeix activitat econòmica.

 

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Enllaç: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/Novedades_en_IVA/Ano_2018__Normas_publicadas/Novedades_publicadas_en_el_INFORMA_durante_el_mes_de_diciembre.shtml

 

141145-FFUSIÓ: DEDUCCIÓ PER ABSORBENT QUOTES PENDENTS ADSORBIDA

Deducció de quotes de l’Impost sobre el Valor Afegit pendents de compensar de l’entitat adquirida després d’un procés de fusió.

 

141142-FIRES COMERCIALS

Organitzadors de fires presten serveis que inclouen l’arrendament de l’espai, el muntatge i instal·lació d’un estand individualitzat i personalitzat i altres serveis íntimament relacionats amb la presència del participant en la respectiva fira. Tipus aplicable.

 

141141-AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA MITJA EN NOM D’AGÈNCIA MINORISTA

Agència de viatges majorista establerta en el TAI, presta serveis a una agència de viatges minorista establerta fora de la Comunitat. Els serveis consisteixen en intervenir, en nom de l’agència minorista i en el cobrament dels serveis que els seus clients establerts al TAI contracten. Tributació.

 

141140-CONSTRUCCIÓ D’UN HOSPITAL, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ

Contracte de gestió de servei públic, modalitat de concessió, en relació amb un hospital públic on l’adjudicatari resta obligat a dur a terme prestacions accessòries no sanitàries com ara la construcció de l’hospital, la seva dotació i manteniment i la prestació de serveis residencials no sanitaris. Tipus aplicable.

 

141139-VOLUM OPERACIONS: UN HOTEL A CANÀRIES I UN ALTRE A BALEARS

Societat dedicada al desenvolupament d’activitats hoteleres en dos hotels, un a Canàries i un altre a Balears. Determinació del volum d’operacions a efectes de determinar el període mensual o trimestral corresponent a les declaracions-liquidacions i la seva obligació de acollir-se al Subministrament immediat d’Informació (SII).

 

141127-EDIFICACIONS. ARRENDAMENT I SUBARRENDAMENT TURÍSTIC

Arrendatària d’un habitatge que al seu torn va a destinar al lloguer turístic, sotsarrendat tota o part d’aquesta, sense oferir serveis propis de la indústria hotelera. Exempció.

 

141126-EXECUCIÓ OBRA: IMPERMEABILITZACIÓ A GARATGES

Tipus impositiu aplicable a les obres d’impermeabilització i esmenat de deteriorament en garatges d’una comunitat de propietaris.

 

141123-APLICACIÓ DELS MÒDULS A 2019

Mòduls del règim simplificat aplicables en l’any 2019.

 

141121-SUBVENCIONS: CONCESSIÓ COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL

Un ajuntament ha adjudicat mitjançant concessió la gestió indirecta d’un complex esportiu municipal a una societat anònima a la qual atorgarà una subvenció per cobrir el dèficit d’explotació. Subjecció de les esmentades subvencions.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies