NOVETATS INCORPORADES AL PROGRAMA INFORMA-AEAT – DESEMBRE 2018 (IRPF, IS i IVA)

Es remet relació de les consultes del Programa INFORMA de l’AEAT incorporades durant el mes de desembre, en l’IRPF, IS i IVA.

 

NOVETATS PUBLICADES AL PROGRAMA INFORMA DE L’AEAT DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 2018

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

Enllaç: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas__IRPF_/_INFORMACION/Novedades/Publicadas_en_2018/Novedades_publicadas_en_el_INFORMA_durante_el_mes_de_diciembre.shtml

 

136416-MOBILITAT GEOGRÀFICA: APROVA OPOSICIÓ

A l’efecte de poder aplicar l’increment de despesa deduïble per mobilitat geogràfica, s’exigeix que el contribuent es trobi desocupat i inscrit en l’oficina d’ocupació, circumstàncies que s’han de valorar abans de l’inici de procés per adquirir la condició de funcionari, és a dir, un cop publicada la relació definitiva d’aspirants aprovats en les proves selectives.

 

141146-MOBILITAT GEOGRÀFICA: FUNCIONARI DESTINAT EN PRÀCTIQUES

El contribuent que, complint aquests requisits exigits per aplicar l’increment per mobilitat geogràfica (desocupat i inscrit en l’oficina d’ocupació), és nomenat funcionari en pràctiques i trasllada la seva residència a un municipi diferent, podrà aplicar l’increment de despesa deduïble.

 

141147-MOBILITAT GEOGRÀFICA: FUNCIONARI REALITZA CURS SELECTIU

El contribuent que, complint aquests requisits exigits per aplicar l’increment per mobilitat geogràfica (desocupat i inscrit en l’oficina d’ocupació) i trasllada la seva residència a un municipi diferent per realitzar un curs selectiu, podrà aplicar l’increment de despesa deduïble.

 

141148-MOBILITAT GEOGRÀFICA: FUNCIONARI TRASLLAT DESPRÉS CURS SELECTIU

A l’efecte de poder aplicar l’increment de despesa deduïble per mobilitat geogràfica, s’exigeix ​​que el contribuent es trobi desocupat i inscrit en l’oficina d’ocupació. En la mesura que el nomenament de funcionari en pràctiques, que es produeix amb caràcter previ a la realització del curs, comporta la pèrdua de la condició de demandant d’ocupació, l’absència d’aquesta condició en la data en què comença a tenir efectes el nomenament de funcionari de carrera, que és el que exigeix ​​el trasllat de la seva residència habitual a un nou municipi), determinarà la impossibilitat d’aplicar l’increment de la despesa per mobilitat geogràfica.

 

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Enllaç: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Novedades_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades_publicadas_en_2018/Novedades_introducidas_en_el_INFORMA_durante_el_mes_de_DICIEMBRE.shtml

 

141136-PAGAMENTS FRACCIONATS. EMPRESES NAVIERAS CANÀRIES

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 en el cas de empreses navilieres a què sigui aplicable la bonificació establerta en l’article 76, apartats 1 i 2, de la Llei 19/1994, de modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries, per calcular el pagament fraccionat es prendrà com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no bonificades.

 

141135-RÈGIM FISCAL DE CANÀRIES. ZONA ESPECIAL CANÀRIA (ZEC). CONSOLIDACIÓ FISCAL A ENTITATS AMB SUCURSALS A LA ZEC

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2018 l’aplicació del tipus de gravamen especial en el cas de sucursals de la ZEC d’entitats amb residència fiscal a Espanya no impedirà a aquestes entitats formar part d’un grup fiscal que apliqui el règim de consolidació fiscal previst en el Capítol VI del Títol VII de la Llei 27/2014.

 

141134-RÈGIM FISCAL DE CANÀRIES. DEDUCCIÓ PER creacció D’OCUPACIÓ A CANÀRIES

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 aquelles entitats que contractin un treballador per realitzar la seva activitat a Canàries tindran dret a la deducció per creació d’ocupació que s’estableixi per la normativa fiscal d’acord amb els requisits que en ella s’estableixin, incrementant-los en un 30 per cent.

 

141133-RÈGIM FISCAL DE CANÀRIES. DEDUCCIÓ PER INVERSIONS A CANÀRIES. IMPORT MÍNIM DESPESES ESPECTACLES EN VIU

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 el import mínim de la deducció per despeses realitzades en la producció i exhibició d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals a què es refereix l’apartat 3 de l’article 36 de la Llei 27/2014 es fixa en 900.000 euros quan es tracti de despeses realitzades a Canàries.

 

141132-RÈGIM FISCAL DE CANÀRIES. DEDUCCIÓ PER INVERSIONS A CANÀRIES. DESPESES D’EXECUCIÓ DE SERVEIS D’UNA PRODUCCIÓ ESTRANGERA

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 el import mínim de despesa que estableix l’apartat 2 de l’article 36 de la Llei 27/2014, en cas d’execució de serveis de post-producció o animació de una producció estrangera, queda fixat per a les despeses realitzades a Canàries en 200.000 euros.

 

141131-RÈGIM FISCAL DE CANÀRIES. DEDUCCIÓ PER INVERSIONS A CANÀRIES. DEDUCCIÓ PER DESPESES en produccions ESTRANGERES

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 el import de la deducció per despeses realitzades a Canàries per produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals a què es refereix l’apartat 2 de l’article 36 de la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats, s’eleva de 4,5 a 5,4 milions d’euros.

 

141130-RÈGIM FISCAL DE CANÀRIES. DEDUCCIÓ PER INVERSIONS A CANÀRIES. INVERSIONS en produccions ESPANYOLES A LLARGMETRATGES

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 el import de la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, a què es refereix l’apartat 1 de l’article 36 de la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats, realitzades a Canàries s’incrementa de 4,5 a 5,4 milions d’euros.

 

141129-RÈGIM FISCAL DE CANÀRIES. DEDUCCIÓ PER INVERSIONS A CANÀRIES. LÍMIT CONJUNT EN QUOTA A LA PALMA, GOMERA I FERRO

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 s’eleva el límit conjunt sobre la quota a les illes del Palmell, La Gomera i El Hierro quan es tracti d’inversions contemplades en la Llei 2/2016 i altres lleis de mesures per a l’ordenació de l’activitat econòmica d’aquestes illes.

 

141128-FET IMPOSABLE. ACTIVITAT ECONÒMICA. ARRENDAMENTS: EXTERNALITZACIÓ GESTIÓ. MITJANS

Si s’externalitza la gestió dels arrendaments en una societat que compta amb mitjans materials i humans el rellevant, als efectes de determinar si existeix activitat econòmica, és que el gestor ha de disposar com a mínim d’una persona empleada amb contracte laboral i jornada completa per a la gestió dels arrendaments.

 

141122-FET IMPOSABLE. ACTIVITAT ECONÒMICA: CONTRACTACIÓ DE DUES PERSONES TEMPS PARCIAL

Una societat que es dedica a l’arrendament d’immobles i contracta dues persones a temps parcial no compleix els requisits de l’article 5.1 LIS als efectes de considerar que existeix activitat econòmica.

 

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Enllaç: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/Novedades_en_IVA/Ano_2018__Normas_publicadas/Novedades_publicadas_en_el_INFORMA_durante_el_mes_de_diciembre.shtml

 

141145-FFUSIÓ: DEDUCCIÓ PER ABSORBENT QUOTES PENDENTS ADSORBIDA

Deducció de quotes de l’Impost sobre el Valor Afegit pendents de compensar de l’entitat adquirida després d’un procés de fusió.

 

141142-FIRES COMERCIALS

Organitzadors de fires presten serveis que inclouen l’arrendament de l’espai, el muntatge i instal·lació d’un estand individualitzat i personalitzat i altres serveis íntimament relacionats amb la presència del participant en la respectiva fira. Tipus aplicable.

 

141141-AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA MITJA EN NOM D’AGÈNCIA MINORISTA

Agència de viatges majorista establerta en el TAI, presta serveis a una agència de viatges minorista establerta fora de la Comunitat. Els serveis consisteixen en intervenir, en nom de l’agència minorista i en el cobrament dels serveis que els seus clients establerts al TAI contracten. Tributació.

 

141140-CONSTRUCCIÓ D’UN HOSPITAL, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ

Contracte de gestió de servei públic, modalitat de concessió, en relació amb un hospital públic on l’adjudicatari resta obligat a dur a terme prestacions accessòries no sanitàries com ara la construcció de l’hospital, la seva dotació i manteniment i la prestació de serveis residencials no sanitaris. Tipus aplicable.

 

141139-VOLUM OPERACIONS: UN HOTEL A CANÀRIES I UN ALTRE A BALEARS

Societat dedicada al desenvolupament d’activitats hoteleres en dos hotels, un a Canàries i un altre a Balears. Determinació del volum d’operacions a efectes de determinar el període mensual o trimestral corresponent a les declaracions-liquidacions i la seva obligació de acollir-se al Subministrament immediat d’Informació (SII).

 

141127-EDIFICACIONS. ARRENDAMENT I SUBARRENDAMENT TURÍSTIC

Arrendatària d’un habitatge que al seu torn va a destinar al lloguer turístic, sotsarrendat tota o part d’aquesta, sense oferir serveis propis de la indústria hotelera. Exempció.

 

141126-EXECUCIÓ OBRA: IMPERMEABILITZACIÓ A GARATGES

Tipus impositiu aplicable a les obres d’impermeabilització i esmenat de deteriorament en garatges d’una comunitat de propietaris.

 

141123-APLICACIÓ DELS MÒDULS A 2019

Mòduls del règim simplificat aplicables en l’any 2019.

 

141121-SUBVENCIONS: CONCESSIÓ COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL

Un ajuntament ha adjudicat mitjançant concessió la gestió indirecta d’un complex esportiu municipal a una societat anònima a la qual atorgarà una subvenció per cobrir el dèficit d’explotació. Subjecció de les esmentades subvencions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies