NOTA sobre Sucursals Zona Especial Canària (ZEC) en consolidació fiscal

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, en l’apartat corresponent a IMPOSTOS – IMPOST SOBRE SOCIETATS – NOVETATS – NOVETATS PUBLICADES 2019, la següent “Nota conjunta dels Departaments de Gestió Tributària i Inspecció Financera i Tributària – maig 2019 “, referit a les SUCURSALS ZONA ESPECIAL CANÀRIA (ZEC) a CONSOLIDACIÓ FISCAL:

Enllaç:https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Novedades_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades_publicadas_en_2019/Sucursales_Zona_Especial_Canaria__ZEC__en_consolidacion_fiscal.shtml

 

Sucursals Zona Especial Canària (ZEC) en consolidació fiscal

ZEC A causa de la novetat introduïda per l’article Un. Quaranta-tres de la Llei 8/2018, de 5 de novembre, per la qual es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries, que adjuntem, elaborem la present nota amb l’objecte d’explicar com deuen els contribuents presentar la seva corresponent declaració de l’Impost sobre Societats:

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2018, s’afegeix una nova disposició addicional catorzena bis amb la redacció següent:

«Disposició addicional catorzena bis. Impost sobre Societats. Aplicació del règim de consolidació fiscal a entitats amb sucursals a la Zona Especial Canària.

L’aplicació del tipus de gravamen especial establert l’article 43 d’aquesta Llei en el cas de sucursals de la Zona Especial Canària d’entitats amb residència fiscal a Espanya no impedirà a aquestes entitats formar part d’un grup fiscal que apliqui el règim de consolidació fiscal previst en el Capítol VI del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.

No obstant això, la part de la base imposable de l’entitat que formi part d’un grup fiscal i que sigui atribuïble a la sucursal de la Zona Especial Canària no s’inclourà en la base imposable individual de l’entitat a efectes de la determinació de la base imposable del grup fiscal, sent objecte de declaració separada en els termes que es determinin. »

A causa de la falta de desenvolupament reglamentari, els contribuents que tinguin sucursals de la Zona Especial Canària d’entitats amb residència fiscal a Espanya que formin part d’un grup fiscal que apliqui el règim de consolidació fiscal, han de presentar dos models 200, ja que la llei disposa que es declararà separadament:

  1. Model 200 per declarar la part de base imposable a la qual se li va a aplicar el tipus de gravamen de zona ZEC:

S’ha de marcar la casella 00015 “entitat ZEC” de la pàgina 1 del Model 200, sense indicar que forma part d’un grup fiscal, és a dir, sense marcar els caràcters 00009 “entitat dominant de grup fiscal” o 00010 “entitat dependent de grup fiscal “inclosos en pàgina 1.

Aquesta declaració s’ha d’emplenar, únicament, amb dades relatives a la sucursal de la Zona Especial Canària d’entitats amb residència fiscal a Espanya, tant en les pàgines dedicades a balanç, compte de pèrdues i guanys i Estat de canvis en el patrimoni net, així com les dades relatives a la liquidació.

Quan es marqui el caràcter 00015 al formulari d’emplenament del model 200, Societats web 2018 obrirà una finestra perquè pugui indicar si l’entitat tributa també per consolidació fiscal. En el cas que la presentació de l’Impost sobre Societats es realitzi utilitzant un desenvolupament extern en lloc de Societats web, s’ha de fer ús d’un nou camp creat a l’efecte en el Disseny de Registre denominat “Entitat ZEC que pertany a grup fiscal”.

  1. Model 200 per la part de base imposable que no tributa al tipus especial i que aplicarà règim especial de consolidació:

S’han de marcar els caràcters 00009 “entitat dominant de grup fiscal” o 00010 “entitat dependent de grup fiscal”, segons sigui el cas, inclosos en pàgina 1 del Model 200, sense indicar que per la part de la sucursal de la Zona Especial Canària s’aplica el tipus de gravamen especial, és a dir, sense marcar la casella 00015 “entitat ZEC”.

Aquesta declaració s’ha d’emplenar, únicament, amb dades relatives a l’entitat que forma part d’un grup fiscal i que no són atribuïbles a la sucursal de la Zona Especial Canària, és a dir, s’han d’incorporar les dades relatives a la base imposable individual de l’entitat a efectes de la determinació de la base imposable del grup fiscal, tant en les pàgines dedicades a balanç, compte de pèrdues i guanys i Estat de canvis en el patrimoni net, així com les dades relatives a la liquidació de la part que aplicarà el règim de Consolidació fiscal.

Nota conjunta dels Departaments de Gestió Tributària i Inspecció Financera i Tributària – Maig 2019

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies