NOTA PRESTACIONS MATERNITAT/PATERNITAT EXEMPTES – WEB AEAT

El web de l’AEAT publica, en l’apartat NOVETATS, la següent informació d’interès:

 

02-01-19 Nota sobre l’emplenament de les prestacions/retribucions de maternitat/paternitat exemptes

NOTA – INSTRUCCIONS D’EMPLENAR EL MODEL 190 EN RELACIÓ AMB LES PRESTACIONS / RETRIBUCIONS PER MATERNITAT / PATERNITAT EXEMPTES.

Amb l’objectiu que la informació fiscal corresponent a l’exercici 2018 sigui correcta, i que, per tant, els contribuents obtinguin dades fiscals útils, s’han de tenir en consideració les següents instruccions a l’hora d’emplenar el model 190:

S’ha creat una nova subclau L.27 corresponent a prestacions / retribucions per maternitat o paternitat exemptes de l’IRPF.

Aquesta nova subclau és resultat:

  • De la sentència del Tribunal Suprem, nombre 1462/2018, que ha establert com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat satisfetes per la Seguretat Social estan exemptes de l’IRPF.
  • De la modificació de l’article 7.h) de la Llei 35/2006 introduïda pel Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral.

Per tant, es van a incloure en aquesta nova subclau L.27 únicament les prestacions / retribucions per maternitat o paternitat exemptes satisfetes al llarg de tot l’exercici 2018 (encara que hagin estat sotmeses a retenció) per les següents entitats pagadores:

  • La Seguretat Social.
  • Les Mutualitats de Previsió Social que actuen com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social esmentat, sempre que es tracti de prestacions en situacions idèntiques a les previstes per la Seguretat Social per als professionals integrats en el règim especial, i amb el límit de l’import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social per tals conceptes.
  • En el cas dels empleats públics no integrats en el règim general de la Seguretat Social, estarà exempta la retribució / prestació percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat a què es refereixen les lletres a), b) ic) de l’ article 49 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre o la reconeguda per la legislació específica que li sigui aplicable per situacions idèntiques a les previstes anteriorment, i amb el límit de l’import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social per tals conceptes.
  • També s’inclouran les prestacions públiques per maternitat percebudes de les Comunitats Autònomes o entitats locals.

S’ha de tenir en compte que en aquesta subclau L.27 només han de reflectir les prestacions per maternitat o paternitat en els termes anteriorment indicats. La resta de prestacions exemptes incloses en la lletra h) de l’article 7 de la Llei de l’IRPF s’han de consignar en la subclau L.08.

Emplenament de les prestacions / retribucions per maternitat o paternitat exemptes:

Donada la seva consideració, durant una part de l’exercici 2018, com a retribucions subjectes i no exemptes (fins a la data de publicació de la sentència del Tribunal Suprem 1462/2018 ia la modificació introduïda en l’article 7.h) de la Llei 35/2006 de l’ IRPF), aquestes retribucions poden haver estat sotmeses a retenció a compte de l’IRPF. Per això, de forma excepcional, respecte de l’exercici 2018, aquesta subclau L.27, admetrà consignar en el camp corresponent a “Retencions practicades”, els imports retinguts fins a aquest moment.

També es poden consignar en el camp corresponent a les “Despeses deduïbles”, les cotitzacions socials, en la part que hagin estat satisfetes pel treballador, associades a l’esmentada prestació per maternitat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies