NOTA PRESTACIONS MATERNITAT/PATERNITAT EXEMPTES – WEB AEAT

El web de l’AEAT publica, en l’apartat NOVETATS, la següent informació d’interès:

 

02-01-19 Nota sobre l’emplenament de les prestacions/retribucions de maternitat/paternitat exemptes

NOTA – INSTRUCCIONS D’EMPLENAR EL MODEL 190 EN RELACIÓ AMB LES PRESTACIONS / RETRIBUCIONS PER MATERNITAT / PATERNITAT EXEMPTES.

Amb l’objectiu que la informació fiscal corresponent a l’exercici 2018 sigui correcta, i que, per tant, els contribuents obtinguin dades fiscals útils, s’han de tenir en consideració les següents instruccions a l’hora d’emplenar el model 190:

S’ha creat una nova subclau L.27 corresponent a prestacions / retribucions per maternitat o paternitat exemptes de l’IRPF.

Aquesta nova subclau és resultat:

  • De la sentència del Tribunal Suprem, nombre 1462/2018, que ha establert com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat satisfetes per la Seguretat Social estan exemptes de l’IRPF.
  • De la modificació de l’article 7.h) de la Llei 35/2006 introduïda pel Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral.

Per tant, es van a incloure en aquesta nova subclau L.27 únicament les prestacions / retribucions per maternitat o paternitat exemptes satisfetes al llarg de tot l’exercici 2018 (encara que hagin estat sotmeses a retenció) per les següents entitats pagadores:

  • La Seguretat Social.
  • Les Mutualitats de Previsió Social que actuen com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social esmentat, sempre que es tracti de prestacions en situacions idèntiques a les previstes per la Seguretat Social per als professionals integrats en el règim especial, i amb el límit de l’import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social per tals conceptes.
  • En el cas dels empleats públics no integrats en el règim general de la Seguretat Social, estarà exempta la retribució / prestació percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat a què es refereixen les lletres a), b) ic) de l’ article 49 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre o la reconeguda per la legislació específica que li sigui aplicable per situacions idèntiques a les previstes anteriorment, i amb el límit de l’import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social per tals conceptes.
  • També s’inclouran les prestacions públiques per maternitat percebudes de les Comunitats Autònomes o entitats locals.

S’ha de tenir en compte que en aquesta subclau L.27 només han de reflectir les prestacions per maternitat o paternitat en els termes anteriorment indicats. La resta de prestacions exemptes incloses en la lletra h) de l’article 7 de la Llei de l’IRPF s’han de consignar en la subclau L.08.

Emplenament de les prestacions / retribucions per maternitat o paternitat exemptes:

Donada la seva consideració, durant una part de l’exercici 2018, com a retribucions subjectes i no exemptes (fins a la data de publicació de la sentència del Tribunal Suprem 1462/2018 ia la modificació introduïda en l’article 7.h) de la Llei 35/2006 de l’ IRPF), aquestes retribucions poden haver estat sotmeses a retenció a compte de l’IRPF. Per això, de forma excepcional, respecte de l’exercici 2018, aquesta subclau L.27, admetrà consignar en el camp corresponent a “Retencions practicades”, els imports retinguts fins a aquest moment.

També es poden consignar en el camp corresponent a les “Despeses deduïbles”, les cotitzacions socials, en la part que hagin estat satisfetes pel treballador, associades a l’esmentada prestació per maternitat.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies