CONSULTES PROGRAMA INFORMA AEAT – OCTUBRE 2019

El Programa INFORMA de l’AEAT ha incorporat, al llarg d’OCTUBRE 2019, les següents Consultes d’interès:

 

CONSULTES PROGRAMA INFORMA AEAT OCTUBRE 2019

Impost de la Renda de les Persones Físiques.

141952-QUANTITATS REBUDES PELS EX-EUROPARLAMENTARIS

Les quantitats percebudes pels ex-europarlamentaris que tinguessin aquesta condició abans de juliol de 2009 i que procedeixen del sistema de pensió complementària, de caràcter voluntari, tributaran d’acord amb la naturalesa jurídica de les rendes, és a dir, una tercera part de la quantitat rebuda, en tenir el seu origen en les aportacions realitzades per l’eurodiputat, és un rendiment del capital mobiliari i les altres dues terceres parts de la quantitat percebuda, en tenir el seu origen en les aportacions realitzades pel Parlament Europeu, són rendiments del treball.

 

141940-OBLIGACIONS COMPTABLES: EMPRESARIS ESTIMACIÓ DIRECTA DES DE 1/1/2019

Els contribuents, si fan activitats empresarials de caràcter mercantil i determinen el seu rendiment per la modalitat normal del mètode d’estimació directa estan obligats a portar comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç. Quan l’activitat empresarial no tingui caràcter mercantil o determinin el rendiment net per la modalitat simplificada del mètode d’estimació directa, han de portar llibre de registre de vendes i ingressos, de compres i despeses i de béns d’inversió.

 

141941-OBLIGACIONS COMPTABLES: PROFESSIONALS ESTIMACIÓ DIRECTA DES DE 1/1/2019

Quan els contribuents exerceixin activitats professionals el rendiment es determini pel mètode d’estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats, encara en el cas que portin comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, estaran obligats a portar llibre registre d’ingressos, de despeses, de béns d’inversió i de fons i bestretes.

 

 

Impost sobre el Valor Afegit.

141933-ESPECTACLES ESPORTIUS: CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS I ENTRADA

Tributació de la cessió d’instal·lacions per a la celebració d’espectacles esportius i de l’entrada als mateixos.

 

141983-OPERACIONS FINANCERES: MEDIACIÓ TARGETES CRÈDIT

Exempció de l’activitat realitzada per una entitat mercantil, consistent en la prestació de serveis d’intermediació per a la contractació de targetes de crèdit.

 

141977-COMISSIÓ DE COMPRA: LLIURAMENTS AMB AJORNAMENT DE PAGAMENT

Esdevenc en els lliuraments de béns realitzades per una entitat majorista (comissionista de compres) en favor dels seus clients minoristes, en virtut de contractes de comissió de compra.

 

141960-PERSONALITZACIÓ ARTICLES VENUTS

Aplicació del règim del recàrrec d’equivalència a la venda d’articles de reclam i regal publicitari en què el comerciant escau, amb els seus propis mitjans, al serigrafiat, impressió o gravat dels productes amb el nom escollit pels seus clients.

 

141965-SOCIETAT DEPENDENT INACTIVA PERÒ NO DISSOLTA

Si una societat dependent que està inactiva, però no dissolta, ha de quedar exclosa de l’aplicació del règim especial del grup d’entitats.

 

Impost sobre Societats.

141978-IMPUTACIÓ TEMPORAL. FACTURA REBUDA AMB ANTERIORITAT A la PRESTACIÓ DEL SERVEI

L’imputació temporal d’una despesa, derivat del contracte de publicitat, s’ha de fer en el període impositiu en què es rebi el corresponent servei, és a dir, en aquell en el qual es publica l’anunci.

 

141976-DESPESES DEDUÏBLES. PROHIBICIÓ DE SUBARRENDAMENT I CONTRACTE DE COMODAT

Les despeses incorregudes per l’entitat relatius a l’arrendament de la nau industrial seran fiscalment deduïbles sempre que compleixin els requisits en termes d’inscripció comptable, meritació, justificació documental i en la mesura que no tinguin la consideració de despesa fiscalment no deduïble d’acord amb el que estableix l’article 15 de la LIS.

 

141820-REDUCCIÓ A LA BASE IMPOSABLE. DOTACIÓ RESERVA DE CAPITALITZACIÓ

La reserva de capitalització dotada formarà part dels fons propis existents a l’inici i al final de l’exercici de la mateixa manera que la resta de partides integrants de tals fons propis a efectes de determinar el seu increment i posterior manteniment.

 

141979-REDUCCIÓ A LA BASE IMPOSABLE. RESERVA DE CAPITALITZACIÓ. APLICACIÓ PERCENTATGE A PART DE L’INCREMENT DE FONS PROPIS

És possible que es pugui prendre un increment de fons propis inferior al determinat d’acord amb el que estableix l’article 25 de la LIS, sobre el qual s’aplicaria el percentatge del 10% per a determinar l’import de la reducció.

 

141974-PERÍODE IMPOSITIU. EXTINCIÓ D’UNA ENTITAT ACORDADA PER ACTE JUDICIAL

El període impositiu conclou quan la societat s’extingeixi, la data serà la data en què s’inscrigui en el Registre Mercantil seva extinció i cancel·lació, els efectes de la inscripció d’aquests actes es retrotreuen a la data de l’assentament de presentació de l’escriptura que els documenta.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies