CONSULTES PROGRAMA “INFORMA” AEAT – OCTUBRE 2018 – IRPF, IS i IVA

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica, amb data 6-11-18, les següents NOVETATS incorporades al Programa INFORMA, en relació amb l’IRPF, l’IS i l’IVA.

 

IRPF

La sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 ha establert que la prestació per maternitat pagada per la Seguretat Social estarà exempta en virtut de l’article 7.h) de la LIRPF que disposa que estaran exemptes les prestacions públiques per naixement, part adopció múltiple , fills a càrrec i orfandat.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

L’article 107 de la LIS regula entre els requisits que s’exigeixen per poder aplicar el règim fiscal de les ETVE la prohibició que aquestes entitats tinguin la consideració d’entitats patrimonials. La tresoreria com les inversions financeres passives que no procedeixen de la transmissió d’elements patrimonials, sinó fonamentalment de dividends percebuts d’una societat estrangera es consideren com a elements no afectes a l’hora de determinar si l’entitat té o no la consideració d’entitat patrimonial.

En el període impositiu en què encara no s’hagi produït el lliurament dels instruments de patrimoni, la despesa de personal comptabilitzat per l’entitat per aquest concepte, no serà fiscalment deduïble, havent practicar un ajustament positiu al resultat comptable per calcular la base imposable . En el període impositiu en què es produeixi el lliurament dels instruments de patrimoni de la matriu, la despesa comptable abans referit, que prèviament no havia estat fiscalment deduïble, serà deduïble.

La reserva de capitalització és una reserva legal i, per tant, no s’ha de considerar a l’efecte de la determinació dels fons propis a l’inici i tancament del període impositiu.

La participació en el capital d’altres entitats no sembla que pugui constituir en cap cas l’objecte social o la finalitat que persegueixi una entitat sense ànim de lucre, de manera que la renda derivada de la donació rebuda estaria subjecta i no exempta a l’Impost sobre Societats.

Una entitat que desenvolupa l’activitat d’arrendament d’indústria de manera continuada en compliment del seu objecte social determinaria la realització d’una activitat econòmica i, per tant, sobre les rendes procedents d’aquest arrendament no procediria practicar retenció.

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

Subjecció de les subvencions rebudes d’una comunitat autònoma per una concessionària, per cobrir el dèficit d’explotació del servei de transport urbà col·lectiu. Existència o no de distorsió significativa de la competència.

Entre els ingressos de la fundació es troben subvencions percebudes de la Comunitat Autònoma, les quals han autoritzar per a un projecte determinat, per tal de desenvolupar programes d’actuació. Consideració o no com subvencions vinculades al preu.

Un proveïdor modifica la base imposable per impagament del seu client empresari, mitjançant l’emissió d’una factura rectificativa. Després d’esgotar la via judicial s’ha emès sentència condemnant al client al pagament de la factura. Si després del cobrament procedeix modificar a l’alça la base imposable de l’operació.

Exempció del servei consistent en l’escriptura de textos per a la seva inserció en blocs i xarxes socials (Twitter i Facebook).

Localització dels serveis prestats a una empresa resident en un país tercer consistents en la gestió de xarxes socials.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies