CONSULTES INCORPORADES AL PROGRAMA INFORMA DE L’AEAT AL JUNY DE 2019

El web de l’AEAT (www.agenciatributaria.gob.es) publica les consultes incorporades en el Programa INFORMA durant el mes de JUNY de 2019, en relació amb l’IRPF, l’Impost sobre SOCIETATS i l’IVA.

 

IRPF – Novetats publicades al INFORMA durant el mes de juny

Per a la quantificació del volum d’ingressos s’han de tenir en compte els ingressos corresponents a totes les operacions realitzades del contribuent. Per tant, dins del volum d’ingressos s’inclouran l’import de la venda total de tabac de tabac realitzat a través de màquina expenedora doncs aquestes vendes es realitzen per compte i risc de l’empresari.

En els casos en què el contribuent, després de la resolució del contracte de treball, torneu a treballar per la mateixa empresa o li presti serveis, encara que sigui mitjançant un contracte mercantil, no serà procedent l’aplicació de la reducció del 30 per cent que preveu l’article 18.2 LIRPF per als rendiments del treball obtinguts de manera notòriament irregular en el temps a les quantitats percebudes per resolució de mutu acord de la relació laboral.

IMPOST SOBRE SOCIETATS – Novetats introduïdes al INFORMA durant el mes de juny

Una entitat de recent creació, amb residència fiscal a Espanya i participada per persones físiques residents comunitaris no espanyols, que va tenir com a activitat principal la reforma d’habitatges per a la seva posterior venda podrà aplicar el tipus reduït del 15% previst per a entitats de nova creació.

És el fons econòmic i jurídic de l’operació materialitzat en els termes que cada contracte específic incorpori, respecte a les limitacions que afecten la transmissió dels riscos i beneficis associats al dret d’ús, els que caracteritzen l’operació com venda o arrendament.

El dret de compensació de bases imposables negatives no es veu afectat pel fet que una entitat que tingui la consideració d’entitat patrimonial posteriorment passi a desenvolupar activitats econòmiques, sempre que no incorri en les circumstàncies que donin lloc a l’aplicació de l’apartat quart de l’article 26 LIS.

IVA – Novetats publicades al INFORMA durant el mes de juny

Tributació d’un centre d’ensenyament que exerceix com a centre examinador autoritzat per a l’obtenció d’un títol d’anglès expedit per una entitat britànica.

Aplicació de la no subjecció de l’article 7.8º LIVA als serveis prestats per un Consorci a les Universitats integrades en el mateix.

Subjecció de la subvenció anual fixa percebuda d’un Ajuntament per una Associació sense ànim de lucre que organitza un festival literari.

Tipus impositiu aplicable als fertilitzants en diferents presentacions.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies