COM SER GESTOR ADMINISTRATIU

Per adquirir la condició de Gestor Administratiu es requereix:

  • Ser espanyol o estranger resident a Espanya de país que concedeixi reciprocitat de títols i categories.
  • Ser major d’edat.
  • No haver estat condemnat a penes que inhabilitin per a l’exercici de funcions públiques.
  • Superar les proves d’accés que s’exigeixin o el Màster Universitari Oficial en Gestió Administrativa, reconegut per el Consell General de Col·legis Oficials de Gestors Administratius d’Espanya.
  • Sol·licitar el títol de gestor administratiu.
  • Estar incorporat a qualsevol dels Col·legis Professionals de Gestors Administratius.

PROVES D’ACCÉS A LA PROFESSIÓ DE GESTOR ADMINISTRATIU 2018

El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el passat divendres 25 de maig, la resolució de la Secretaria d’Estat de Funció Pública del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per la qual es convoquen noves proves d’accés a la professió de Gestor Administratiu.

Podran concórrer els qui reuneixin, entre altres, els següents requisits: ser major d’edat i estar en possessió d’algun dels següents títols: Llicenciat en Dret; Llicenciat en Ciències Econòmiques; Llicenciat en Ciències Empresarials; Llicenciat en Ciències Polítiques.

Així mateix, podran concórrer els alumnes que hagin superat un Màster Universitari adscrit a la branca del coneixement de les Ciències Socials i Jurídiques i vinculat a l’àmbit disciplinar d’alguna de les llicenciatures requerides per l’Estatut Orgànic de la Professió; un grau en el procés de verificació del qual, la Universitat hagi declarat específicament que aquests estudis de Grau substitueixen una de les llicenciatures especificades anteriorment, o posseir una titulació universitària oficial obtinguda en altres estats que acrediti la seva equivalència al nivell MECES 3 i la seva homologació respecte a alguna de les titulacions anteriors.

Les sol·licituds s’hauran d’emplenar i remetre en el termini de dos mesos des de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOE, és a dir, fins el 25 de juliol (inclòs).

La sol·licitud per presentar-se a les proves, pot tramitar-se de manera automàtica a través del registre d’aspirants de la pàgina web del Consell General de Col·legis de Gestors Administratives, des d’on es pot descarregar també la instància.

Amb posterioritat a aquesta data, al BOE es publicarà una Resolució anunciant les llistes provisionals d’admesos i exclosos, així com la data i lloc de celebració d’aquestes proves.

Si vols ser Gestor Administratiu, presenta’t a les proves d’accés a la professió 2018.

El Col·legi de Gestors Administratius de Balears t’ajuda a preparar l’examen.
Informa’t al nostre Col·legi o a comunicacio@colgestors.com

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies