CONSELL MINISTRES 15-03-19 – ACORD DE FISCALITAT AMB REGNE UNIT EN RELACIÓ AMB GIBRALTAR

El Consell de Ministres del passat 15-03-19 (veure referència íntegra en http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190315.aspx) incorpora el següent Acord d’interès:   Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat ACORD pel qual s’aprova la signatura “ad referendum” de l’Acord Internacional en matèria de fiscalitat i protecció dels interessos financers entre el Regne d’Espanya i el…

BOE 16-03-19

El BOE de dissabte, 16-03-19, publica la següent disposició d’interès:   I. Disposicions generals CAP DE L’ESTAT Contractes de crèdit immobiliari Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. PDF (BOE-A-2019-3814 – 71 pàgs. – 1.311 KB)  Altres formats Enllaços: https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3814.pdf https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3814

BOE 2 i 5-03-19

El BOE de dissabte, 2-03-19, publica les següents disposicions d’interès:   I. Disposicions generals CAP DE L’ESTAT Codi Penal Llei Orgànica 2/2019, d’1 de març, de modificació de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, en matèria d’imprudència en la conducció de vehicles de motor o…

LLEI ORGÀNICA 1/19 – MODIFICACIÓ DEL CODI PENAL

Es remet, en annex, document elaborat en relació amb la Llei Orgànica 1/2019, de modificació del Codi Penal, publicada al BOE del passat 21-02-19, en què es presenten les redaccions comparades, en paral·lel, dels articles afectats.

PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI I DUANER – 2019

El BOE de 17-01-19 publica el PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI I DUANER – 2019   MINISTERI D’HISENDA Control tributari i duaner Resolució de 11 de gener de 2019, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari…

BOE 7-01-19

El BOE de 7-01-19 publica la següent disposició d’interès:   I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Tributs. Gestió informatitzada Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Direcció general de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’estén la col·laboració social a la presentació per via telemàtica de les sol·licituds de…

CONSELL DE MINSTRES 21-12-18

El Consell de Ministres de 21-12-18 ha aprovat, entre altres qüestions, les següents referències d’interès: Hisenda REIAL DECRET pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de deduccions en la quota diferencial per…

RDL 17/2018 – MODIFICACIÓ TRLITP i AJD

El BOE de divendres, 9 de novembre de 2018, publica la següent disposició d’interès:   Disposicions generals CAP DE L’ESTAT Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats Reial Decret llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions…

BOE 31-10-18

El BOE de 31-10-18 publica les següents disposicions d’interès: I. Disposicions generals MINISTERI D’HISENDA Impostos especials Ordre HAC / 1147/2018, de 9 d’octubre, per la qual s’aproven les normes de desplegament del que disposen els articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels impostos especials aprovat pel Reial Decret…

RDL 16/2018 – BOE 27.10.18

El BOE de 27-10-18, publica la següent disposició d’interès:   CAP DE L’ESTAT Mesures urgents Reial decret llei 16/2018, de 26 d’octubre, pel qual s’adopten determinades mesures de lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies en relació amb les embarcacions utilitzades. PDF (BOE-A-2018-14747 – 7 págs. – 201 KB) Enllaços: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14747…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies