RESOLUCIONS TEAC

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) publica les següents Resolucions d’interès:

Criteri 1 de la resolució 00776/2015/00/00 del 16/01/2018
Impost sobre societats. Comprovació de la situació tributària d’una Agrupació d’Interès Econòmic (AIE). Abast de la legitimitat dels socis partícips per a impugnar. – El dret que el RGAT reconeix als socis per oposar els motius d’oposició que considerin oportuns no pot exercir una vegada que la regularització practicada a l’AIE hagi assolit fermesa. Criteri reiterat.

Criteri 1 de 2 de la resolució: 00776/2015/00/00
Qualificació: Doctrina
Unitat resolutòria: Vocalia Desena
Data de la resolució: 16/01/2018

Assumpte:
Impost sobre societats. Comprovació de la situació tributària d’una Agrupació d’Interès Econòmic (AIE). Abast de la legitimitat dels socis partícips per a impugnar.

Criteri:
El dret que el RGAT reconeix als socis per oposar els motius d’oposició que considerin oportuns no pot exercir una vegada que la regularització practicada a l’AIE hagi assolit fermesa.

Criteri reiterat.

Criteri 2 de la resolució 00776/2015/00/00 del 16/01/2018
Societats. Deducció per esdeveniments d’excepcional interès. Base de la deducció en el cas de Caixes d’Estalvis. – S’exclouen de la base de la deducció les despeses i inversions de l’obra beneficosocial de les caixes d’Ahorros.Aunque a la norma no es preveu una incompatibilitat explícita, això es desprèn d’una interpretació sistemàtica de les normes: art. 24 TRLIS, art. 27…

Criteri 2 de 2 de la resolució: 00776/2015/00/00
Qualificació: Doctrina
Unitat resolutòria: Vocalia Desena
Data de la resolució: 16/01/2018 

Assumpte:
I. Societats. Deducció per esdeveniments d’excepcional interès. Base de la deducció en el cas de Caixes d’Estalvis.

Criteri:
S’exclouen de la base de la deducció les despeses i inversions de l’obra beneficosocial de les caixes d’estalvis.
Encara que en la norma no preveu una incompatibilitat explícita, això es desprèn d’una interpretació sistemàtica de les normes: art. 24 TRLIS, art. 27 Llei 49/2002, Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, Norma 41.
Aquest criteri ha estat acollit a SAN, confirmada per STS de 20/07/2002 (rec. Cas. 5001/1997).

RES TEAC 00776-2015-00-00, de 16-01-18

 

Criteri 1 de la resolució 03516/2014/00/00 del 14/12/2017
IVA. Quotes suportades deduïbles. Principi d’íntegra regularització. – En paraules del TS, quan un contribuent es veu sotmès a una comprovació per la Inspecció i es regularitza la situació, per evitar un perjudici greu a l’obligat, procedeix atendre a tots els components del tribut que es regularitza, no només el que pot ser perjudicial a aquest, sinó també el favorable (fins i tot en supòsits…

Criteri 1 de 2 de la resolució: 03516/2014/00/00
Qualificació: Doctrina
Unitat resolutòria: Vocalia Cinquena
Data de la resolució: 14/12/2017 

Assumpte:
IVA. Quotes suportades deduïbles. Principi d’íntegra regularització.

Criteri:
En paraules del TS, quan un contribuent es veu sotmès a una comprovació per la Inspecció i es regularitza la situació, per evitar un perjudici greu a l’obligat, procedeix atendre a tots els components del tribut que es regularitza, no només el que pot ser perjudicial a aquest, sinó també el favorable (fins i tot en supòsits en què es concloïa que s’havia produït simulació per diverses entitats d’un grup, el TS reconeix que és procedent la devolució de l’IVA derivat de l’anul·lació de les quotes d’IVA repercutides de forma indeguda , Sentència de 25 d’octubre de 2015, recurs 3857/2013).

D’acord amb la jurisprudència del TS, en els casos en què el destinatari d’unes operacions (hem de considerar fins i tot en el cas que aquestes operacions siguin inexistents) hagués deduït l’import de les quotes d’IVA de forma indeguda (així quan les quotes van ser repercutides improcedentment, per la causa que fos) i es vegi sotmès a una actuació inspectora de regularització, la Inspecció no pot limitar-se a no admetre la deducció de les quotes indegudament repercutides, i practicar liquidació perquè obligat tributari que està sent objecte de comprovació que va ser destinatari de la repercussió de les quotes de l’impost ingressi de nou aquestes quotes indegudament deduïdes i interessos de demora i posteriorment, restablerta la situació, instar la devolució de l’ingrés indegut, sinó que l’Administració tributària ha d’adoptar la solució més favorable per a l’interessat, que eviti una duplicitat impositiva i el consegüent enriquecim ent per part de l’Administració, havent d’efectuar les actuacions de comprovació necessàries per determinar si efectivament té dret a la devolució de les quotes indegudament repercutides, regularitzant de forma íntegra la situació del reclamant respecte a l’IVA, garantint així la neutralitat de l’impost.

No consta en l’acord impugnat cap pronunciament pel que fa al dret a la devolució a favor de l’obligat tributari comprovat de les quotes indegudament repercutides, ans al contrari, exigeix ​​que l’acte sigui ferm perquè l’interessat insti la devolució de les quotes, per la qual que d’acord amb la jurisprudència i els criteris establerts pel TS, la solució adoptada per l’Administració tributària és contrària al principi de proporcionalitat i neutralitat de l’IVA. És a dir, si bé és correcta la regularització de l’oficina gestora en tant que l’adquirent no podia deduir les quotes, en realitat va suportar la repercussió, per la qual cosa practicar liquidació perquè ingressi de nou les quotes indegudament deduïdes més els interessos de demora, independentment de la regularització sobre la no deducció legal de les quotes, no pot considerar raonable pels greus perjudicis que s’ocasionen a l’obligat tributari objecte de comprovació tributària i condueix a una situació improcedent, amb el consegüent perjudici per a qui va suportar les quotes, quant comporta una doble tributació per unes mateixes operacions que només pot ser reparada si al final s’aconsegueix la devolució de l’IVA.

La inspecció va deure, a més de determinar la inexistència del dret a la deducció de les quotes suportades, reflectir la improcedència de la repercussió de les quotes d’IVA, i acordar si efectivament el reclamant té dret a la devolució de l’IVA indegudament repercutit, regularitzant així la situació respecte a l’IVA, de manera que, en no quedar acreditat en l’expedient que el reclamant no té dret a la devolució de les quotes indegudament repercutides, s’acorda confirmar la regularització practicada, no procedint exigibilitat de quota alguna en la mesura que no excedeixi de la que va ser suportada pel reclamant.

Reitera criteri de RG 00/03545/2011 (2015.02.19)

En sentit similar RG 00/02078/2011/00/00 (2014.10.23). Respecte del reconeixement del dret a la regularització íntegra, però amb peculiaritats relacionades amb l’IVA en les importacions.

 

Criteri 2 de la resolució 03516/2014/00/00 del 14/12/2017
Infraccions i sancions. Deixar d’ingressar per deduir quotes improcedents (inexistència d’activitat a la qual es afecten les quotes suportades). Regularització íntegra aplicada pel TEAC. – El fet d’haver-se admès en aquesta resolució que la Inspecció va haver de procedir a la regularització íntegra per determinar el dret de l’obligat tributari a obtenir la devolució de l’IVA ingressat de…

Criteri 2 de 2 de la resolució: 03516/2014/00/00
Qualificació: Doctrina
Unitat resolutòria: Vocalia Cinquena
Data de la resolució: 14/12/2017

Assumpte:
Infraccions i sancions. Deixar d’ingressar per deduir quotes improcedents (inexistència d’activitat a la qual es afecten les quotes suportades). Regularització íntegra aplicada pel TEAC.

Criteri:
El fet d’haver-se admès en aquesta resolució que la Inspecció va haver de procedir a la regularització íntegra per determinar el dret de l’obligat tributari a obtenir la devolució de l’IVA ingressat de forma indeguda, no exclou la possibilitat de sancionar per la conducta regularitzada (deduir improcedent unes quotes que van donar lloc a una liquidació amb resultat a ingressar a favor de la Hisenda Pública), ja que caldrà analitzar la conducta de l’obligat tributari en si mateixa per determinar si és possible imposar sanció per ella, amb independència que en l’Acord dictat per la Inspecció i impugnat en aquesta via economicoadministrativa la quantitat a ingressar hagi de minorar pel dret de l’entitat a obtenir la devolució de l’IVA ingressat de forma indeguda, en la forma exposada en la resolució.

S’ha confirmat la regularització practicada i el subjecte passiu en el període objecte de regularització, i com a conseqüència de la mateixa, va haver d’ingressar a la Hisenda Pública el resultat d’aquesta regularització que aquest TEAC confirma. El resultat era a favor de la Hisenda Pública i suposava l’existència d’un ingrés efectiu. Una qüestió diferent és que, un cop determinada la quantitat a ingressar a favor de la Hisenda Pública (líquida i exigible), aquest TEAC consideri que no procedeix aquesta exigibilitat com a conseqüència de la procedència de la devolució d’unes quotes que van ser suportades indegudament, un cop comprovats que concorren els requisits i condicions necessaris per a procedir a aquesta devolució (tot i que en aquest cas, a la vista de la inactivitat de l’òrgan gestor, aquest TEAC consideri que no ha quedat acreditat en l’expedient que el reclamant no tenia dret a la devolució de les quotes indegudament repercutides).

RES TEAC 03516-2014-00-00, de 14-12-17

 

Criteri 1 de la resolució 03017/2014/00/00 del 25/01/2018
Devolució a no establerts. Requeriments. Procediment de devolució derivat de la normativa de l’impost. Sol·licitud de documentació diferent a l’establerta per al aquest procediment. – L’exigència de la documentació o de la informació que es precisa en els articles 119 i 119 bis de la LIVA i 31 i 31 bis del RIVA per part de l’òrgan gestor en el si del procediment de devolució no …

Criteri 1 de 1 de la resolució: 03017/2014/00/00
Qualificació: Doctrina
Unitat resolutòria: Vocalia Cinquena
Data de la resolució: 25/01/2018 

Assumpte:
IVA. Devolució a no establerts. Requeriments. Procediment de devolució derivat de la normativa de l’impost. Sol·licitud de documentació diferent a l’establerta per al aquest procediment.

Criteri:
L’exigència de la documentació o de la informació que es precisa en els articles 119 i 119 bis de la LIVA i 31 i 31 bis del RIVA per part de l’òrgan gestor en el si del procediment de devolució no altera la naturalesa del procediment seguit de devolució derivada de la normativa de l’impost (la regulació general es troba en els arts 124 a 127 de la LGT). Ara bé, quan en el requeriment es demana més documentació o major informació que l’assenyalada en els preceptes anteriors, d’acord amb la LGT estem alterant el procediment d’ofici, que serà ara de comprovació limitada, en el qual s’exigeix ​​sempre el tràmit de audiència a l’interessat.

La seva absència és motiu d’anul·lació de l’acte dictat per l’òrgan gestor i de retroacció de les actuacions al moment immediatament anterior a aquest tràmit.

Reitera Criteri de RG 00/00758/2014 (2017.07.20)

En sentit similar RG 00/08655/2012 (2015.09.22) i RG 00/02334/2012 (2015.09.22), si bé referits a actuacions que suposen de fet una activitat comprovadora que implica la necessitat del tràmit d’ audiència.

Criteri relacionat en RG 00/04415/2009 (28-09-2011), sobre la finalització del procediment de devolució per inici d’un procediment de comprovació limitada.

RES TEAC 03017-2014-00-00, de 25-01-18

 

Criteri 1 de la resolució 05905/2014/00/00 del 25/01/2018
IVA. Infraccions i sancions. Emissió de factures amb dades falses o falsejades. Art 201 LGT. Tipus infractor. Àmbit subjectiu: aplicació del tipus a persones a no tenen la consideració d’empresaris o professionals i que han emès les factures. Aplicació de la doctrina del TC en sentència de 25 de juny de 2015, núm 146/2015, rec d’empara 6280/2012. – El tipus infractor de l’Art. 201 LGT abasta la infracció…

Criteri 1 de 1 de la resolució: 05905/2014/00/00
Qualificació: Doctrina
Unitat resolutòria: Vocalia Cinquena
Data de la resolució: 25/01/2018 

Assumpte:
LGT. IVA. Infraccions i sancions. Emissió de factures amb dades falses o falsejades. Art 201 LGT. Tipus infractor. Àmbit subjectiu: aplicació del tipus a persones a no tenen la consideració d’empresaris o professionals i que han emès les factures. Aplicació de la doctrina del TC en sentència de 25 de juny de 2015, núm 146/2015, rec d’empara 6280/2012.

Criteri:
El tipus infractor de l’Art. 201 LGT abasta la infracció que poden cometre els empresaris o professionals per emetre factures falses en l’exercici de la seva activitat, i també poden cometre la mateixa infracció els que no són empresaris o professionals però expedeixen factures pretenent ser-ho, sense realitzar cap activitat més enllà del seu simulació, sent aquestes factures falses.

La norma no tipifica com a sancionable determinada actuació per qui exerceixi una activitat empresarial o professional, sinó que el tipus infractor es delimita per referència a qualsevol incompliment de “les obligacions de facturació”. Atesa la definició del tipus establerta per la norma legal, no hi ha dubte que tan “incompliment de l’obligació de facturació” constitueix l’emissió de factures amb dades falses o falsejades, per qui exerceix una activitat empresarial o professional, com per qui realment no la exerceix, doncs ambdues actuacions vulneren els deures de facturació que aquella norma imposa als subjectes passius, siguin o no aquests empresaris o professionals.

Criteri relacionat en RG 00/00576/2014 (2017.07.20) sobre l’emissió com falses de la totalitat de les factures o d’un nombre parcial de factures.

Criteri relacionat en RG 00/05179/2008 (25-01-2011) sobre el tipus infractor en l’emissió de factures falses per empresaris o professionals i per particulars. Tant amb relació a la LGT 58/2003 com a la LGT 230/1963.

RES TEAC 05905-2014-00-00, de 25-01-18

 

Criteri 1 de la resolució 07586/2016/00/00 del 12/12/2017
Procediment de Valoració col·lectiva de caràcter general. Eficàcia dels valors cadastrals. Notificació individual. – Perquè els nous valors cadastrals tinguin efecte cal que es procedeixi a la notificació individual dels mateixos. A l’efecte de la seva eficàcia, la posada en coneixement de l’interessat de la liquidació de l’IBI no constitueix un acte de notificació del valor cadastral.

Criteri 1 de 1 de la resolució: 07586/2016/00/00
Qualificació: Doctrina
Unitat resolutòria: Vocalia Setena
Data de la resolució: 12/12/2017

Assumpte:
IBI. Procediment de Valoració col·lectiva de caràcter general. Eficàcia dels valors cadastrals. Notificació individual.

Criteri:
Perquè els nous valors cadastrals tinguin efecte cal que es procedeixi a la notificació individual dels mateixos. A l’efecte de la seva eficàcia, la posada en coneixement de l’interessat de la liquidació de l’IBI no constitueix un acte de notificació del valor cadastral.

Referències normatives:
RDLeg 1/2004 Text Refós Cadastre Immobiliari
29.5

RES TEAC 07586-2016-00-00, de 12-12-17

 

Criteri 1 de la resolució 02493/2017/00/00 del 31/01/2018
Procediment recaptatori. Mesures cautelars. Es planteja si cal que es donin les dues vessants, objectiva i subjectiva, en què pot dividir-se el risc recaptatori perquè pugui apreciar-la seva existència a fi de dictar mesures cautelars. Es concreta el tipus de comportaments reprotxables de l’obligat tributari i moments en què s’han posat de manifest al llarg de les diferents fases de la regularització i procediment de recaptació que poden conformar el vessant subjectiva del risc recaptatori.

Criteri 1 de 1 de la resolució: 02493/2017/00/00
Qualificació: Doctrina
Unitat resolutòria: Vocalia Dotzena
Data de la resolució: 31/01/2018

Assumpte: 
Procediment recaptatori. Mesures cautelars. Es planteja si cal que es donin les dues vessants, objectiva i subjectiva, en què pot dividir-se el risc recaptatori perquè pugui apreciar-la seva existència a fi de dictar mesures cautelars. Es concreta el tipus de comportaments reprotxables de l’obligat tributari i moments en què s’han posat de manifest al llarg de les diferents fases de la regularització i procediment de recaptació que poden conformar el vessant subjectiva del risc recaptatori.

Criteri:
1.- Perquè pugui apreciar-se l’existència de risc recaptatori a l’efecte de dictar les mesures cautelars que regula l’article 81 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, cal que concorrin les dues vessants, subjectiva i objectiva , d’aquell.

2.- El vessant subjectiva del risc recaptatori no ha de fundar-se exclusivament en comportaments reprotxables des del punt de vista recaptatori sinó que pot basar-se també en conductes (actuacions o omissions) posades de manifest en qualsevol fase o procediment tributari, sigui o no recaptatori , sense que sigui exigible per a permetre l’adopció de la mesura cautelar, que en tot cas s’hagi de tractar-se d’actuacions excepcionals o manifestament greus, com els són les trames de defraudació, factures falses o una evident ocultació.

Unificació de criteri.

RES TEAC 02493-2017-00-00, de 31-01-18

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies