PUBLICACIÓ RESOLUCIONS TEAC

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC publica les següents Resolucions d’interès

Criteri 1 de la resolució 05673/2017/00/00 del 16/01/2018

Contracte de compravenda sotmès a condició suspensiva, no existint traditio o lliurament de la possessió de les finques. Diferència amb el contracte d’opció de compra. Qualificació i imputació temporal de les quantitats percebudes a compte, quan finalment no es compleix la condició, el contracte esdevé per tant ineficaç i les quantitats queden en mans del comprador com indemnització pels danys i perjudicis causats.

Criteri 1 de 1 de la resolució: 05673/2017/00/00
Qualificació: Doctrina
Unitat resolutòria: Vocalia Dotzena
Data de la resolució: 16/01/2018

Assumpte: 

Contracte de compravenda sotmès a condició suspensiva, no existint traditio o lliurament de la possessió de les finques. Diferència amb el contracte d’opció de compra. Qualificació i imputació temporal de les quantitats percebudes a compte, quan finalment no es compleix la condició, el contracte esdevé per tant ineficaç i les quantitats queden en mans del comprador com indemnització pels danys i perjudicis causats.

Criteri: 

Esteim davant guanys patrimonials que no deriven de la prèvia transmissió d’un element patrimonial, havent d’integrar en la part general de la base imposable, del període impositiu en què té lloc l’incompliment de la condició suspensiva.

RES-TEAC-05673-2017-00-00-de-16-01-18


Criteri 1 de la resolució 04456/2014/00/00 del 14/12/2017
Infraccions i sancions. Art. 195.1 LGT. Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris aparents. Partides a compensar o deduir en la base o en la quota de declaracions futures, pròpies o de tercers. IVA. Partides a compensar declarades en un període respecte del qual l’Administració tributària va regularitzar, traslladant-se a períodes posteriors respecte dels quals l’Administració també regularitza imposant sanció per la totalitat del saldo a compensar (el generat en el període en què es regularitza i el procedent de l’ període anterior).

Criteri 1 de 1 de la resolució: 04456/2014/00/00
Qualificació: Doctrina
Unitat resolutòria: Vocalia Cinquena
Data de la resolució: 14/12/2017

Assumpte: 

Infraccions i sancions. Art. 195.1 LGT. Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris aparents. Partides a compensar o deduir en la base o en la quota de declaracions futures, pròpies o de tercers. IVA. Partides a compensar declarades en un període respecte del qual l’Administració tributària va regularitzar, traslladant-se a períodes posteriors respecte dels quals l’Administració també regularitza imposant sanció per la totalitat del saldo a compensar (el generat en el període en què es regularitza i el procedent de l’ període anterior).

Criteri: 

Pot constituir infracció tributària, d’acord amb l’Art. 195.1 de la LGT la consignació de partides a compensar d’IVA pendents d’aplicació en períodes posteriors, que no s’ajusten a les inicialment declarades, en les declaracions immediatament següents a la forma recollida en la LIVA (fins que l’import es compensi totalment o s’obtingui la seva devolució), sempre que no hagi estat sancionat en la declaració primera en què es va originar el saldo a compensar.

En canvi, en el cas que l’import falsejat o inexacte del saldo a compensar pendent d’aplicació en períodes futurs es degui al fet que aquest saldo a compensar es autoliquidar incorrectament en el període origen de la mateixa, la infracció tributària per determinar incorrectament el saldo a compensar traslladar a períodes posteriors, s’ha de sancionar en el període origen en què es autoliquidar incorrectament aquest saldo a compensar.

Per això quan el saldo a compensar es va generar en un període (trimestral o mensual) no es pot entendre comesa per aquest import la infracció tipificada en l’Art. 195.1 de la LGT en el període immediatament posterior o en els posteriors per aquest import (si per l’import a compensar nou generat en cada un d’aquests períodes posteriors); i això perquè no és en aquests períodes posteriors quan té lloc la indeguda acreditació de quotes a compensar en períodes següents, entenent comesa la infracció en el període origen de la mateixa.

Reitera criteri de RG 00/03831/2012 (2015.04.22)
En el mateix sentit RG 00/01635/2011 (2013.03.21), si bé referit a l’Impost sobre Societats i bases imposables negatives.

RES-TEAC-04456-2014-00-00-de-14.12.17


Criteri 1 de la resolució 05285/2013/00/00 del 30/11/2017

Classes passives. Pensió de viduïtat. Simultaneïtat en la percepció de pensió de viduïtat del règim de classes passives i règim general de la Seguretat Social. – En el càlcul de les pensions de viduïtat es poden excloure els serveis prestats pel causant a l’Administració que puguin determinar la declaració d’incompatibilitat amb altres pensions.

Criteri 1 de 1 de la resolució: 05285/2013/00/00
Qualificació: Doctrina
Unitat resolutòria: Vocalia Setena
Data de la resolució: 30/11/2017

Assumpte: 

Classes passives. Pensió de viduïtat. Simultaneïtat en la percepció de pensió de viduïtat del règim de classes passives i règim general de la Seguretat Social.

Criteri: 

En el càlcul de les pensions de viduïtat es poden excloure els serveis prestats pel causant a l’Administració que puguin determinar la declaració d’incompatibilitat amb altres pensions.

RES-TEAC-05285-2013-00-00-de-30-11-17


Criteri 1 de la resolució 04908/2016/00/01 del 02/11/2017
IS. Compensació de bases imposables negatives (BINs). BINs procedents d’exercicis anteriors diferents de les declarades en l’exercici d’origen. – D’acord amb article 25 TRLIS, les BINs que poden ser compensades són les autoliquidades pel subjecte passiu o les determinades per l’Administracion en l’oportuna liquidació, el que no concorre en el present cas, ja que la recurrent pretén que s’apliquin BINs procedents d’exercicis…

Criteri 1 de 1 de la resolució: 04908/2016/00/01
Qualificació: Doctrina
Unitat resolutòria: Secretaria General
Data de la resolució: 02/11/2017 

Assumpte: 

IS. Compensació de bases imposables negatives (BINs). BINs procedents d’exercicis anteriors diferents de les declarades en l’exercici d’origen.

Criteri: 

D’acord amb article 25 TRLIS, les BINs que poden ser compensades són les autoliquidats pel subjecte passiu o les determinades per l’Administracion en l’oportuna liquidació, el que no concorre en el present cas, ja que la recurrent pretén que s’apliquin BINs procedents de exercicis anteriors diferents de les declarades en l’exercici d’origen.

Es dóna la circumstància que en relació a l’autoliquidació 2010, respecte a la qual l’entitat assenyala que va presentar escrit de rectificacion d’autoliquidació, va ser desestimat per la UGGE. La liquidació provisional en conseqüència practicada va ser ferma ja que va ser objecte de recurs de reposicion desestimatori que no es va recórrer.

RES-TEAC-04908-2016-00-01-de-02-11-17


Criteri 1 de la resolució 01115/2014/00/00 del 26/10/2017
Procediment econòmic administratiu. Reclamació interposada davant desestimació presumpta del recurs de reposició. Resolució expressa posterior. – Tot i haver-se dictat l’acord de reintegrament sense prèvia declaració d’incompatibilitat de la percepció de la pensió amb ingressos per treball actiu, interposada la reclamació davant de la desestimació presumpta del recurs de reposició …

Criteri 1 de 1 de la resolució: 01115/2014/00/00
Qualificació: Doctrina
Unitat resolutòria: Vocalia Setena
Data de la resolució: 26/10/2017 

Assumpte: 

Procediment econòmic administratiu. Reclamació interposada davant desestimació presumpta del recurs de reposició. Resolució expressa posterior.

Criteri: 

Malgrat haver-se dictat l’acord de reintegrament sense prèvia declaració d’incompatibilitat de la percepció de la pensió amb ingressos per treball actiu, interposada la reclamació davant de la desestimació presumpta del recurs de reposició i dictada resolució expressa posterior pel centre gestor en què es fonamenta la incompatibilitat, per raons d’economia, celeritat i eficàcia procedeix entrar a conèixer.

RES-TEAC-01115-2014-00-00-DE-26.10.17

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies