PUBLICACIÓ RESOLUCIONS TEAC

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DICTEAC) publica les següents Resolucions d’interès:

Criteri 1 de la resolució 02036/2017/00/00 del 10/05/2018
LGT. Infraccions i sancions. Operacions Vinculades. Sanció de l’article 16.10.2º RDLeg. 4/2004 (No aportar documentació o aportar-la de forma incompleta, inexacta o amb dades falses, quan procedeixi efectuar correccions valoratives per l’Administració). Existència de límit mínim de la sanció. Inexistència de límit màxim.

Criteri: 

L’import de la sanció que regula l’article 16.10.2º del Reial Decret Legislatiu 4/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats consistent en una multa proporcional del 15 per cent sobre l’import de les quantitats que resultin de les correccions valoratives de cada operació, té un límit mínim (el doble de la sanció que es derivaria de l’article 16.10.1º del TRLIS), però no un límit màxim.

La remissió que l’article 16.10.2º fa a l’article 16.10.1º, quan diu «amb un mínim del doble de la sanció que correspondria per aplicació del número 1r anterior» ho fa a la quantia d’aquest número 1r, no al caràcter de màxim, màxim que és específic per als casos en què no és procedent realitzar correccions valoratives i que no és aplicable a les conductes que comporten que l’Administració hagi de realitzar correccions valoratives.

Aquest Tribunal Central comparteix plenament els arguments del director recurrent en el sentit que la finalitat del precepte resulta clara: les sancions que procedeixen quan siguin necessàries correccions valoratives han de ser superiors a les sancions que procedirien quan no hi ha correcció valorativa. No obstant això la interpretació del TEAR atorgaria un tracte pitjor a qui realitza incompliments menors (incompliments d’obligacions de documentació) amb relació als que realitzen incompliments majors (incompliments d’obligacions de documentació, més la necessitat de correccions valoratives per part de l’Administració).

RES TEAC 02036-2017-00-00, de 10-05-18

 

Criteri 1 de la resolució 02334/2018/00/00 del 10/05/2018
IRPF. Transmissió de valors no cotitzats. Procedència de la utilització del procediment comprovació limitada.

Criteri: 

Per regularitzar un guany patrimonial derivat de la transmissió de valors no cotitzats, no és improcedent en principi que en un procediment de comprovació limitada l’Administració procedeixi a la determinació, en virtut de la presumpció iuris tantum de l’article 37.1.b) LIRPF, del valor teòric i del de capitalització, a partir de les dades de balanç i compte de resultats continguts en les declaracions de l’Impost sobre Societats de l’entitat participada.

Això no obstant, si l’obligat tributari qüestionés les dades consignades en el balanç i comptes de resultats de les declaracions de l’Impost sobre Societats de l’entitat participada, a partir dels quals s’han determinat els valors teòric i de capitalització, aquestes dades haurien de ser contrastades per l’Administració.

En aquest cas, les dades de l’entitat participada que han estat utilitzats en la regularització de l’obligat tributari no es contenen en les declaracions presentades per aquella en compliment de l’obligació de subministrament d’informació a què es refereixen els articles 93 i 94 de la LGT , sinó en la declaració de l’Impost sobre Societats. Per tal raó no resulta d’aplicació al supòsit examinat el que indica el segon paràgraf de l’article 108.4 de la LGT.

I acudint a les normes específiques del procediment de comprovació limitada, només podria procedir-se a aquest contrast per l’Administració en la mesura que ho permetés l’article 136.2, el que tampoc no resulta possible, ni de conformitat amb la lletra c) de l’article 136.2 LGT , ja que no es tracta de la comptabilitat mercantil de l’obligat tributari sinó d’un tercer; ni a l’empara de lletra d) del mateix precepte, ja que en el procediment de comprovació limitada respecte dels requeriments a tercers es preveu en la lletra d) citada que únicament es podran realitzar requeriments a tercers “perquè aportin la informació que es trobin obligats a subministrar amb caràcter general o perquè la ratifiquin mitjançant la presentació dels corresponents justificants “.

Si, en canvi, l’obligat tributari no qüestiona les dades de balanç i comptes de resultats continguts en les declaracions de l’Impost sobre Societats de l’entitat participada, dels quals s’ha servit l’Administració per a determinar els valors teòric i de capitalització, l’Administració podria concloure el procediment de comprovació limitada mitjançant la liquidació pertinent.

Però si l’obligat tributari aportés proves que d’alguna manera reclamessin l’anàlisi de la documentació comptable de l’entitat participada, llavors l’òrgan d’aplicació dels tributs es veuria abocat a posar fi al procediment de comprovació limitada.

Unificació de criteri

Criteri 2 de la resolució 02334/2018/00/00 del 10/05/2018
Transmissió de valors no cotitzats a efectes de l’IRPF. Procedència de la taxació pericial contradictòria.

Criteri: 

Enfront de la regularització d’un guany patrimonial derivat de la transmissió de valors no cotitzats per aplicació de l’article 37.1.b) LIRPF no cap promoure la taxació pericial contradictòria. Dit precepte imposa un valor mínim de transmissió (el més gran entre el teòric i el de capitalització) llevat que l’interessat provi que el preu efectiu es correspon amb el normal de mercat, en aquest cas es prendrà com a valor de transmissió el preu satisfet. Si l’obligat tributari no prova aquesta circumstància, l’Administració haurà de prendre com a valor de transmissió el valor mínim indicat, el qual no resulta de comprovació de valor alguna sinó que és determinat directament per la llei.

Unificació de criteri

RES TEAC 02334-2018-00-00, de 10-05-18

 

Criteri 1 de la resolució 05260/2017/00/00 del 10/05/2018
IRPF. Determinació de si els interessos indemnitzatoris pel retard en el pagament corresponents a una indemnització exempta es troben també exempts.

Criteri: 

Els interessos indemnitzatoris pel retard en el pagament corresponents a una indemnització exempta es troben també exempts d’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Els interessos fixats, pel que fa obligació accessòria, han de tenir la mateixa consideració que el concepte principal de què deriven i qualificar-se, en aquests supòsits, com guanys patrimonial exemptes.

Unificació de criteri

RES TEAC 05260-2017-00-00, de 10-05-18

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies