IRPF – CONSULTES PROGRAMA INFORMA – ABRIL 2018

El web de l’AEAT publica, al banner específic de IMPOSTOS – IRPF – NOVETATS, la referència de les CONSULTES DEL PROGRAMA INFORMA incorporades al mes d’ABRIL / 2018.

CONSULTES DEL PROGRAMA INFORMA – ABRIL 2018

Novetats publicades al PROGRAMA INFORMA durant el mes d’abril

139647 – DEDUCCIÓ PER DESPESES DE GUARDERIA

Els contribuents residents a Canàries poden deduir-se el 15 per cent de les quantitats pagades en l’any per despeses de guarderia de fills (o de persones que les que tinguin la tutela o l’acolliment no remunerat) menors de 3 anys amb els quals convisquin, amb un màxim de 400 euros anuals per cada nin. L’import de la despesa s’haurà de justificar mitjançant factura que compleixi les condicions establertes en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

140433 – CANÀRIES: DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES PER DONACIONS: INCOMPATIBILITATS

Les deduccions autonòmiques de Canàries per donacions a entitats sense ànim de lucre i amb finalitat ecològica són incompatibles sobre les mateixes quantitats aportades a un mateix destinatari amb la deducció per donacions i aportacions per a fins culturals, esportius, d’investigació o docència.

140396 – CANÀRIES: DEDUCCIÓ PER DONACIONS PER A FINS CULTURALS, ESPORTIUS, ETC.

Els contribuents residents a les Canàries podran deduir el 15 per cent, amb el límit del 5 per 100 de la quota íntegra autonòmica, de les donacions i aportacions següents (les que preveu l’article 4 bis del Text Refós de disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits).

140430 – DEDUCCIÓ PER DESPESES DE MALALTIA: ANÀLISI CLÍNIC 

Per l’import satisfet per un anàlisi clínic realitzat per un laboratori titularitat d’un professional sanitari, diferent de farmacèutic, habilitat legalment per desenvolupar l’activitat es podrà aplicar la deducció autonòmica de Canàries per despeses de malaltia. En cas que l’anàlisi es realitzi per un laboratori titularitat d’un farmacèutic o d’algun altre professional que no es trobi entre les professions sanitàries, no es podrà aplicar la deducció.

140428 – CANÀRIES: DEDUCCIÓ PER DESPESES DE MALALTIA: ASSEGURANCES MÈDIQUES 

Les primes satisfetes per assegurances d’assistència sanitària no donen dret a la deducció autonòmica de Canàries per despeses de malaltia. En el cas de contribuents que tinguin subscrites pòlisses d’assistència sanitària i que satisfacin honoraris professionals mèdics que els siguin reemborsats, totalment o parcialment, per la companyia asseguradora es podrà aplicar la deducció per l’import total satisfet, encara que hagi estat reemborsat.

140429 – CANÀRIES: DEDUCCIÓ PER DESPESES DE MALALTIA: PROFESSIONALS SANITARIS 

La deducció autonòmica per despeses de malaltia s’aplica sobre els honoraris professionals abonats per la prestació de serveis realitzada per qui tinguin la condició de professionals mèdics o sanitaris, excepte farmacèutics. A aquests efectes, tenen la consideració de professions sanitàries aquelles previstes en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de professions sanitàries.

140431 – CANÀRIES: DEDUCCIÓ PER DESPESES D’ESTUDI D’EDUCACIÓ INFANTIL, ETC. (7)

Per poder aplicar la deducció autonòmica per despeses en educació infantil, primària, ensenyament secundari obligatori, batxillerat i formació professional de grau mitjà, l’import de les despeses s’ha de justificar mitjançant factura. No obstant això, quan els propis centres escolars perceben dels pares l’import del material escolar, llibres de text o serveis de menjador per transferència o domiciliació bancària, s’admetran com a mitjans per a provar els mateixos el justificant de la transferència, extracte del compte bancari o rebut de la Secretaria del centre escolar que compleixin els requisits assenyalats.

140398 – CANÀRIES: DEDUCCIÓ PER DESPESES D’ESTUDI D’EDUCACIÓ INFANTIL, ETC. (1)

Els contribuents residents a Canàries poden deduir-se les quantitats satisfetes en l’any per adquisició de material escolar, llibres de text, transport i uniforme escolar, menjadors escolars i reforç educatiu (classes particulars), fins a un màxim de 100 euros pel conjunt de descendents o adoptats que compleixin els requisits assenyalats. No donen dret a la deducció les despeses de matrícula, les mensualitats ni les activitats extraescolars.

140432 – CANÀRIES: DEDUCCIÓ PER OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE HABITUAL PER DISCAPACITAT 2

Les obres que donen dret a la deducció autonòmica són les que impliquin una reforma de l’interior de l’habitatge, modificació d’elements comuns de l’edifici que serveixin de pas necessari entre la finca urbana o la via pública o les necessàries per a l’aplicació de dispositius electrònics que serveixin per superar barreres de comunicació sensorial o promoció de la seva seguretat havent d’acreditar la necessitat de l’obres mitjançant certificat o resolució expedit per l’organisme competent.

139651 – CANÀRIES: DEDUCCIÓ PER OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE HABITUAL PER DISCAPACITAT 1

Els contribuents residents a Canàries poden deduir el 10 per cent de les quantitats satisfetes en 2017 per obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual per raó de la discapacitat del contribuent o del seu cònjuge o d’un parent, en línia col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al tercer grau inclusivament, que convisqui amb ell, en els mateixos termes i amb els mateixos requisits exigits en la normativa estatal de l’IRPF vigent a 31 de desembre de 2012, per la qual cosa la deducció pot aplicar-se amb independència de la data en què s’iniciïn i finalitzin les obres.

140584 – ARRENDAMENT D’HABITATGE D’ÚS DE VACANCES

Un contribuent que lloga un habitatge per a ús de vacances no pot aplicar la reducció del 60% als rendiments del capital immobiliari ja que no té com a destinació satisfer una necessitat permanent d’habitatge sinó cobrir una necessitat de caràcter temporal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies